Vlada Zeničko-dobojskog kantona

198. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 30.12.2014. godine i 15.01.2015.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika sa 196. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 18.12.2014. godine;
 2. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja na dan 31.12.2014. godine;
 3. Prjedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije Ministarstva unutrašnjih poslova;
 4. Prijedlog Zaključka kojim se odobrava distribucija roba iz skladišta Kantonalne direkcije robnih rezervi na ime pomoći stanovništvu ugroženom prirodnom nesrećom izazvanom poplavom i klizištima;
 5. Prijedlog Zaključka kojim se odobrava isplata finansijskih sredstava pomoći za 27 privrednih subjekata na području Zeničko-dobojskog kantona namijenjenih saniranju dijela direktnih šteta usljed poplava;
 6. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava poticaja za proizvođače voća i grožđa za zasnivanje i održavanje zasada vinove loze i voćnih vrsta manje zastupljenih u plantažnom uzgoju;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava poticaja za proizvođače voća za zasnivanje i održavanje zasada autohtonih sorti voća;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava poticaja za podizanje staklenika;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava poticaja za proizvođače povrća u zaštićenom prostoru;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime saniranja šteta u povrtlarskoj proizvodnji u zaštićenom prostoru;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava poticaja za proizvođače voća za zasnivanje novih zasada maline, kupine, borovnice i aronije;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime saniranja šteta od poplava/klizišta u zasadima malina, kupina, borovnica;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava poticaja za proizvođače voća za zasnivanje novih zasada visokostablašica;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava poticaja za proizvođače voća za saniranje šteta od poplava/klizišta u intenzivnim zasadima visokostablašica;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava poticaja za proizvodnju konzumnih jaja;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime naknade štete nastale zbog provođenja mjera ubijanja goveda seropozitivnih na uzročnika bolesti i uništavanje pčelinjih društava zaraženih Američkom gnjiloćom pčelinjeg društva;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime naknade štete nastale zbog naglog uginuća životinja;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava veterinarskim organizacijama na ime naknade za izvršene usluge dijagnostičkih ispitivanja;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava veterinarskim stanicama na ime naknade za provođenje mjera cijepljenja svih goveda protiv Crnog prišta – antraxa u 2014. godini;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mujanović Feridu iz Zavidovića na ime naknade štete na pčelinjaku pričinjene od strane divljači - medvjeda;
 21. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Mišljenja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport po Zaključku Općinskog vijeća Visoko koji se odnosi na donošenje izmjena Plana razvoja djelatnosti srednjeg obrazovanja i odgoja za određena obrazovne profile i zanimanja na području Općine Visoko;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šahovskom klubu „Preporod“ iz Zenice za organizaciju 18. međunarodnog šahovskog turnira „Zenica 2014“;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada – Buljeta Ivica;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada – Klisura Fuad;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada – Plančić Ibrahim;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada – Buljubašić Ahmed;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada – Edina Rizvić-Eminović;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada – Husejnović Safet;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada – Haračić Nedžad;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada – Imamović Nusret;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada – Merdić Nevzet;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada – Sudžuka Emir;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada – Bujak Adnan;
 34. Nacrt Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 35. Analiza stanja antivirusnog softvera, opreme i posjedovanja potrebnih licenci za operativni sistem u organima uprave ZDK; sa predloženim mjerama za poboljšanje, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 36. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstva za finansiranje političkih stranaka i koalicija zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec decembar 2014;
 37. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o korištenju elektronskih mreža broj: 02-05-8121/13 od 04.04.2013;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Župi sv. Josipa Zavidovići;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Zenica na ime sufinansiranja prijevoza djece na izletište Smetovi;
 40. Prijedlog Zaključka o odbravanju sredstava za podršku razvoju udruženja sa područja Zeničko-dobojskog kantona u poljoprivrednoj proizvodnji i unapređenju uzgoja divljači i slatkovodnih riba;
 41. Prijedlog Zaključkla o odobravanju sredstava poticaja za proizvođače gljiva;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime isplate podrške za držanje pčelinjih zajednica;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za izradu Glavnog projekta rijeke Bistričak i rijeke Ograjina općina Zenica;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Zenica za sanaciju vodotoka-korita rijeke Bistričak;
 45. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke Vlade ZDK broj: 02-25-9446/14 od 30.04.2014. godine;
 46. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava između budžetskih korisnika Ministarstvo za rad, socijalnu, politiku i izbjeglice i Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu (Pilana Kakanj doo u stečaju – neplaćeni doprinosi);
 47. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava organizacijama za projekte nepredviđene programom;
 48. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava medijskim kućama za medijsko predstavljanje ZDK;
 49. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava podrške organizacijama poljoprivrednih proizvođača za aktivnosti u 2014;
 50. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika „Pilana“ d.o.o. Kakanj za uvezivanje i plaćanje radnog staža radi ostvarivanja prava na penziju;
 51. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Olovo kao pomoć u izgradnji pristupnog puta na poljoprivredno gazdinstvo povratnika Stanimirović Milivoja;
 52. Upoznavanje Vlade sa aktima:
  • Akt JU Kantonalna bolnica Zenica kojim se traži obezbjeđenje sredstava za investicijsko ulaganje, broj: 20/1-10553 od 19.12.2014. godine;
  • Informacija Ministarstva zdravstva o radu UO Kantonalne bolnice Zenica, broj: 11-34-22528-2/14 od 22.12.2014. godine,
  • Obavijest predjednika Upravnog odbora Kantonalne bolnice Zenica dr.med.sci. Ćabrić Emira.

