Vlada Zeničko-dobojskog kantona

Pregled materijala sa 46. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 30.12.2011. godine

 1. Zaključak o prihvatanju Mišljenja Ministarstva za pravosuđe i upravu broj: 06/03-02-30372-1/11 od 16.12.2011. godine u vezano za Autentičnog tumačenja Tarifnog broja 27. Tarife sudskih taksi, Zakona o sudskim taksama („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 12/09, 4/11 i 7/11)
 2. Odluka o osnivanju Savjeta za praćenje cijena na području Zeničko-dobojskog kantona
 3. Odluka o odobravanju sredstava Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici na ime organizacije 4. Naučno-stručne konferencije „Razvoj poslovanja 2011“
 4. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu „Al-Ex“ d.o.o. Zenica, na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom FSC CoC
 5. Odluka o odobravanju sredstava obrtu „Koka-BH“ iz Breze, vlasnika Hodžić Almira, na ime refundacije administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta
 6. Odluka o odobravanju sredstava obrtu „Plames“ iz Visokog, vlasnika Planinčić Edina, na ime subvencioniranja investicija kod obrta iz područja prerađivačke djelatnosti
 7. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu „Vimes“ d.o.o. Visoko za 2011. godinu, na ime regresiranja kamata na investicijski kredit po osnovu uredno realiziranog lizing aranžmana
 8. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu „Seta“ d.o.o. Zavidovići za 2011. godinu, na ime regresiranja kamata na investicijski kredit
 9. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu „Dilaver company“ d.o.o. Zenica za 2011. godinu, na ime regresiranja kamata na investicijski kredit po osnovu uredno realiziranog lizing aranžmana
 10. Zaključak o prihvatanju Informacije Komisije za snimanje stanja i praćenje sječe šume na području sliva Babine rijeke, općina Zenica
 11. Zaključak o usvajanju izmjena Programa utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2011. godinu, u razdjelu 23, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0001, pod nazivom „Program utroška namjenskih  sredstava iz oblasti šumarstva za 2011. godinu“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 12. Zaključak o usvajanju Izmjena Programa utroška sredstava za realizaciju projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija, u razdjelu 23, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614419, NAD 408, pozicija "Sredstva za izradu ribolovne osnove", Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 13. Zaključak o usvajanju Izmjena Programa utroška sredstava budžeta za podsticaje u poljoprivredi za 2011. godinu, u razdjelu 23, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614400, NAD 402, pozicija "Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji", Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 14. Zaključak o usvajanju Izmjena Programa utroška namjenskih sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta u 2011. godini, u razdjelu 23, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614400, NAD 404, pozicija  "Finansiranje projekta iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno zemljište", Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 15. Zaključak o usvajanju Izmjena Programa utroška sredstava budžeta za zdravstvenu zaštitu životinja u 2011. godini, u razdjelu 23, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614400, NAD 405, pozicija  "Subvencije-veterinarstvo", Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 16. Zaključak o usvajanju Izmjena Programa utroška budžetskih sredstava za rekonstrukciju i investiciono održavanje mikrobiološkog laboratorija, laboratorija za dijagnostiku zaraznih bolesti domaćih životinja i laboratorija za rezidue u hrani, Veterinarskog zavoda Zenica, u razdjelu 23, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, budžetska organizacija 02, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821600, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 17. Zaključak o usvajanju Izmjene Programa utroška budžetskih sredstava za nabavku laboratorijske opreme za Veterinarski zavod Zenica, u razdjelu 23, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, budžetska organizacija 02, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821600, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 18. Zaključak o usvajanju Izmjena i dopune Programa utroška sredstava u razdjelu 23, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614400, subanalitika NAD 403, pozicija „Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 19. Zaključak o usvajanju Izmjena Programa utroška budžetskih sredstava za subvencioniranje JP “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići u 2011. godini, u razdjelu 23, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, budžetska organizacija 01, potrošačaka jedinica 0001, ekonomski kod 614400, NAD 407, pozicija „Subvencije JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići“
 20. Povlači se tačka dnevnog reda: - Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime isplate podrške za ujednačen razvoj poljoprivrede na području Zeničko-dobojskog kantona
 21. Zaključak o odobravanju sredstava udruženjima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime realizacije planiranih aktivnosti udruženja
 22. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Visoko na ime pomoći Zeničko-dobojskog kantona u organizovanji Izložbeno-prodajnog sajma poljoprivredno-prehrambenih proizvoda „Jesen u Visokom“
 23. Zaključak o odobravanju sredstava na ime poticaja za uređenje zemljišta
 24. Zaključak o odobravanju isplata poljoprivrednom proizvođaču „Merđo“ vlasnika Merdan Habila, Kličići, općina Olovo, na ime premije za uzgoj brojlera
 25. Zaključak kojim Vlada daje Mišljenje Kantonalnom pravobranilašvu Zenica da sa općinom Vareš može zaključiti Sporazum o mirnom izmirenju duga  s tim u vezi da kao treća strana u zaključivanju sporazuma učestvuje JP ŠPD Zeničko-dobojskog kantona d.o.o. Zavidovići
 26. Zaključak o odobravanju sredstava za izvođenje nepredviđenih radova na području općine Tešanj za vodovod Medakovo-Trepče i vodovod Oraš-Planje
 27. Zaključak o usvajanju Izmjena Programa utroška sredstava za Kapitalna ulaganja za 2011. godinu Ministarstva za pravosuđe i upravu, sa razdjela 16, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821200, pozicija „Nabavka građevina“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 28. Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za nabavku građevina („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/11)
 29. Zaključak o usvajanju Izmjena Programa utroška sredstava za Kapitalna ulaganja za 2011. godinu Ministarstva za pravosuđe i upravu, sa razdjela 16, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821100, pozicija „Nabavka zemljišta“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 30. Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za nabavku zemljišta („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/11)
