Vlada Zeničko-dobojskog kantona

189. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 29.10.2014.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika sa 187. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 15.10.2014. godine;
 2. Izvještaj o poslovanju JP “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići za 2013. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije broj: 02-25-7668/06 od 29.03.2006. godine;
 4. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjena Program utroška sredstava u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu,pozicija «Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija; (DODATNI ZAKLJUČAK-01)
 5. Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, Ureda za reviziju institucija u FBiH, broj: 04-14-2-662-3/14 od 31.07.2014. godine, sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 6. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i klubova poslanika političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec oktobar 2014. godine;
 7. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o sudskim taksama (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 12/09, 4/11, 7/11, 15/11, 2/12 i 9/13), sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 8. Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja Kantonalnom pravobranilaštvu za zaključenje vansudske nagodbe sa RMK PROMET dd Zenica;
 9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu trećeg ciklusa studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2014/2015. godini;
 10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu školarine i ostalih naknada koje plaćaju studenti trećeg ciklusa studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2014/2015. godini;
 11. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Huso Hodžić“ Tešanj, uplaćena od Ambasade Sjedinjenih američkih država Sarajevo;
 12. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici, uplaćena od strane donatora Bosna sunce osiguranje d.d. Sarajevo i Euroherc osiguranje d.d. Sarajevo;
 13. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora Javne ustanove Univerzitet u Zenici iz reda studenata Lejla Zilić zbog odlaska na postiplomski studij u Republiku Tursku;
 14. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora iz reda nastavnika, stručnih saradnika i osoblja škole JU OŠ „Mak Dizdar”, Zenica;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Srednje tehničke škole “Kemal Kapetanović” u Kaknju;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU OŠ „Abdulvehab Ilhamija“ Kalošević;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Općini Olovo sredstva za finansiranje završetka radova na izgradnji vjerskog i pomoćnog objekta u naselju Magulica, MZ Kamensko, općina Olovo sa ciljem potpore povratku i ostanku na područje općine Olovo;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravnju finansijskih sredstava Centru za razvoj i afirmaciju kulture i obrazovanja “Litteratus” iz Sarajeva na ime otkupa lista “Student” za Javnu ustanovu “Univerzitet Zenica”;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravnju finansijskih sredstava Klubu ritmičke gimnastike Visoko iz Visokog na ime pomoči u realizaciji prvog državnog prvenstva u ritmičkoj gimnastici;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravnju finansijskih sredstava Udruženju građana “Put života-put feniksa” Zenica za realizciju projekta početka rada terapijske zajednice u mjestu Trnovci Kakanj;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravnju finansijskih sredstava Planinarskom društvu “Čolan” Babino - Zenica, na ime finansijske pomoći za adaptaciju planinarskog doma na Čolanu;
 22. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu Zavoda za javno zdravstvo Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-1558-3/14 od 20.10.2014. godine.;
 23. Prijedlog Rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona do okončanja oglasne procedure;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Udruženju paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica na ime organizacije svečane sjednice povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom – 3 Decembra.
 25. ZAPISNIK SA 189. SJEDNICE VLADE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

 

Image
Kontakt forma