Vlada Zeničko-dobojskog kantona

188. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 23.10.2014.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika sa 36. vanredne telefonske sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 08.10.2014. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 186. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 09.10.2014. godine;
 3. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine; (DODATNA ODLUKA 03-a)
 4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje za 2014. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 5. Izvještaj o radu Univerziteta u Zenici u 2013. godini sa Izvještajem o poslovanju Univerziteta u Zenici za 2013. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 6. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu za budžetske korisnike Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica;
 7. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora OŠ „Gazi Ferhad-beg”, Jablanica, Tešanj
 8. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Osnovne škole „1. mart“ Jelah, Tešanj
 9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora OŠ „Olovo”, Olovo
 10. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Osnovna muzička škola Zenica
 11. Program provođenja preventivne sistematske deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na području Zeničko-dobojskog kantona u jesenjoj fazi 2014. godine, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za provođenje preventivne sistematske deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na području Zeničko-dobojskog kantona u jesenjoj fazi 2014. godine;
 13. Prijedlog Zaključka o izmjenama Programa utroška sredstava na razdjelu 21- Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, pozicija “Tekući transferi neprofitnim organizacijama” Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku humanog antirabičnog imunoglobulina za zaštitu od bjesnila;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o radu Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica, u skladu sa Odlukom Upravnog odbora broj: 20/1-1-7935 od 01.10.2014. godine - Služba za anesteziju, intenzivnu njegu i terapiju bola;
 16. Zaključak o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o radu Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica, u skladu sa Odlukom Upravnog odbora broj: 20/1-1-7743 od 24.09.2014. godine - Služba za neurohirurgiju;
 17. Prijedlog Rješenja o imenovanju Radne grupe za realizaciju Prijedloga mjera za provedbu dokumenta Politike zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja u FBiH (2006-2016) na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2014–2016. godine
 18. Zaključak o odobravanju sredstava Društvu socijalnih radnika Zeničko-dobojskog kantona s ciljem podrške za izradu Analize djelatnosti i usluga socijalne zaštite, kadrovskom, finansijskom i materijalno-tehničkom stanju ustanova na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2009-2013. godina
 19. Prijedlog Rješenja o izmjenama Rješenja o formiranju i imenovanju Kantonalnog odbora za razvoj;
 20. Prijedlog Odluke o uvećavanju sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu za budžetskog korisnika Ured Premijera;
 21. Izvještaj o realizaciji Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava iz Federalnog fonda - pomoć namijenjena saniranju dijela direktnih šteta usljed poplava kod privrednih subjekata, sa prijedlogom Zaključka o prihvatanju istog;
 22. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za izradu javnog poziva-obaviještenja o nabavci za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke radi dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2014. godini, broj 02-14-10312/14 od 14.05.2014.godine i Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za izradu javnog poziva-obaviještenja o nabavci za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke radi dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2014. godini, broj 02-14-11306/14 od 03.06.2014. godine;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nevladinoj organizaciji “Stav” iz Zenice na ime finansijske pomoći za realizaciju projekta “Štetnost PET ambalaže u prirodi.
 24. Prijedlog Odluke o o izmjenama i dopunama Odluke o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, kao i način njihovog propisivanja i izdavanja
 25. Upoznavanje članova Vlade sa aktima:
  • Izvještaj o korištenju tekuće budžetske rezerveza period IV-VI 2014. godine;
  • Izvještaj o korištenju tekuće budžetske rezerveza period VII-IX 2014. godine.