 31. Zaključak o usvajanju Izmjena Programa utroška sredstava za Kapitalna ulaganja za 2011. godinu Ministarstva za pravosuđe i upravu, sa razdjela 16, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821300, pozicija „Nabavka opreme“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 32. Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za nabavku opreme („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/11)
 33. Zaključak o usvajanju Izmjena Programa utroška sredstava za Kapitalna ulaganja za 2011. godinu Ministarstva za pravosuđe i upravu, sa razdjela 16, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821600, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 34. Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za rekonstrukciju i investiciono održavanje Općinskog suda u Zenici („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/11)
 35. Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora ustanove „Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama“ Maglaj
 36. Rješenje o imenovanju člana Nadzornog odbora ustanove „Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama“ Maglaj
 37. Zaključak o odobravanju isplate sredstava, putem JU Centar za socijalni rad Visoko, na ime pomoći socijalno intervenirajućeg karaktera za 21 (slovima: dvadesetjednog) bivšeg zaposlenika preduzeća „Bosnafurnir“ Visoko
 38. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju oboljelih od celijakije „Leptirići“ Zenica na ime pomoći za izvršenje programskih aktivnosti u 2011. godini
 39. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Maglaj na ime troškova priključka na vodovodnu mrežu stambenog objekta Pedić Miroslave, povratnice u Poljica, općina Maglaj, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 40. Zaključak o odobravanju sredstava Crvenom polumjecu Zeničko-dobojskog kantona na ime pomoći za realizaciju programskih zadataka u 2011. godini
 41. Zaključak o odobravanju sredstava Caritasu RC Zenica na ime pomoći za realizaciju programskih zadataka u 2011. godini
 42. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava iz Budžeta  Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu, sa razdjela 22, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821600, pozicija «Rekonstrukcija i investiciono održavanje»
 43. Zaključak kojim  Vlada Zeničko-dobojskog kantona izražava svoje opredjeljenje za punim poštivanjem  potpisanog Protokola o međusobnoj saradnji i načinu vođenja socijalnog dijaloga sa KO SSS BiH -Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-34-15245/11 od 06.07.2011. godine
 44. Zaključak o prihvatanju Inicijative poslanika Pivić Rame za finansijsku pomoć Zeničko-dobojskog kantona u izgradnji ili sanaciji stadiona „Bilino polje“ u Zenici
 45. Zaključak o davanju saglasnosti ministrici Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport da zaključi privremene ugovore o prijevozu učenika osnovnih škola sa područja Zeničko-dobojskog kantona za period 01.09.2011. godine do okončanja izbora najpovoljnijeg prijevoznika, a najkasnije do kraja školske 2011/2012. godini
 46. Odluka o odobravanju sredstava za rekonstrukciju prostora i nabavku opreme za implementaciju dijaliznog centra u JU Dom zdravlja sa poliklinikom Kakanj
 47. Zaključak o izmjenama Programa utroška sredstava za potrebe branilaca i članova njihovih porodica sa budžetske pozicije Ministarstva za boračka pitanja za 2011. godinu broj: 02-14-10519/11 od 15.04.2011. godine
 48. Zaključak o odobravanju sredstava Duvnjak Elviru iz Zenice, RVI VI grupe sa 60% invaliditeta, u svrhu kupovine stambenog objekta, na ime rješavanja stambenog pitanja
 49. Zaključak o odobravanju sredstava za realizaciju nabavke displeja Općini Zenica iz sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2011. godinu
 50. Zaključak o odobravanju sredstava za realizaciju edukacije stanovništva putem medijskih projekata iz sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2011. godinu
 51. Zaključak kojim se odlaže izjašnjenje po tački dnevnog reda: - Prijedlog Zaključka o obaveznom postupanju rukovodilaca kantonalnih ministarstava i drugih tijela kantonalne uprave prilikom upućivanja državnih službenika/namještenika na stručno obrazovanje/usavršavanje
 52. Zaključak o odobravanju sredstava Društvu socijalnih radnika Zeničko-dobojskog kantona kao pomoć za snošenje troškova organizacije seminara na kojem će učestvovati sva udruženja iz Federacije BiH
 53. Zaključak o odobravanju sredstava Savezu udruženja penzionera/umirovljenika Zeničko-dobojskog kantona ka o pomoć od značaja za izvršenje Programskih aktivnosti u 2011. godini
 54. Zaključak konjim se utrđuju Primjedbe na Nacrt Zakona o šumarstvu
 55. Zaključak kojim Vlada Zeničko-dobojskog kantona utvrđuje Nacrt Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu

Pregled materijala sa 45. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 21.12.2011. godine

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu
 3. Zaključak kojim se povlači  tačka dnevnog reda: - Prijedlog Odluke o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 4. Zaključak o odobravanju zaključivanja Ugovora sa preduzećem „Ocean“ d.o.o. Travnik o pružanju usluga funkcionalne i tehničke podrške za Centralizovani obračun i isplatu plaća za potrebe Zeničko-dobojskog kantona
 5. Zaključak kojim se utvrđiuje Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 6. Zaključak kojim se utvrđiuje Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu
 7. Zaključak kojim se nalaže Upravnom odboru i direktorici Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona da preispitaju zakonitost odluke Upravnog odbora, kojom je utvrđeno da Zavod ne isplaćuje refundacije za bolovanje preko 14 mjeseci, te u vezi s tim po potrebi, eventualno, pokrenu i inicijativu za izmjenu Zakona o zdravstvenom osiguranju
 8. Zaključak kojim se povlači  tačka dnevnog reda: - Prijedlog Zaključka o utvrđivanju visine naknade volonterima, na prijedlog Premijera Zeničko-dobojskog kantona
 9. Zaključak o odobravanju sredstava Medžlisu Islamske zajednice Visoko, za pokrivanje troškova realizacije projekta vanjskog uređenja Tabhanske džamije u Visokom
 10. Zaključak o pokretanju inicijative za izmjenu Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće, Zeničko-dobojskog kantona

Pregled materijala sa 44. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 21.12.2011. godine

 1. Zaključak kojim je dogovoreno da se pojedinačno sa svim ministarstvima do ponedjeljka 19.12.20111. godine utvrdi realan iznos sredstava koje je moguće i potrebno potrošiti do kraja XII. 2011.godine, kako bi se u utorak 20.12.2011. godine na sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona mogla utvrditi konačna verzija Prijedloga Izmjena Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu.
