Vlada Zeničko-dobojskog kantona

195. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 11.12.2014.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika sa 193. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 26.11.2014. godine;
 2. Prijedlog Odluke o redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Zeničko-dobojskog kantona na dan 31.12.2014.godine
 3. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije Zeničko-dobojskog kantona za redovni godišnji popis sa stanjem na dan 31.12.2014. godine;
 4. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara, Ministarstva unutrašnjih poslova sa stanjem na dan 31.12.2014. godine;
 5. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara, Ministarstva za pravosuđe i upravu sa stanjem na dan 31.12.2014. godine;
 6. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa stanjem na dan 31.12.2014. godine;
 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara, kantonalnih ministarstava, uprava i službi sa stanjem na dan 31.12.2014. godine;
 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis novčanih sredstava, donatorskih sredstava, plemenitih metala i vrijednosnih papira, potraživanja i plasmana, kratkoročnih i dugoročnih obaveza, razgraničenja i kapitala Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2014. godine;
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za popis roba u skladištima Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2014. godine;
 10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-8269/14 od 17.04.2014. godine;
 11. Informacija o iznosu subvencije za ishranu i smještaj studenata s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona u studentskim centrima u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu naknada spoljnim saradnicima u realizaciji naučno-nastavnog procesa na trećem ciklusu studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2014/2015. godini;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica, za organizovanjem i osiguranjem prijevoza učenika škole sa umjerenim i težim poteškoćama u razvoju;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Ćamil Sijarić“ u Nemili, Zenica, za organizovanjem i osiguranjem dodatnog prijevoza učenika do Područne škole u Kolićima;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Školskog odbora JU Osnovne škole „Hajderovići“, Hajderovići u općini Zavidovići, o rušenju objekta stare montažne zgrade, koja se nalazi u školskom dvorištu centralne škole JU OŠ „Hajderovići“;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica za pokrivanje dijela troškova organizacije baletne predstave “Labuđe jezero” u izvođenju Carskog ruskog baleta;
 17. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Vareš“ Vareš;
 18. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o radu Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica-Prečišćeni takst (broj: 20/1-2997 od 10.05.2013. godine) u skladu sa Odlukom Upravnog odbora broj: 20/1-1-4255 od 29.05.2014. godine;
 19. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o šumama („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 08/13), sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava na ime pomoći za nabavku neophodnih lijekova za nastavak liječenja Mirsada Zvekića iz Nemile Zenica;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava na ime nabake 4 mikrofona (sala 301/III Aneks) za potrebe Skupštine Zeničko-dobojskog kantona;
 22. Prijedlog Zaključka o dopuni Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, razdjel 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821 600, pozicija «Rekonstrukcija i investiciono održavanje» (broj: 02-14-15861/14 od 08.08.2014. godine i broj: 02-14-19529/14 od 02.10.2014. godine)
 23. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju za I-III 2015. godine
 24. Upoznavanje članova Vlade sa aktom:
  • Službe za zajedničke poslove broj: 14-14-618-2714 od 02.12.2014. godine vezan za Kolektivno osiguranje uposlenika Zeničko-dobojskog kantona;
 25. ZAPISNIK SA 195. SJEDNICE VLADE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
Image
Kontakt forma