 

197. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 23.12.2014.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika sa 195. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 11.12.2014. godine;
 2. Amandman I Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport na Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport o Prijedlogu Općinskog vijeća Visoko, broj: 01/1-02-455/14., od 09.12.2014. godine, za izradu Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstva Čalkić Lejli na ime sufinansiranja štampanja univerzitetskog udžbenika „Intrahospitalne infekcije i sanitarna zaštita“;
 6. Prijedlog Zaključka o odobravaju sredstva Ibrahimagić Amiru za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada;
 7. Prijedlog Amandmana Ministarstva unutrašnjih poslova na Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka broj: 02-14-12760/13 od 05.06.2013. godine o ustupanju stalnih sredstava na privremeno korištenje;
 9. Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 10. Izjašnjenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o Prijedlogu poslanika Skomorac Rasima za izradu Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti na Statut broj: 05-1 od 11.12.2014. godine Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, Upravnog odbora Ustanove;
 12. Sporazum o načinu plaćanja troškova privremenog smještaja korisnika u Prihvatilište za samohrane nezaposlene trudnice i samohrane nezaposlene majke sa djetetom do 12 mjeseci starosti sa područja Zeničko-dobojskog kantona sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti za potpisivanje;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministru Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice za potpisivanje Ugovora o načinu rada i funkcionisanja JU Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 14. Izvještaj Komisije za postupanje sa stalnim sredstvima i sitnim inventarom predloženim za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2013. godine sa Prijedlogom Odluke o usvajanju;
 15. Prijedlog Odluke o trajnom rashodovanju stalnih sredstava predloženih za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2013. godine;
 16. Prijedlog Odluke o oprihodovanju vlastitih prihoda budžetskih korisnika iz oblasti osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja neutrošenih do 30.06.2014. godine;
 17. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka broj: 02-23-27582/13 od 31.12.2013. godine, o korištenju dijela poslovnog prostora bez naknade za potrebe Obrtničke komore Zeničko-dobojskog kantona;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Djelatnosti za uzgoj koza ''CAPRIS'' vl. Tursić Dževada iz Zavidovića, na ime pomoći za stvaranje povoljnijeg ambijenta za poljoprivrednu proizvodnju-podrška proizvođačima i prerađivačima kozjeg i ovčijeg mlijeka;
 19. Izvještaj o radu Komisije za izbor najpovoljnijeg ponuđača za dodjelu ugovora o pružanju usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2014. godini sa Prijedlogom Zaključka;
 20. Prijedlog Odluke o postupku Javne nabavke za dodjelu ugovora o pružanju usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu;
 21. Prijedlog Amandmana Ministarstva zdravstva na Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu sa Prijedlogom Zaključka;
 22. Mišljenje Ministarstva zdravstva o inicijativi poslanika Rasima Skomorca da se u Program rada Skupštine za 2015. godinu uvrsti razmatranje finansijske i materijalne situacije u Javnoj ustanovi Kantonalna bolnica Zenica, sa Prijedlogom Zaključka;
 23. Mišljenje Ministarstva zdravstva o inicijativi poslanika Rasima Skomorca da se u Program rada Skupštine za 2015.godinu uvrsti analiza organizacije i statusa privatnih i javnih zdravstvenih ustanova, kao i analiza finansiranja javnih zdravstvenih ustanova, sa Prijedlogom Zaključka;
 24. Izjašnjenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, broj: 12-1-34-21946-2/14 od 15.12.2014.godine dato po prijedlozima i mišljenjima JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići za Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju
 25. Izjašnjenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, broj: 12-1-34-21946-2/14 od 15.12.2014.godine dato po prijedlozima i mišljenjima Grada Zenica za Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 26. Izjašnjenje Kantonalne uprave za inspekcijske poslove broj: 18/01-1-34-21946-1-3-1/14 od 18.12.2014. godine, po prijedlogu Grada Zenica broj: 01-49-20099/14 od 02.12.2014. godine, za izradu Programa rada Skupštine za 2015. godinu, koji se odnosi na izmjene i dopune Zakona o inspekcijama Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 27. Amandman I na Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o šumama, utvrđen Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-02-24778/14 od 11.12.2014. godine sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 28. Amandman načelnika općine Vareš, na Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o šumama sa Prijedlogom Zaključka;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravaju sredstva JP Šumsko privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona na ime saniranja šteta od poplava nastalih u periodu maj – august 2014.godine na šumskoj infrastrukturi ( šumski putevi, mostovi i vlake );
 30. ZAPISNIK SA 197. SJEDNICE VLADE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