 2. Rješenje o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenicam
 3. Rješenje o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja
 4. Rješenje o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti
 5. Rješenje o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Kantonalni zavod  za javno zdravstvo
 6. Rješenje o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Kantonalni zavod  za medicinu rada
 7. Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona broj: 03-49-1-3996-2/11 od 23.11.2011. godine, koji je donio Upravni odbor JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona
 8. Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji rada broj: 03-49-1-3996-2-1/11 od 23.11.2011. godine, koji je donio Upravni odbor JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona
 9. Odluka o visini osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za mjesec novembar 2011. godine
 10. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na izmjene Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 11. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu  „Metalskop“ d.o.o. Tešanj, na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom EN ISO 9001:2008
 12. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu  „KPM-BH“ d.o.o. Tešanj, na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom EN ISO 9001:2008
 13. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu  „Bio-šamp“ d.o.o. Tešanj, na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008
 14. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu  „Eko-servis“ d.o.o. Tešanj, na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom ISO 14001:2004
 15. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu  „RM-LH“ d.o.o. Zenica, na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom DIN EN ISO 3834-2 (EN 729-2)
 16. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu „J.uA. Frischeis“ d.o.o. Visoko, na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni proizvodni objekat
 17. Odluka o odobravanju sredstava privrednom subjetu „Stek“ d.o.o. Breza, na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni proizvodni objekat
 18. Zaključak o odobravanju dodatnih sredstava za izgradnju pumpne stanice na vodovodu Lijevča-Davulije, MZ Gostović, općina Zavidovići
 19. Zaključak o odobravanju sredstava općini Žepče za izradu idejnog rješenja i glavnog projekta desnoobalnog kolektora sa priključkom na postojeći lijevoobalni kolektor obale rijeke Bosne
 20. Zaključak o odobravanju sredstava općini Kakanj na ime interventne pomoći za izgradnju vodovoda Krševac
 21. Zaključak o odobravanju isplata uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime premije za registrirane farme muznih krava
 22. Zaključak o odobravanju isplata na ime nadoknade štete nastale zbog provođenja naređenih mjera ubijanja goveda seropozitivnih na uzročnika zaraznih bolesti Bruceloza i Enzootske leukoze i uništavanja pčelinjih društava oboljelih od zarazne bolesti Američka kuga
 23. Zaključak o odobravanju sredstava za isplatu štete Bečirović d.o.o. Donja Golubinja, općina Žepče, nastale naglim uginućem pilića
 24. Zaključak o odobravanju isplate preduzeću „Madi“ d.o.o. Tešanj na ime podrške prerađivačima za otkup brojlera
 25. Zaključak o odobravanju isplate uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime premije za uzgoj brojlera
 26. Zaključak o odobravanju isplata otkupljivačima mlijeka na ime podrške za otkup mlijeka sa područja Zeničko-dobojskog kantona u periodu od četvrtog kvartala 2010. godine do kraja trećeg kvartala 2011. godine
 27. Zaključak o odobravanju isplata prerađivačima mlijeka na ime podrške za otkup mlijeka sa područja Zeničko-dobojskog kantona u periodu od četvrtog kvartala 2010. godine do kraja trećeg kvartala 2011. godine
 28. Zaključak o odobravanju isplata na ime podrške za nabavku poljoprivredne mehanizacije
 29. Zaključak o odobravanju sredstava na ime pomoći općinama Zeničko-dobojskog kantona radi provođenja aktivnosti na uspostavi azila za napuštene životinje (rješavanja problema zbrinjavanja pasa lutalica)
 30. Zaključak o odobravanju zaključivanja Ugovora o uslugama tehničke podrške trezorskom sistemu poslovanja Zeničko-dobojskog kantona, između Zeničko-dobojskog kantona-Ministarstvo finansija i „Oracle BH“ d.o.o. Sarajevo
 31. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Zavidovići na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u sanaciji vodovoda Otežnja i rekonstrukcije mosta na rijeci Gostović, sa ciljem podrške održivog razvoja
 32. Zaključak o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Vareš na ime pomoći općini Vareš za izvršavanje obaveza prema korisnicima stalne socijalne pomoći
 33. Zaključak o odobravanju sredstava Ilić Savi, povratniku u Dolac, općina Zavidovići, na ime pomoći u nastavku proizvodnje ljekovitog bilja, sa ciljem podrške održivog razvoja
 34. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju građana „Romano centro“ Zenica na ime dijela troškova za realizaciju Projekta „Afirmacija uključivanja romske djece u redovno obrazovanje“
 35. Zaključak o odobravanju sredstava Stanimirović Milivoju, povratniku u naselje Radačići, općina Olovo, na ime pomoći pri sanaciji štete nastale usljed olujnog nevremena na plantažnim voćnjacima, sa ciljem podrške održivog povratka
 36. Zaključak o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Zavidovići na ime pomoći za poboljšanje uslova rada i kvaliteta usluga za korisnike prava iz socijalne zaštite
 37. Zaključak o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Vareš na ime pomoći za poboljšanje uslova rada i kvaliteta usluga za korisnike prava iz socijalne zaštite
 38. Zaključak o odobravanju sredstava općini Maglaj na ime troškova sanacije rezervoara za vodu i priključenja na obnovljeni stambeni objekat Trivić Bože, povratnika u Brezove Dane, općina Maglaj, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 39. Zaključak o odobravanju sredstava Odobašić Omeru iz Kaknja, ratnom vojnom invalidu 90% III grupe, u svrhu rješavanja stambenog pitanja
