Vlada Zeničko-dobojskog kantona

194. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 04.12.2014.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika sa 190. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 06.11.2014. godine;
 2. Prijedlog Odluke o davaju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2015. godinu, i Prijedlog Odluke o načinu izvršenja Finansijskog plana za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 3. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za izradu Strategije zdravstva Zeničko-dobojskog kantona za period 2014-2020. godina;
 4. Prijedlog Zaključka o izuzimanju od primjene Plana novčanih tokova za mjesec novembar i decembar 2014. godine;
 5. Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju ekspertnog tima za izradu Strateškog plana zdravstvene zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu za period 2014-2020;
 6. Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Stručnog savjeta za izradu Strateškog plana zdravstvene zaštite na području Zeničko-dobojskog kantona;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za finansiranje političkih stranaka i koalicija političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec novembar 2014. godine;
 8. Prijedlog Odluke o uspostavljanju Programa postinvesticione podrške ulagačima;
 9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju člana Školskog odbora Gimnazija „Edhem Mulabdić“ Maglaja;
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Monitoring tima za praćenje realizacije Strategije kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona za period 2014-2020;
 11. Prijedlog Rješenja o formiranju Projektne implementacione jedinice (PIU) za realizaciju projekta u Kantonalnoj bolnici Zenica;
 12. Prijedlog Zaključka o izmjenama Programa utroška sredstava planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, u razdjelu 20 - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice;
 13. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice;
 14. Prijedlog zaključka o odobravanju sredstava na ime sanacije štete u animalnoj proizvodnji nastale kao posljedica poplava – klizišta krajem maja 2014. godine;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava otkupljivačima mlijeka;
 16. Prijedlog Odluke o načinu isplate odobrenih sredstava za pomoć u saniranju dijela direktnih šteta usljed prirodne nesreće kod poslovnih subjekata sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 17. Prijedlog Zaključka o trajnom ustupanju stalnih sredstava bez naknade - ustupanje jednog računara Sindikalnoj organizaciji kantonalnih organa državne službe Zeničko-dobojskog kantona;
 18. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, između Ministarstva za pravosuđe i upravu i Kantonalnog tužilaštva;
 19. Prijedlog Uredbe o izmjeni Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće;
 20. Izvještaj o realizaciji ponovljenog Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava - pomoći namijenjenih saniranju dijela direktnih šteta usljed poplava kod privrednih subjekata
 21. ZAPISNIK SA 194. SJEDNICE VLADE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

 

Image
Kontakt forma