 

 

187. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 15.10.2014.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika sa 185. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 02.10.2014. godine;
 2. Plan novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec oktobar 2014. godine sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 3. Prijedlog Projekta „Stručno osposobljavanje zdravstvenih radnika za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa-volonterski rad“ Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i Ministarstva zdravstva sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 4. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava MZ Branioci grada, općina Zavidovići, na ime sanacije puta kroz naseljeno mjesto Džebe sa ciljem potpore povratku i ostanku na područje općine Zavidovići;
 5. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-38-16567/14 od 21.08.2014. godine, kojim se daje saglasnost na povećanje broja studenata iz kategorije djece šehida, poginulih branilaca, umrlih ratnih vojnih invalida i umrlih demobilisanih branilaca za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2014/2015. godini;
 6. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na povećanje broja studenata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na Fakultetu za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici u akademskoj 2014/2015. godini;
 7. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora iz reda Vijeća roditelja Ekonomske škole Zenica;
 8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU OŠ „Vareš“ Vareš;
 9. Prijedlog Odluke o razvrstavanju lokalnih cesta na području Zeničko-dobojskog kantona;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za provođenje mjera preventivnog cijepljenja svinja protiv zarazne bolesti svinjske kuge u 2014. godini;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava JP Gradsko groblje d.o.o. Zenica na ime plaćanja takse za održavanje grobnog mjesta umrlog Mahalbašić Hajrudina;
 12. Prijedlog Zaključka o odbravanju novčanih sredstava Centru za pravnu pomoć ženama Zenica za provođenje aktivnosti na obilježavanju godišnjice rada i akciji „16. dana aktivizma protiv rodnouvjetovanog nasilja“;
 13. Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona;
 14. ZAPISNIK SA 187. SJEDNICE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

 

186. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 09.10.2014.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika sa 35. vanredne telefonske sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 03.10.2014. godine;
 2. Privremeni Statut Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o donošenju;
 3. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Općini Vareš sredstva na ime finansiranje izvođenja radova na sanaciji puta prema groblju u povratničkom naselju Krčevine MZ Vijaka, općina Vareš, uništenom u jeku majskih poplava koje su zadesile općinu Vareš;
 4. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijsih sredstava Savezu udruženja slijepih građana Zeničko-dobojskog kantona na ime provođenja programskih aktivnosti Saveza i projektnih aktivnosti u povodu obilježavanja 15. oktobra - Međunarodnog dana bijelog štapa;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Javnoj ustanovi Opća biblioteka Tešanj na ime pokrivanje dijela troškova organizacije 6. konferencije bibliotekara;
 6. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Prijedlog Sporazuma o zajedničkom postupanju u organizaciji instruktivne nastave za učenike osnovne škole sa područja naseljenog mjesta Vrbanjci – Kotor Varoš za školsku 2014/2015. godinu;
 7. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu za budžetskog korisnika Ured Premijera;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijkih sredstava Košarkaškom ženskom klubu “Čelik” iz Zenice na ime sponzorstva za 5. međunarodnog memorijalnog košarkaškog turnira “Amna Fazlić”;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava porodici umrlog branioca Pehić Adina iz Maglaja, u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Mrvoljak Mirzetu, demobilisanom braniocu iz Maglaja, u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za sanaciju korita Mračajskog potoka, u Mjesnoj zajednici “Begov Han”, općina Žepče;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za izgradnje obaloutvrde uz rijeku Ljubna u Mjesnoj zajednici “Donje Ravne”, općina Žepče;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za potrebe stambenog zbrinjavanja - adaptaciju kuće i osiguranja održivog povratka, Mati Medoviću, roditelju poginulog branioca;
 14. Upoznavanje članova Vlade sa aktima:
  • Pismo namjere Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK u vezi izmirenja međusobnih potraživanja sa d.o.o. Željezara „Zenica“, broj: 02-7464/14 H.B. od 25.09.2014. godine;
  • Poziv Udruženja INFOHOUSE za učešće u projektu „Volontiraj-kreditiraj 2014/2015“, broj: 02-1-34-19540/14 od 03.10.2014. godine
  • Prijedlog Nagodbe sa preduzećem RMK PROMET dd Zenica;
  • Nova Odluka o utvrđivanju regresa za 2014. godinu, donesena na 36. vanrednoj sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona.
 15. ZAPISNIK SA 186. SJEDNICE VLADE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

 

 

185. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 02.10.2014.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika sa 184. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 25.09.2014. godine;
 2. Prijedlog Odluke o dodjeli pomoći porodicama čiji su stambeni objekti uništeni usljed prirodne nesreće na području Zeničko-dobojskog kantona;
 3. Izvještaj o realizaciji Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava - pomoći namijenjenih saniranju dijela direktnih šteta usljed poplava kod privrednih subjekata sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 4. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava privrednom subjektu “AQUATERM MONT” Maglaj, na ime saniranja dijela direktnih šteta usljed poplava;
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava privrednom subjektu “SENIX” Usora, na ime saniranja dijela direktnih šteta usljed poplava;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava privrednom subjektu „BUDO EXPORT“ Žepče , na ime saniranja dijela direktnih šteta usljed poplava;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava privrednom subjektu „AM-INTERSTIL“, na ime saniranja dijela direktnih šteta usljed poplava;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava privrednom subjektu "SARAJ MILK" Maglaj, na ime saniranja dijela direktnih šteta usljed poplava;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava privrednom subjektu "NON STOP” Maglaj, na ime saniranja dijela direktnih šteta usljed poplava;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava privrednom subjektu "ENI-EM” Doboj Jug, na ime saniranja dijela direktnih šteta usljed poplava;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava privrednom subjektu "SINTEX” Doboj Jug, na ime saniranja dijela direktnih šteta usljed poplava;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava privrednom subjektu "HAJDIĆ” Maglaj, na ime saniranja dijela direktnih šteta usljed poplava;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava privrednom subjektu "ELMONT” Žepče, na ime saniranja dijela direktnih šteta usljed poplava;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava privrednom subjektu "HERCEG” Maglaj, na ime saniranja dijela direktnih šteta usljed poplava;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava privrednom subjektu "FIN-INVEST” Maglaj, na ime saniranja dijela direktnih šteta usljed poplava;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava privrednom subjektu "EUROŠPED-HERCEG” Maglaj, na ime saniranja dijela direktnih šteta usljed poplava;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava privrednom subjektu "TRANSEY” Maglaj, na ime saniranja dijela direktnih šteta usljed poplava;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava privrednom subjektu "STROJNA OBRADA” Maglaj, na ime saniranja dijela direktnih šteta usljed poplava;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava privrednom subjektu "TREND-TEX” Žepče, na ime saniranja dijela direktnih šteta usljed poplava;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava privrednom subjektu "DOBOJKA” Doboj Jug, na ime saniranja dijela direktnih šteta usljed poplava;
 21. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava privrednom subjektu "EXTRA” Zavidovići, na ime saniranja dijela direktnih šteta usljed poplava;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava privrednom subjektu "PERO” Zenica, na ime saniranja dijela direktnih šteta usljed poplava;
 23. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava privrednom subjektu "DINEX COMERC” Žepče, na ime saniranja dijela direktnih šteta usljed poplava;
 24. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava privrednom subjektu "EDNA-M” Nemila, na ime saniranja dijela direktnih šteta usljed poplava;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava privrednom subjektu "BETON PLAST” Doboj Jug, na ime saniranja dijela direktnih šteta usljed poplava;
 26. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava privrednom subjektu "ZOVKO AUTO” Žepče, na ime saniranja dijela direktnih šteta usljed poplava;
 27. Prijedlog Odluke o ostvarivanju pomoći za plaćanje troškova stanovanja osobama koje su usljed prirodne nesreće izmještene iz svojih domova u Zeničko-dobojskom kantonu;
 28. Informacija o nevladinom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu za 2013. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 29. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i klubova poslanika političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec septembar 2014. godine;
 30. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za mjesec oktobar 2014. godine;
 31. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o privremenom raspolaganju sredstvima sa posebnog ESCROW računa, broj: 02-14-17729/13 od 21.08.2013. godine, broj: 02-14-27342/13 od 24.12.2013. godine i broj: 02-14-14571/14 od 17.07.2014. godine;
 32. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o privremenom raspolaganju sredstvima sa posebnog ESCROW računa, broj: 02-14-19791/13 od 19.09.2013. godine, broj: 02-14-27343/13 od 24.12.2013. godine i broj: 02-14-14572/14 od 17.07.2014.godine;
 33. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o privremenom raspolaganju sredstvima sa posebnog ESCROW računa, broj: 02-14-22141/13 od 23.10.2013. godine, broj: 02-14-27344/13 od 24.12.2013. godine i broj: 02-14-14573/14 od 17.07.2014. godine;
 34. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o privremenom raspolaganju sredstvima sa posebnog ESCROW računa, broj: 02-14-24740/13 od 21.11.2013. godine, broj: 02-14-27345/13 od 24.12.2013. godine i broj: 02-14-14574/14 od 17.07.2014. godine;
 35. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici, uplaćena od strane donatora Bosna sunce osiguranje d.d. Sarajevo i Euroherc osiguranje d.d. Sarajevo;
 36. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici, uplaćena od strane donatora Agram životno osiguranje d.d. Zagreb, Jadransko osiguranje d.d. Zagreb i Euroherc osiguranje d.d. Zagreb,;
 37. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici, uplaćena od strane donatora Univerzitet u Novom Sadu;
 38. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici, uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;
 39. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici, uplaćena od strane donatora Roehampton University London i Univerziteta u Crnoj Gori Podgorica;
 40. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici, uplaćena od strane donatora Univerzitet u Kragujevcu;
 41. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Medicinske škole u Zenici;
 42. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora iz reda nastavnika stručnih saradnika i osoblja škole Gimnazije „Edhem Mulabdić“, Maglaj;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava BZK “Preporod” Zenica iz Zenice, na ime finansijske pomoći za organizaciju 18. Bajramskog malonogometnog turnira “Zeničkih mahala”;
 44. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine;
 45. Prijedlog Zaključka o zahtjevu Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine;
 46. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Harisu Bojiću demobilisanom braniocu iz Zenice s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 47. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Salihu (Selim) Karzić, članu porodice šehida iz Kaknja na ime kupovine stana s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 48. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Edinu (Hasan) Agić, demobilisanom braniocu iz Zenice na ime kupovine stana s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 49. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 50. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju “Infohause” iz Sarajeva, na ime pomoći u realizaciji projekta “Volontiraj kreditiraj 2014/2015”;
 51. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za refundaciju troškova finansiranja nabavke opreme za JU Kantonalna bolnica Zenica
 52. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika upravnog odbora Javne ustanove zavod za javno zdravstvo Zeničko-dobojskog kantona;
 53. Prijedlog Zaključka kojim se zadužuje se Ministarstvo finansija da pri izradi Plana novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesecoktobar 2014. godine iz ograničenja izuzme sredstva planirana na budžetskoj organizaciji Ministarstvo zdravstva, ekonomski kod 615100-„Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti-za zdravstvo“;
 54. Prijedlog Zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, razdjel 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821 600, pozicija «Rekonstrukcija i investiciono održavanje» (broj: 02-14-15861/14 od 08.08.2014. godine);
 55. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje izvođenja sanacijskih radova na lokalnom putu Dolina - Alići koji povezuje općine Zavidovići i Maglaj;
 56. Prijedlog Odluke o utvrđivanju naknade za godišnji odmor (regres) za 2014. godinu za zaposlenike kantonalnih organa državne službe i druge budžetske korisnike Zeničko-dobojskog kantona.
 57. Upoznavanje članova Vlade sa aktom:
  • Informacija Ministarstva finansija o Ugovoru o kreditu broj: 211614/14 od 01.10.2014. godine.
 58. ZAPISNIK SA 185. SJEDNICE VLADE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

183. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 18.09.2014.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika sa 181. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 09.09.2014. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 182. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 12.09.2014. godine;
 3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za mjesec septembar 2014. godine;
 4. Informacija o provođenju postupka dodjele koncesije na ugalj sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 5. Prijedlog Odluke o dobravaju finansijskih sredstva Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona na ime troškova potrebnih za finansiranje redovnih obaveza i aktivnosti;
 6. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 15/13) između budžetskih korisnika Ministarstva za pravosuđe i upravu i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice;
 7. Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu štete od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 3/14);
 8. Prijedlog Zaključka kojim se odobravaju finansijskih sredstva Biciklističkom klubu „Zenica iz Zenice, na ime pomoći za organizaciju Pete međunarodne biciklističke trke „Zenica 2014“;
 9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktorice JU OŠ „Mak Dizdar“ Zenica;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravaju finansijskih sredstva Larisi Gavran na ime sufinansiranja štampanja univerzitetskog udžbenika „Zdravstvena njega u zajednici“;
 11. Prijedlog Zaključka o usvajanju Uputstva o postupcima i kriterijima za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava iz Federalnog fonda namjenjenih saniranju dijela direktnih šteta od poplava kod obrtničkih djelatnosti
 12. Prijedlog Odluke o dodjeli sredstava općinama Zeničko-dobojskog kantona za pomoć u izgradnji objekata za potrebe porodica čiji su stambeni objekti uništeni usljed prirodne nesreće.
 13. Upoznavanje članova Vlade se aktima;
  • Izvještaj Skupštinske Komisije za izbor i imenovanja sa 34. sjednice održane dana 08.09.2014. godine, broj: 01-34-17162-3714;
  • Poziv Udruženja Infohouse iz Sarajeva za učešće na Projektu Volontiraj-kreditiraj broj: 25-08/14;
  • Poziv Organizacije „Centar za borbu protiv korupcije iz Sarajeva za sufinansiranje projekta „Jačanje kapaciteta u borbi protiv korupcije“, broj: 328-P/14 od 10.09.2014. godine.
 14. ZAPISNIK SA 183. SJEDNICE VLADE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