 40. Zaključak o odobravanju sredstava Šabanović Mirsadu iz Zenice, ratnom vojnom invalidu 40% VIII grupe, u svrhu kupovine stambenog objekta i rješavanja stambenog pitanja
 41. Zaključak o odobravanju sredstava Sačić Fuadu, Faljić Hakiji i Momković Asifu, svi iz Zavidovića, ratnim vojnim invalidima 100% I grupe, na ime rješavanja stambenog pitanja sanacijom i adaptacijom stambene jedinice-zgrade
 42. Povlači se sa rasprave tačka dnevnog reda: - Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava općini Doboj-Jug na ime sufinansiranja projekta otkupa nekretnina za potrebe izgradnje spomen obilježja „Groblje tenkova“ i rješavanja ostalih sadržaja na lokaciji u Matuzićima, općina Doboj-Jug
 43. Zaključak o odobravanju sredstava Hatidži Mujkić iz Visokog, supruzi poginulog branioca Mujkić Kemala iz Višegrada, na ime izgradnje stambenog objekta, u svrhu rješavanja stambenog pitanja
 44. Zaključak o davanju saglasnosti za uklanjanje objekta stare školske kuće „Pašin konak“ u MZ Pašin konak, Hajderovići, Zavidovići, ukupne površine 70m2 koja se vodi u katastarskom operatu 82/2010 KO Hajderovići, posjednika JU Osnovna škola „Hajderovići“
 45. Zaključak o primanju na znanje Prijedlog pravaca daljeg toka privatizacije i rješavanja postojećih problema  u vezi sa tim, koji će biti prezentiran na sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona uz Izvještaj o radu i poslovanju, toku i rezultatima procesa privatizacije za 2010. godinu
 46. Zaključak o usvajanju Informacije o obilježavanju Dana državnosti Bosne i Hercegovine 25.11.2011. godine
 47. Zaključak o prihvatanju informacije Radne grupe za utvrđivanje potrebnih radnji radi pokretanja postupka raskida postojećeg ugovora o regulisanju međusobnih odnosa vezanih za zajedničko korištenje poslovne zgrade „rmk promet“ d.o.o. Zenica
 48. Zaključak o utvrđivanju visine premije za kolektivno osiguranje uposlenika organa uprave i službi za upravu Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalnog suda u Zenici, općinskih sudova sa područja Zeničko-dobojskog kantona Kantonalnog pravobranilaštva i Ministarstva unutrašnjih poslova, od rizika trajnog invaliditeta i smrti

Pregled materijala sa 43. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 06.12.2011. godine

 1. Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu
 2. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju poljoprivrede na području Zeničko-dobojskog kantona
 3. Zaključak o prihvatanju Informacije o dostignutom stanju u oblastima raseljenih lica i povratnika na području Zeničko-dobojskog kantona
 4. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju medija na području Zeničko-dobojskog kantona
 5. Zaključak o odlaganju davanja saglasnosti na Sporazum o rješavanju spora u vezi sa zahtjevima Sindikata policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-34-29504/11 od 24.11.2011. godine
 6. Zaključak kojim Vlada Zeničko-dobojskog kantona podržava inicijativu za donošenje Zakona o izmjeni Zakona o izvršnom postupku ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 32/03,33/06,39/06, i 39/09) po hitnom postupku kojim se u članu 138 Zakona o izvršnom postupku ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 32/03,33/06,39/06, i 39/09) briše stav 6
 7. Odluka o visini osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za mjesec oktobar 2011. godine
 8. Zaključak o trajnom ustupanju stalnog sredstva bez naknade Kantonalnom tužilaštvu i Kantonalnom pravobranilaštvu
 9. Zaključak o pokretanju Inicijative Vlade Zeničko-dobojskog kantona za hitno djelovanje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Ministarstva finansija i trezora, putem Ureda za sukcesiju imovine SFRJ zbog nepoštivanja Sporazuma o pitanjima sukcesije Anex G, od strane sudova u državama bivše SFRJ
 10. Odluka o odobravanju sredstava Agenciji za ekonomski razvoj „Zeda“ d.o.o. Zenica na ime sufinansiranja projekta „Tehnološki park u Zenici“ na ime nabavke laboratorijske opreme
 11. Odluka o odobravanju sredstava općini Kakanj na ime troškova finansiranja projekta sanacije puta u naselju Donji Kakanj
 12. Odluka o utvrđivanju konačne liste kandidata za upražnjene pozicije Odbora za reviziju privrednog društva „rmk promet“ d.d. Zenica
 13. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu  „Ortoze“ d.o.o. Zenica, na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom EN ISO 9001:2008
 14. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu  „Saračević“ d.o.o. Tešanj, na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom EN ISO 9001:2008
 15. Odluka o odobravanju sredstava Mesnoj industriji „Vimes“ d.o.o. Visoko, na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom ISO 22000:2005
 16. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu  „Zenko“ d.o.o. Zenica, na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom EN 340:2003
 17. Odluka o odobravanju sredstava OR „Pekar Delibašić“ Kakanj, vlasnika Delibašić Emira na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom HACCP certifikat
 18. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu  GTP „Prograd“ d.o.o. Žepče, na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom standard „C“ znak za proizvod „Zglobni prozor model Exlusiv“
 19. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu „Alma Ras“ d.o.o. Olovo, na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni proizvodni objekat
 20. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu „Seta inženjering“ d.o.o. Zavidovići, na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni proizvodni objekat
 21. Odluka o odobravanju sredstava obrtu „Me&ni“ Visoko, vlasnika Avdibegović Nihada, na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni proizvodni objekat
 22. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu „VE.HA.GI. Mont“ d.o.o. Visoko, na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni proizvodni objekat
