Vlada Zeničko-dobojskog kantona

192. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 19.11.2014.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika sa 191. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 13.11.2014. godine;
 2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za mjesec novembar 2014. godine,
 3. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec novembar 2014. godine;
 4. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec decembar 2014. godine;
 5. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o radu JU Kantonalna bolnica Zenica u skladu sa Odlukom Upravnog odbora broj: 20/1-1-9029 od 30.10.2014. godine;
 6. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o radu JU Kantonalna bolnica Zenica u skladu sa Odlukom Upravnog odbora broj: 20/1-1-9057 od 30.10.2014. godine;
 7. Prijedlog Odluke o odobravaju Općini Žepče finansijskih sredstva kao učešće Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju izvođenja radova na rekonstrukciji lokalnog puta u naselju Gornja Lovnica, općina Žepče, sa ciljem potpore povratku i ostanku na područje općine Žepče;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju Mjesnoj zajednici Milišić, općina Žepče, finansijskih sredstva na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u finansiranju izvođenja radova na rekonstrukciji i asfaltiranju puta u povratničku MZ Milišić sa ciljem pružanja potpore povratku i ostanku na području općine Žepče;
 9. Prijedlog Odluke o odobravaju Općini Kakanj finansijskih sredstva na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju izvođenja radova na sanaciji puteva u MZ Brnj, općina Kakanj, sa ciljem potpore povratku i ostanku na području općine Kakanj;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju JU „Dom porodica“ Zenica finansijskih sredstva na ime pomoći od značaja za sufinansiranje realizacije dijela aktivnosti projekta „Djeca Bosne“ u okviru provedbe Plana transformacije JU „Dom porodica“ Zenica 2014-2016;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju Općini Maglaj finansijskih sredstva na ime pomoći za plaćanje troškova PDV-a na ime kupovine terenskog vozila za potrebe JU Centar za socijalni rad Maglaj;
 12. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Novi Šeher“ Maglaj;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Tehničke škole u Zenici;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Župnom uredu Sv. Josipa iz Zenice;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravnju finansijskih sredstava otkupljivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime isplate poticaja za otkup i zamrzavanje jagodičastog voća;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Investiciono-komercijalnoj banci d.d. Zenica za odobravanje kredita POROBIĆ d.o.o. Zavidovići;
 17. Prijedlog Zaključka kojim se daje Mišljenje Kantonalnom pravobranilaštvu Zenica u predmetu I-112/04, da sa privrednim društvom „Napredak“ d.d. Tešanj može zaključiti Sporazum o mirnom izmirenju duga;
 18. Informacija Ministarstva zdravstva o postupku imenovanja direktora Kantonalne bolnice Zenica broj: 11-37-799-1/14 od 18.11.2014. godine;
 19. Upoznavanje članova Vlade se aktima;
  • Akt Ministarstva finansija broj: 07/02-14-2532-1-2/14 od 11.11.2014. godine,
  • Akt Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport broj: 10-38-20569-1/14 od 12.11.2014. godine.
 20. ZAPISNIK SA 192. SJEDNICE VLADE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

 

 

Image
Kontakt forma