 

 

184. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 25.09.2014.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika sa 183. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 18.09.2014. godine;
 2. Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period januar-juni 2014. godine sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 3. Prijedlog Odluke o odobravaju sredstva za uplatu osnovnog kapitala za osnivanje Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 4. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 5. Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o praćenju i vrednovanju rada i sticanju zvanja nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u osnovnim i srednjim školama, („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/08), sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Zaključka koji se odnosi na imenovanje direktora Srednje mješovite škole „Mladost“ u Zenici;
 7. Prijedlog Zaključka koji se odnosi na imenovanje direktora Srednje škole za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje u Zenici;
 8. Prijedlog Zaključka koji se odnosi na imenovanje direktora JU OŠ “Meša Selimović” u Zenici;
 9. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka kojim se odobravaju sredstva na ime nadoknade štete nastale zbog provođenja naređenih mjera ubijanja oboljelih životinja, broj:02-14-17760/14 od 27.08.2014. godine;
 10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o radu JU Kantonalna bolnica Zenica u skladu sa Odlukom Upravnog odbora broj: 20/1-1-4255 od 29.05.2014. godine;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Udruženju građana „Kula Gorica“ iz Zenice na ime sufinasiranja održavanja 825 godina Povelje Kulina bana;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Udruženju građana „Škola rukometa Čelik-junior“ iz Zenice na ime finansijske podrške u takmičarskoj sezoni 2014/2015;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Radio klubu “Zenica” iz Zenice na ime finansijske pomoći za realizaciju takmičenja u amaterskoj radio-goniometriji;
 14. Prijedlog Zaključka o ustupanju na trajno korištenje jednog računara, inventarnog broja 4886, Savezu udruženja penzionera/umirovljenika Zeničko-dobojskog kantona;
 15. Prijedlog Uredbe o izmjeni Uredbe o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona; (DODATNA UREDBA 15-1)
 16. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća;
 17. Upoznavanje članova Vlade se aktom;
  • Dostava Izvještaja Stručnih savjetnika za unutrašnju reviziju Ministarstva finansija o izvršenoj reviziji izvršavanja Programa utroška finansijskih sredstava u 2013. godini, broj: 07-04/07-01/14 MŠ MS od 16.09.2014. godini.
 18. ZAPISNIK SA 184. SJEDNICE VLADE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

 

 

Image
Kontakt forma