 23. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu „Festa“ d.o.o. Tešanj, na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni proizvodni objekat
 24. Odluka o odobravanju sredstava Marku Ivkiću, vlasniku obrta „Eurodom kamini“ Tešanj, na ime subvencioniranja investicija kod obrta iz područja prerađivačke djelatnosti
 25. Odluka o odobravanju sredstava poticaja inovatoru/nosiocu patenta Gujić Josipu iz Kaknja na ime realizacije patenta upisanog kod Instituta za intelektualno vlasništvo BiH u registar patenata, pod brojem: BAP092693
 26. Zaključak o prihvatanju Informacije o poduzetim mjerama na pošumljavanju područja kojim upravlja Javno preduzeće „Šumsko-privredno društvo“ d.o.o. Zavidovići, sa prijedlogom mjera za poboljšanje navedenog stanja
 27. Zaključak kojim se zadužuje Kantonalna uprava za šumarstvo da u roku od 45 dana sačini cjelovitu informaciju o planskim postavkama i vršenju planskog prorjejeđivanja u šumamam Zeničko-dobojskog kantona
 28. Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za kupovinu privatnih šuma i šumskog zemljišta dostavljenih od strane ponuđača
 29. Odluka o utvrđivanju konačne liste kandidata za upražnjene pozicije predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo“ d.o.o. Zavidovići
 30. Zaključak o odobravanju sredstava za izvođenje naknadnih radova na pumpnoj stanici vodovoda Donje Ponihovo, MZ Arnauti, općina Zenica (rezervna sredstva)
 31. Zaključak o odobravanju sredstava općini Breza za sufinansiranje projekta rekonstrukcije vodovoda u ulici Salke Bešlagića
 32. Zaključak o odobravanju sredstava za izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji primarne mreže vodovoda Domislica, općina Maglaj (rezervna sredstva)
 33. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku materijala za dovršetak radova u MZ Željezno Polje, općina Žepče (rezervna sredstva)
 34. Zaključak o odobravanju dodatnih sredstava za realizaciju projekta „Izvedba tlačnog cjevovoda Duboki potok-rezervoar Bratići, općina Usora (rezervna sredstva)
 35. Zaključak o odobravanju sredstava za izvođenje nepredviđenih radova na izgradnji pumpne stanice sa vodozahvatom vodovoda naselja MZ Lug-Brankovići i MZ Donja Ozimica, općina Žepče (rezervna sredstva)
 36. Zaključak o odobravanju sredstava preduzeću „Brovis“ d.d. Visoko na ime podrške prerađivačima za otkup brojlera
 37. Zaključak o odobravanju isplata uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime premije za uzgojenu steonu junicu
 38. Zaključak o odobravanju isplata proizvođačima borovnice sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime poticaja za proizvodnju borovnice
 39. Zaključak o odobravanju isplata otkupljivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime poticaja za otkup svježeg voća i povrća
 40. Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad predsjedavajućeg i članova Ureda za pritužbe javnosti za Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona
 41. Rješenje o imenovanju Radne grupe za izradu dokumenta „Akcioni plan za provedbu dokumenta Politike zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod razikom od razdvajanja u FBiH 2006-2016., za period 2012.-2013. godine za područje Zeničko-dobojskog kantona“
 42. Zaključak o izmjenama Programa utroška sredstava planiranih Budžetom  Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu u razdjelu 20- Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, pozicije „Transfer pojedincima“, „Transfer neprofitnim organizacijama“ i „Kapitalni grantovi općinama“ broj: 02-14-11847/11 od 29.04.2011. godine
 43. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Tešanj na ime troškova priključaka na elektroenergetsku mrežu obnovljenih stambenih objekata Pavlović Bogde, Nedić Darinke i Nedić Ljubice, povratnika u Svinjce, općina Tešanj
 44. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Vareš na ime troškova rekonstrukcije ratnim dejstvima oštećenog stambenog objekta Iđaković Elizabete, povratnice u Vareš, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 45. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Visoko na ime troškova rekonstrukcije ratnim dejstvima devastiranog stambenog objekta Kordić Marijana, povratnika u Visoko, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 46. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Olovo na ime troškova nabavke i ugradnje građevinskog materijala za rekonstrukciju na stambenog objektu Mirković Ljubice, povratnice u Olovo, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 47. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Olovo na ime troškova nabavke i ugradnje građevinskog materijala za rekonstrukciju na djelimično obnovljenom stambenom objektu Sarajlić Emire, povratnice u Olovo, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 48. Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa interventne sistematske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona u 2011. godini
 49. Zaključak o usvajanju Izmjena u Programu utroška sredstava na razdjelu 21, Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošaka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, pozicija „Transfer neprofitnim organizacijama“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 50. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku vakcina protiv gripe
 51. Zaključak o odobravanju sredstava kantonalnim organizacijama Crvenog križa i Crvenog polumjeseca kao pomoć za provedene akcije dobrovoljnog darivanja krvi u periodu juni-oktobar 2011. godine
 52. Rješenje o imenovanju Komisije za utvrđivanje teške bolesti ili teške tjelesne povrede
 53. Zaključak o odobravanju sredstava Patković Sabahudinu iz Zenice, djetetu šehida i bez oba roditelja, u svrhu rješavanja stambenog pitanja
 54. Zaključak o odobravanju sredstava Arifu Džinić, roditelju poginulog branioca Džinić Izeta, na ime izgradnje kuće, u svrhu stambenog zbrinjavanja
 55. Zaključak o odobravanju sredstava Sifi Halilčević, supruzi umrlog demobiliziranog borca, na ime izgradnje kuće, u svrhu stambenog zbrinjavanja