 

196. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 18.12.2014.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika sa 194. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 04.12.2014. godine;
 2. Informacija o implementaciji Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 3. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Mišljenja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport po Inicijativi zastupnika Skomorac Rasima u vezi intenziviranja aktivnosti na otvaranju Medicinskog fakulteta u Zenici, broj: 01-34-21946-1-3/14 od 04.12.2014. godine;
 4. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Mišljenja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport po Inicijativi zastupnika Skomorac Rasima u vezi upisa u srednje škole i na fakultete vođeno zahtjevima tržišta rada, broj: 01-34-21946-1-3/14 od 04.12.2014. godine;
 5. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu za budžetskog korisnika Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica;
 6. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora JU OŠ „Ćamil Sijarić“ Nemila;
 7. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora JU OŠ „Mak Dizdar“ Zenica;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate finansijskih sredstava – pomoći namijenjenih saniranju dijela direktnih šteta usljed poplava kod privrednih subjekata po Drugom javnom pozivu;
 9. Prijedlog Zaključka o imenovanju Buza Osmana kao punomoćnika državnog kapitala za XV Skupštinu privrednog društva „Nova trgovina“ d.d. Žepče;
 10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za izgradnju male hidroelektrane „Rujevica-ušće“ na rijeci Gostović;
 11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za izgradnju male hidroelektrane „Botašnica-ušće“ na rijeci Gostović;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava organizatorima sajmova poljoprivredne proizvodnje na području Zeničko-dobojskog kantona;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime sanacije štete u animalnoj proizvodnji nastale kao posljedica poplava – klizišta krajem maja 2014. godine (pilenke i brojleri);
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava uzgajivačima na ime premija za uzgoj brojlera;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime poticaja za proizvodnju maline i kupine;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime poticaja za otkupljivače jagodičastog voća;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime poticaja za otkupljivače svježeg voća i povrća;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime poticaja za proizvodnju presadnica povrća;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime poticaja za proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju zaključivanja ugovora sa privrednim društvom „Ocean“ d.o.o. Travnik, za tehničku podršku za Centralizovani obračun i isplatu plaća;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju zaključivanja ugovora sa privrednim društvom „Oracle BH“ d.o.o. Sarajevo, za tehničku podršku za trezorski sistem poslovanja;
 22. Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Projektne implementacione jedinice (PIU);
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zavodu zdravstvenog osiguranja za potrebe braniteljske populacije;
 24. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o efektima uvođenja IP telefonije u organima uprave Zeničko-dobojskog kantona;
 25. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaduženje Zeničko-dobojskog kantona i zaključivanje ugovora o kreditnom zaduženju ZDK sa Federacijom Bosne i Hercegovine iz sredstava dodatnog finansiranja po osnovi IV Stand by aranžmana sa MMF;
 26. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu;
 27. Odluka o odobravanju sredstava za sufinansiranje izvođenja radova na sanaciji putne infrastrukture i pokretanje poslovnih aktivnosti u MZ Vozuća, općina Zavidovići;
 28. Rješenje o razrješenju predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica
 29. Rješenje o privremenom imenovanju predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica
 30. Upoznavanje članova Vlade sa aktima:
  • Akt Ministarstva poljoprivrede kojim se dostavlja odgovor upućen Privrednoj komori FBiH u vezi sa problematikom raspodjele sirovina drvoprerađivačima od strane šumsko-priovrednih društava, broj: 05-26-22768-2/14 od 03.12.2014. godine.
 31. ZAPISNIK SA 196. SJEDNICE VLADE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

195. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 11.12.2014.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika sa 193. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 26.11.2014. godine;
 2. Prijedlog Odluke o redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Zeničko-dobojskog kantona na dan 31.12.2014.godine
 3. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije Zeničko-dobojskog kantona za redovni godišnji popis sa stanjem na dan 31.12.2014. godine;
 4. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara, Ministarstva unutrašnjih poslova sa stanjem na dan 31.12.2014. godine;
 5. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara, Ministarstva za pravosuđe i upravu sa stanjem na dan 31.12.2014. godine;
 6. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa stanjem na dan 31.12.2014. godine;
 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara, kantonalnih ministarstava, uprava i službi sa stanjem na dan 31.12.2014. godine;
 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis novčanih sredstava, donatorskih sredstava, plemenitih metala i vrijednosnih papira, potraživanja i plasmana, kratkoročnih i dugoročnih obaveza, razgraničenja i kapitala Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2014. godine;
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za popis roba u skladištima Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2014. godine;
 10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-8269/14 od 17.04.2014. godine;
 11. Informacija o iznosu subvencije za ishranu i smještaj studenata s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona u studentskim centrima u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu naknada spoljnim saradnicima u realizaciji naučno-nastavnog procesa na trećem ciklusu studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2014/2015. godini;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica, za organizovanjem i osiguranjem prijevoza učenika škole sa umjerenim i težim poteškoćama u razvoju;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Ćamil Sijarić“ u Nemili, Zenica, za organizovanjem i osiguranjem dodatnog prijevoza učenika do Područne škole u Kolićima;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Školskog odbora JU Osnovne škole „Hajderovići“, Hajderovići u općini Zavidovići, o rušenju objekta stare montažne zgrade, koja se nalazi u školskom dvorištu centralne škole JU OŠ „Hajderovići“;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica za pokrivanje dijela troškova organizacije baletne predstave “Labuđe jezero” u izvođenju Carskog ruskog baleta;
 17. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Vareš“ Vareš;
 18. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o radu Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica-Prečišćeni takst (broj: 20/1-2997 od 10.05.2013. godine) u skladu sa Odlukom Upravnog odbora broj: 20/1-1-4255 od 29.05.2014. godine;
 19. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o šumama („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 08/13), sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava na ime pomoći za nabavku neophodnih lijekova za nastavak liječenja Mirsada Zvekića iz Nemile Zenica;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava na ime nabake 4 mikrofona (sala 301/III Aneks) za potrebe Skupštine Zeničko-dobojskog kantona;
 22. Prijedlog Zaključka o dopuni Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, razdjel 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821 600, pozicija «Rekonstrukcija i investiciono održavanje» (broj: 02-14-15861/14 od 08.08.2014. godine i broj: 02-14-19529/14 od 02.10.2014. godine)
 23. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju za I-III 2015. godine
 24. Upoznavanje članova Vlade sa aktom:
  • Službe za zajedničke poslove broj: 14-14-618-2714 od 02.12.2014. godine vezan za Kolektivno osiguranje uposlenika Zeničko-dobojskog kantona;
 25. ZAPISNIK SA 195. SJEDNICE VLADE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

194. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 04.12.2014.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika sa 190. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 06.11.2014. godine;
 2. Prijedlog Odluke o davaju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2015. godinu, i Prijedlog Odluke o načinu izvršenja Finansijskog plana za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 3. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za izradu Strategije zdravstva Zeničko-dobojskog kantona za period 2014-2020. godina;
 4. Prijedlog Zaključka o izuzimanju od primjene Plana novčanih tokova za mjesec novembar i decembar 2014. godine;
 5. Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju ekspertnog tima za izradu Strateškog plana zdravstvene zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu za period 2014-2020;
 6. Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Stručnog savjeta za izradu Strateškog plana zdravstvene zaštite na području Zeničko-dobojskog kantona;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za finansiranje političkih stranaka i koalicija političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec novembar 2014. godine;
 8. Prijedlog Odluke o uspostavljanju Programa postinvesticione podrške ulagačima;
 9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju člana Školskog odbora Gimnazija „Edhem Mulabdić“ Maglaja;
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Monitoring tima za praćenje realizacije Strategije kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona za period 2014-2020;
 11. Prijedlog Rješenja o formiranju Projektne implementacione jedinice (PIU) za realizaciju projekta u Kantonalnoj bolnici Zenica;
 12. Prijedlog Zaključka o izmjenama Programa utroška sredstava planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, u razdjelu 20 - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice;
 13. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice;
 14. Prijedlog zaključka o odobravanju sredstava na ime sanacije štete u animalnoj proizvodnji nastale kao posljedica poplava – klizišta krajem maja 2014. godine;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava otkupljivačima mlijeka;
 16. Prijedlog Odluke o načinu isplate odobrenih sredstava za pomoć u saniranju dijela direktnih šteta usljed prirodne nesreće kod poslovnih subjekata sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 17. Prijedlog Zaključka o trajnom ustupanju stalnih sredstava bez naknade - ustupanje jednog računara Sindikalnoj organizaciji kantonalnih organa državne službe Zeničko-dobojskog kantona;
 18. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, između Ministarstva za pravosuđe i upravu i Kantonalnog tužilaštva;
 19. Prijedlog Uredbe o izmjeni Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće;
 20. Izvještaj o realizaciji ponovljenog Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava - pomoći namijenjenih saniranju dijela direktnih šteta usljed poplava kod privrednih subjekata
 21. ZAPISNIK SA 194. SJEDNICE VLADE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

 

193. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 26.11.2014.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 192. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 19.11.2014. godine;
 2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za mjesec decembar 2014. godine;
 3. Prijedlog Zaključka o Inicijativi zastupnika Meldine Ugarak, broj: 01-02-14827/14., od 23.07.2014. godine, vezane za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnoj školi u dijelu koji se odnosi na učenike-djecu sa poteškoćama u razvoju;
 4. Prijedlog Odluke o nadoknadi nastavnih dana koji nisu realizirani u školskoj 2014/2015 godini, zbog posljedica elementarnih nepogoda;
 5. Prijedlog Odluke kojim se odobrava uvećanje sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „1. mart“ Jelah, općina Tešanj;
 6. Prijedlog Rješenja o razrješenju ikonačnom imenovanju novog člana Školskog odbora iz reda Vijeća roditelja Gimnazije „Rizah Odžečkić“, Zavidovići;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Društvu Pedagoga fizičke kulture iz Zenice za organizaciju manifestacije Predškolske sportske igre Zeničko-dobojskog kantona u sklopu obilježavanja Dana državnosti BiH;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Sportskom društvu slijepih i slabovidnih lica Zeničko-dobojskog kantona iz Zenice za organizaciju turnira u šahu povodom obilježavanja Dana osoba sa invaliditetima;
 9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prijenosu okončanih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2008. godinu, broj: 02-14-26806/13 („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 01/14 od 30.01.2014);
 10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prijenosu okončanih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte za 2008. godinu broj: 02-14-26807/13 („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 01/14 od 30.01.2014);
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za držanje pčelinjih zajednica;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplata otkupljivaču „Frutti-funghi“ export-import d.o.o. iz Visokog na ime isplate poticaja za otkup nekultivisanih šumskih plodova, bobičastog voća i nekultivisanih gljiva;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate proizvođačima borovnice sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime isplate poticaja za proizvodnju borovnica;
 14. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politku i izbjeglice o Inicijativi poslanice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Meldine Ugarak, vezana za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 13/07 i 13/11) sa Prijedlogom Zaključka.
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju Regionalnoj ekonomskoj zajednici REZ d.o.o. Zenica sredstva za sufinansiranje projekta „Stručno osposobljavanje, priprema za rad i zapošljavanje obućara za potrebe Company D&U d.o.o. Visoko;
 16. Izvještaj o realizaciji Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava iz Federalnog fonda - pomoći namijenjenih saniranju dijela direktnih šteta od poplava sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Udruženju građana dijabetičara Zeničko-dobojskog kantona na ime finansijske pomoći za pokriće troškova redovnih aktivnosti;
 18. Upoznavanje članova Vlade sa aktom;
  • NSS radnika zaposlenih u zdravstvu BiH OO JU Kantonalna bolnica Zenica od 17.11.2014. godine.
 19. ZAPISNIK SA 193. SJEDNICE VLADE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
Image
Kontakt forma