Vlada Zeničko-dobojskog kantona

191. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 13.11.2014.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika sa 189. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 29.10.2014. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 37. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 29.10.2014. godine;
 3. Radna verzija - Nacrta Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o zaduženju budžetskim korisnicima da hitno izvrše korekciju budžetskih zahtjeva u skladu Instrukcijom o načinu i elementima izrade Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu;
 4. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu za budžetskog korisnika Ured Premijera uplaćena od strane Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine;
 5. Prijedlog Odluke o dodjeli sredstava općinama Zeničko-dobojskog kantona na ime pomoći u izgradnji objekata za potrebe porodica čiji su stambeni objekti unišetni usljed prirodne nesreće;
 6. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstva Udruženju građana muzičkih pedagoga iz Zenice, na ime održavanja Svečane akademije povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstva Udruženju poslodavaca “15.maj” iz Maglaja, na ime finansijske pomoći za opremanje i stavljanje u funkciju kancelarije Udruženja;
 8. Prijedlog Rješenja o uspostavljanju Policijskog odbora Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona i imenovanju njegovih članova;
 9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktorice JU OŠ „Huso Hodžić“ u Tešnju;
 10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Srednje muzičke škole u Zenici;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstva Savezu udruženja/udruga dijabetičara u FBiH iz Sarajeva, na ime finansijske pomoći za obilježavanje „Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa“ i organizaciju Prvog kongresa osoba sa dijabetesom u Bosni i Hercegovini;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Kantonalnom pravobranilaštvu Zenica u postupku zaključivanja vansudske nagodbe o načinu izmirenja obaveza po osnovu Zakona o šumama Federacije Bosne i Hercegovine sa JP „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Program sufinansiranja aktivnih mjera za podsticaj zapošljavanja mladih nezaposlenih osoba bez radnog iskustva – 100+ VSS pripravnika u 2014/2015. godini;
 14. ZAPISNIK SA 191. SJEDNICE VLADE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

 

Image
Kontakt forma