 56. Zaključak o odobravanju sredstava Džemalu Gurda iz Olova, demobiliziranom braniocu, na ime adaptacije kuće, u svrhu stambenog zbrinjavanja
 57. Zaključak o odobravanju sredstava Mirnesu Alkaz iz Zenice, ratnom vojnom invalidu 50% VII grupe, u svrhu stambenog zbrinjavanja
 58. Zaključak o odobravanju sredstava Mirsadu Rizvić iz Zavidovića, ratnom vojnom invalidu 70% V grupe, na ime dovršetka kuće, u svrhu stambenog zbrinjavanja
 59. Zaključak o odobravanju sredstava Almiru Dolamić iz Tešnja, ratnom vojnom invalidu 80% IV grupe, na ime sanacije stambenog prostora, u svrhu stambenog zbrinjavanja
 60. Zaključak o odobravanju sredstava Čosić Rahmanu iz Zenice, demobilisanom braniocu, na ime kupovine stambenog objekta, u svrhu stambenog zbrinjavanja
 61. Zaključak o davanju saglasnosti na Sporazum o saradnji između Ministarstva  za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Regionalne razvojne agencije za regiju Centralna BiH, REZ Zenica
 62. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
 63. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport-Osnovna škola „Ahmed Muradbegović“ Zenica
 64. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport-Osnovna škola „Mak Dizdar“ Zenica
 65. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport-Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić“ Zenica
 66. Rješenje o razješenju člana Školskog odbora Gimnazije „Rizah Odžečkić“ Zavidovići
 67. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije „Rizah Odžečkić“ Zavidovići
 68. Zaključak o prihvatanju zahtjeva „Centrotrans-eurolines“ d.o.o. Sarajevo za izmjenu ugovorenih cijena prijevoza učenika osnovnih škola za 2011. godinu na području općina Olovo, Visoko i dijela općine Kakanj
 69. Zaključak o odobravanju sredstava Privatnoj muzičkoj i baletskoj školi „Amadeus“ iz Zenice na ime dijelatroškova projekta afirmacije nematerijalne baštine-organizacija koncerta u povodu Dana državnosti Bosne i Hercegovine
 70. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o nemogućnosti realizacije Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu, odnosno Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 71. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Radne grupe za sprečavanje korupcije u Zeničko-dobojskom kantonu
 72. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Drugostepene komisije Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 73. Rješenje o utvrđivanju naknade za rad predsjedniku i članovima Drugostepene komisije Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 74. Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Uredu Premijera Zeničko-dobojskog kantona
 75. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju građana „Note“ iz Zenice na ime pomoći za održavanje Božićnih koncerata u Zenici i Sarajevu
 76. Zaključak o odobravanju sredstava Savezu društava/udruga pedagoga fizičke kulture Zeničko-dobojskog kantona iz Zenice na ime finansijske pomoći za organizovanje manifestacije „Prve predškolske igre“
 77. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju građana muzičkih pedagoga iz Zenice na ime održavanja „Svečane akademije“ za Dan državnosti BiH u Bosanskom narodnom pozorištu
 78. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava za podršku RTV stanicama, printanim medijima i agencijama sa područja Zeničko-dobojskog kantona
 79. Zaključak kojim se odlaže rasprava po tački "Prijedlog Zaključka o prihvatanju ponude firme „Procom“ d.o.o. Iz Gračanice, iskazane u pismu namjere o implementiranju modula pisarnice, u svrhu elektronskog evidentiranja predmeta ministarstava i drugih tijela kantonalne uprave
 80. Zaključak o neprihvatanju Mišljenja Kantonalne uprave za inspekcijske poslove broj: 18/01-1-34-7084-3-2/11 u vezi Autentičnog tumačenja člana 24. Zakona o inspekcijama Zeničko-dobojskog kantona i utvrđivanju Prijedloga Autentičnog tumačenja člana 24. Zakona o inspekcijama Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 6/11)
 81. Zaključak o primjeni odredaba tačke 2.1.2 podtačka 30 Uputstva o pravilima za obračun plaća, naknada i drugih materijalnih prava koja nemaju karakter plaće svih budžetskih korisnika Zeničko-dobojskog kantona i na inspektore Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, a koja se odnosi na isplatu dodatka za posebne uslove rada samo za efektivne sate
 82. Zaključak o davanju saglasnosti IK Banci d.d. Zenica za odobravanje kredita privrednom društvu „Dust company“ d.o.o. Zenica po zahtjevu broj: 19-14-5241-137/07
 83. Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o formiranju i imenovanju radnih grupa za izradu Akcionih planova za strateško planiranje za Zeničko-dobojski kanton, te vršenja monitoringa, evaluacije i  izvještavanja o urađenim aktivnostima na harmonizaciji procesa strateškog planiranja

Pregled materijala sa 42. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 01.12.2011. godine

 1. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica
 2. Odluka o raspodjeli sredstava za klubove poslanika političkih stranaka za IV. Kvartal 2011. godine
 3. Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvu finansija da izvrši prijenos novčanih sredstava sa ESCROW računa na transakcijski račun Zeničko-dobojskog kantona, za iznos isplaćenih obaveza po unutrašnjem dugu Zeničko-dobojskog kantona
 4. Odluka o odobravanju sredstava obrtniku koji se bavi preradom mesa „N&N“ Visoko, vlasništvo Mirsada Buze, na ime subvencioniranja investicija kod obrta iz područja prerađivačke djelatnosti
 5. Odluka o odobravanju sredstava samostalnom obrtu za proizvodnju i promet suhomesnatih proizvoda „A.M.E“ Visoko, vlasnika Omanović Mehemeda, na ime subvencioniranja administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta
 6. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o zdravstvenom stanju životinja na području Zeničko-dobojskog kantona i mjerama za njegovo unapređenje za 2010. godinu
 7. Odluka o izmjeni Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona o dodjeli koncesije broj: 02-25-7669/06 od 29.03.2006. godine
 8. Zaključak o odobravanju sredstava Produkcijskoj kući „TIM System“ d.o.o. Sarajevo za snimanje televizijske emisije pod nazivom „Izazovi poljoprivrede“ na području Zeničko-dobojskog kantona, u okviru informativno-edukativnog serijala o poljoprivredi
 9. Zaključak o odobravanju sredstava za isplatu štete vlasnicima stada ovaca nastalih napadima vukova
 10. Zaključak o odobravanju isplata na ime poticaja uzgajivačima povrća u plastenicima i staklenicima
 11. Zaključak o odobravanju isplata uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime premije za proizvodnju konzumnih jaja
 12. Zaključak o odobravanju sredstava Nadžak Elmi iz Zenice na ime pomoći za dio troškova za liječenje mldb. Djeteta
 13. Zaključak o odobravanju sredstava Marku Marinoviću iz Žepča, dobitniku ratnog priznanja „Red hrvatskog trolista“, na ime osiguranja uslova za stanovanje, u svrhu rješavanja stambenog pitanja
 14. Zaključak o odobravanju sredstava Mirzetu Memčiću iz Žepča, ratnom vojnom invalidu III. Grupe 90%, na ime osiguranja uslova za stanovanje, u svrhu rješavanja stambenog pitanja
 15. Zaključak o odobravanju sredstava Ivanu Maglica iz Žepča, ratnom vojnom invalidu V. Grupe 70%, na ime osiguranja uslova za stanovanje, u svrhu rješavanja stambenog pitanja
 16. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu za Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
 17. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport-Osnovna škola „Hasan Kikić“ Zenica
 18. Zaključak o izmjeni Zaključka o davanju saglasnosti na visinu naknada spoljnim saradnicima (nastavnici/saradnici) u realizaciji naučno-nastavnog procesa prvog i drugog ciklusa studija na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2011/12. godini broj: 02.14.26646/11 od 13.10.2011. godini
 19. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za prostorno uređenje, saobraćaj i komunikacije i zaštitu okoline – Kantonalna direkcija za ceste;
 20. Zaključak o primanju na znanje Pregleda sredstava koje je Zeničko-dobojski kanton dobio po osnovu realizacije projekata iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za FbiH
 21. Zaključak o odobravanju sredstava na ime pomoći stanovništvu nastradalom od posljedica zemljotresa koji je pogodio regiju Van, Republika Turska
 22. Zaključak o davanju saglasnosti Ministru Ministarstva za prostorno uređenje, saobraćaj i komunikacije i zaštitu okoline da zaključi ugovore o održavanju regionalnih cesta u zimskom periodu od 15.11.2011. godine do 15.03.2012. godine u skladu sa odredbama Zakona o cestama Federacije BiH i Pravilnika o održavanju javnih cesta
 23. Zaključak o pokretanju inicijative za izradu Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 24. Zaključak o upozorenju rukovodiocima budžetskih korisnika koji se finansiraju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona u vezi stvaranja obaveza
 25. Zaključak o zaustavljanju stvaranja obaveza do kraja fiskalne godine svim budžetskim korisnicima zbog neizvršavanja plana prihoda Budžeta u 2011. godini
 26. Odluka o oprihodovanju neutrošenih vlastitih prihoda budžetskih korisnika iz oblasti osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja sa 30.06.2011. godine
 27. Odluka o unosu nedostajućih sredstava za stvorene obaveze u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu sve dok se ne provede procedura Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 28. Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu za budžetske korisnike Ministarstvo za privredu i Služba za zajedničke poslove
 29. Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu za budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
 30. Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu za budžetske korisnike Ministarstvo za pravosuđe i upravu, Općinski sud u Zenici, Općinski sud u Zavidovićima i Služba za zajedničke poslove
 31. Odluka o redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Zeničko-dobojskog kantona na dan 31.12.2011. godine
 32. Rješenje o imenovanju Centralne popisne komisije Zeničko-dobojskog kantona za redovni godišnji popis sa stanjem na dan 31.12.2011. godine
 33. Rješenje o imenovanju Centralne popisne komisije za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara,  Ministarstva unutrašnjih poslova sa stanjem  na dan 31.12.2011. godine
 34. Rješenje o imenovanju Centralne popisne  komisije za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara,  Ministarstva  za pravosuđe i upravu sa stanjem na dan 31.12.2011. godine
 35. Rješenje o imenovanju Centralne popisne komisije za popis stalnih  sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara, Ministarstva  za obrazovanje, nauku  i  kulturu i sport sa stanjem  na dan 31.12.2011.godine
 36. Rješenje o imenovanju Centralne popisne  komisije za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara, kod kantonalnih ministarstava i uprava sa stanjem na dan 31.12.2011. godine
 37. Rješenje o imenovanju Komisije za popis novčanih sredstava, donatorskih sredstava, plemenitih metala i vrijednosnih papira, potraživanja i plasmana, kratkoročnih i dugoročnih obaveza, razgraničenja i kapitala Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2011. godine
 38. Rješenje o imenovanju Komisije za popis roba u skladištima Zeničko-dobojskog kantona  sa stanjem na dan 31.12.2011. godine
 39. Zaključak o odobravanjun sredstava Savezu ratnih vojnih invalida Zeničko-dobojskog kantona u svrhu sufinansiranja Programa obolježevanja godišnjice 3. Korpusa Armije R BiH

Pregled materijala sa 41. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 03.11.2011. godine

 1. Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu za budžetske korisnike  Ministarstvo za privredu i Ministarstvo za poljoprivtrdu, šumarstvo i vodoprivredu
 2. Zaključak o usvajanju izmjene i dopuna Programa utroška budžetskih sredstava u 2011. godini Ministarstva za privredu - Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticiji u industriji
 3. Odluka o dodjeli sredstava IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići u svrhu pokretanja proizvodnje
 4. Zaključak o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa utrošks sredstava iz Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, razdjel 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821600, pozicija "Rekonstrukcija i investiciono održavanje" broj 02-14-17805/11 od 28.06.2011. godine
 5. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava privrednom subjektu „R-produkt“ d.o.o. Visoko na ime subvencioniranja administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta
 6. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava privrednom subjektu „H-M Promet“ d.o.o. Maglaj na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom EN-ISO 9001:2008
 7. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava privrednom subjektu „AREL“ d.o.o. Zenica na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom EN-ISO 9001:2008
 8. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava privrednom subjektu „VELBOS“ d.o.o. Žepče na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom EN-ISO 9001:2008
 9. Zaključak o odobravanju sredstava namijenjenih za poslove nadzora nad izradom Šumsko-gospodarske osnove za državne šume za Šumsko-gospodarsko područje Kakanjsko
 10. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku dotrajalih dijelova zimskih uniformi za čuvarsku službu Kantonalne uprave za šumarstvo
 11. Zaključak o odobravanju isplate sredstava uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime premija za uzgoj brojlera
 12. Zaključak o davanju saglasnosti na Protokol o primopredaju i ulasku u posjed nekretnina i o pravu korištenja objekta „Penzionerski dom“ Zenica
 13. Odluka o promjeni namjene korištenja sredstava doznačenih JU Centar za socijalni rad Zenica
 14. Zaključak o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Visoko u svrhu poboljšanja uslova rada i kvaliteta usluga za korisnike prava iz socijalne zaštite
 15. Zaključak o odobravanju sredstava Lazić Vjekoslavu, povratniku u općinu Maglaj, na ime troškova sanacije ratnim dejstvima djelimično devastiranog stambenog objekta, s ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 16. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Maglaj, na ime troškova sanacije ratnim dejstvima devastiranog stambenog objekta Omić Delve, s ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 17. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Maglaj, na ime troškova nabavke i ugradnje materijala za adaptaciju kupatila u djelimično obnovljenom stambenom objektu Budimir Ante, povratnika u Maglaj, s ciljem stvaranja minimalnih      uslova za stanovanje
 18. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Žepče, na ime troškova rekonstrukcije krovne konstrukcije na ratnim dejstvima oštećenom stambenom objektu Hodžić Hasana, povratnika u Žepče, s ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 19. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Olovo, na ime troškova priključka na elektro-energetsku mrežu  novoizgrađenog stambenog objekta Karaga Safeta, povratnika u Olovo, s ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 20. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Olovo, na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju ugovornih obaveza nastalih pri realizaciji Projekta ZP09- obnova i rekonstrukcija četri stambena objekta za povratnike srpske nacionalnosti  u općinu Olovo, s ciljem potpore održivom povratku
 21. Zaključak o odobravanju sredstava Selimspahić Eldinu iz Zenice, na ime dijela troškova izgradnje hidrauličnog lifta za lica sa invaliditetom
 22. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Gimnazije „Muhsin Rizvić“ Breza
 23. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije „Muhsin Rizvić“ Breza
 24. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre, Visoko
 25. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre, Visoko
 26. Rješenje o konmačnom imenovanju na mjesto člana Školskog odbora Osnovne škole „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre, Visoko
 27. Rješenje o konmačnom imenovanju na mjesto člana Školskog odbora Osnovne škole „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre, Visoko
 28. Zaključak o vraćanju Upravnom odboru Univerziteta u Zenici, Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravila o načinu formiranja cijene usluga i Cjenovnika usluga Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Univerziteta u Zenici, na nadležno postupanje
 29. Zaključak kojim se povlači sa rasprave, Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu izviđača općine Zenica na ime dijela troškova realizacije projekta „Jednostavno izviđaštvo u Zeničko-dobojskom kantonu“, na prijedlog Ministrice  Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
 30. Zaključak kojim se povlači sa rasprave, Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Medžlisu Islamske zajednice Visoko na ime troškova realizacije projekta vanjskog uređenja Tabhanske džamije u Visokom, na prijedlog Ministrice Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
 31. Zaključak kojim se povlači sa rasprave, Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava NIPD „Naša riječ“ iz Zenice na ime dijela troškova izdavanja zbirke novinskih priča „Golubica“, na prijedlog Ministrice  Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
 32. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za korisnika Kantonalna direkciju za ceste
 33. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Usora u svrhu sufinansiranja projekta završetka izgradnje-uređenja okoliša središnjeg spomen-obilježja poginulim braniteljima 110. brigade HVO Usora i žrtvama domovinskog rata
 34. Zaključak o odobravanju sredstava Durić Ziji iz Zenice, 70% RVI, u svrhu kupovine stana i trajnog rješavanja stambenog pitanja
 35. Zaključak o odobravanju sredstava Tanasić Almiri, demobiliziranoj braniteljici iz Olova, u svrhu kupovine i adaptacije stambenog objekta i trajnog rješavanja stambenog pitanja porodice
Image
Kontakt forma