Vlada Zeničko-dobojskog kantona

Pregled materijala sa 164. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 30.12.2009. godine

 1. Odluka o davanju saglasnosti da se rashodovana stalna sredstva i sitan inventar unište na gradskoj deponiji
 2. Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa-dijabaza na ležištu Donji Rakovac u općini Maglaj
 3. Odluka o odobravanju sredstava za implementaciju Programa sufinansiranja poticaja zapošljavanja VSS pripravnika u 2009./2010. godini
 4. Zaključak o davanju saglasnosti na Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice na prednacrt: Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata, Zakona o temeljnim pravima osoba sa invaliditetom, Zakona o zaštiti porodice sa djecom i Zakona o osnovama socijalne zaštite i minimumu socijalne sigurnosti
 5. Zaključak o odobravanju sredstava kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za lica u stanju socijalne potrebe, Šabanović Elvir i drugi
 6. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju za pomoć osobama sa poteškoćama u razvoju “Svjetlost” iz Zenice, kao pomoć za provođenje programskih aktivnosti u 2009. godini
 7. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju invalida rada Zeničko-dobojskog kantona, kao pomoć za provođenje programskih aktivnosti u 2009. godini
 8. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju oboljelih od multipleskleroze Zeničko-dobojskog kantona, kao pomoć za provođenje programskih aktivnosti u 2009. godini
 9. Zaključak o davanju saglasnosti na visinu troškova školarine i drugih usluga koje fakulteti Univerziteta u Zenici pružaju studentima drugog ciklusa studija u akademskoj 2009./2010. godini
 10. Zaključak o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2009./2010. godini
 11. Odluka o načinu finansiranja drugog ciklusa studija na organizacionim jedinicama Univerziteta u Zenici u akademskoj 2009./2010. godini
 12. Zaključak o odobravanju sredstava NIPD “Naša riječ” Zenica za pokriće troškova organizacije Izbora najuspješnijih sportista, sportskih organizacija i sportskih radnika u 2009. godini
 13. Zaključak o odobravanju sredstava Sportskom ribolovnom društvu “Visoko” iz Visokog za odlazak Ermine Bukurević na Svjetsko prvenstvo u sportskom ribolovu u Italiju
 14. Zaključak o odobravanju sredstava za odbranu magistarskog rada Omeru Beganoviću
 15. Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport da pokrene zakonsku proceduru izbora i imenovanja direktora Osnovne škole “Vladimir Nazor” Zenica
 16. Zaključak kojim se ne daje saglasnost za imenovanje Garić Esada za direktora Osnovne škole “1. mart” Jelah, općina Tešanj
 17. Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Univerzitet u Zenici
 18. Odluka o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za Kantonalnu bolnicu Zenica i Opću bolnicu Tešanj
 19. Zaključak o trajnom ustupanju stalnih sredstava bez naknade zdravstvenim ustanovama na području Zeničko-dobojskog kantona
 20. Zaključak o odobravanju isplate na ime poticaja za proizvodnju strnih žitarica, prema priloženom spisku
 21. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Veterinarskoj stanici Zenica na ime nadoknade za izvršene usluge ispitivanja na zaraznu bolest bjesnilo i bruceloza
 22. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Veterinarskoj stanici Zevet Zenica na ime nadoknade za izvršene usluge ispitivanja na zaraznu bolest bruceloza
 23. Zaključak o odobravanju isplate na ime nadoknade štete nastale zbog provođenja naređenih mjera ubijanja ovaca i krava seropozitivnih na brucelozu i pčelinjih društava oboljelih od američke kuge pčela
 24. Zaključak o odobravanju isplate uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime premije za uzgojenu steonu junicu
 25. Zaključak o odobravanju sredstava Josipu Abramušić, demobiliziranom braniocu iz Žepča u svrhu trajnog rješavanja stambenog pitanja
 26. Zaključak o odobravanju sredstava Mustafi Hasanović, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića u svrhu trajnog rješavanja stambenog pitanja
 27. Zaključak o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za potrebe Ureda premijera Zeničko-dobojskog kantona
 28. Zaključak o izmjeni Zaključka broj: 02-14-17513/09 od 17.06.2009. godine o odobravanju sredstva IPI Zenica
 29. Odluka o odobravanju sredstava- subvencioniranju administrativnih troškova organizovanja poslovne zone Općina "Žabljak" Usora, Faza I
 30. Zaključak o odobravanju sredstava K-projekt d.o.o. Radio postaji "Žepče" na ime finansijske podrške za rad postaje
 31. Zaključak o odobravanju sredstava Gradskom klubu vodenih sportova Zenica u svrhu sufinansiranja rada kluba
 32. Zaključak o odobravanju sredstava Arminu Muzaferiji na ime sufinansiranja muzičkog projekta
 33. Zaključak o odobravanju sredstava Vijeću Kongresa Bošnjačkih Intelektualaca  na ime otkupa dijela tiraža knjige "Ljudi i događaji u političkom pokretu Bošnjaka"

Pregled materijala sa 163. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 29.12.2009. godine

 1. Zaključak o neprihvatanju Amandmana I i II zastupnice Aide Salkić na Prijedlog Strategije omladinske politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2009.-2014. godina.
 2. Zaključak o prihvatanju Amandmana III zastupnice Aide Salkić na Prijedlog Strategije omladinske politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2009.-2014. godina.
 3. Zaključak o neprihvatanju Amandmana I, II, III i VI zastupnika Agić Suada na Prijedlog Strategije omladinske politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2009.-2014. godina.
 4. Zaključak o prihvatanju Amandmana IV zastupnika Agić Suada na Prijedlog Strategije omladinske politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2009.-2014. godina.
 5. Zaključak o djelimičnom prihvatanju Amandmana V zastupnika Agić Suada na Prijedlog Strategije omladinske politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2009.-2014. godina.

Pregled materijala sa 162. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 23.12.2009. godine

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Budžeta  Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu
 3. Odluka o utvrđivanju osnovice naknade za plaće, toplog obroka i naknade za vrijeme korištenja godišnjeg odmora
 4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu
 5. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava na ime suubvencioniranja administrativnih troškova organizacije poslovne zone /Faza I, Korak I/ u općini Kakanj
 6. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava na ime suubvencioniranja administrativnih troškova organizacije poslovne zone /Faza I, Korak I/ u općini Tešanj
 7. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava na ime suubvencioniranja administrativnih troškova organizacije poslovne zone /Faza I, Korak I/ u općini Doboj-jug
 8. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava- subvencioniranje uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za kvalitet privrednom društvu "AS" d.o.o. Jelah Tešanj
 9. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22- Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija "Rekonstrukcija i investiciono održavanje" Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu
 10. Zaključak o odobravanju sredstava za isplate poticaja za uređenje zemljišta, prema spisku od 35 korisnika
 11. Zaključak o odobravanju isplate veterinarskim stanicama na ime poticaja u finansiranju mliječnih kartona
 12. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava na ime suubvencioniranja administrativnih troškova organizacije poslovne zone /Faza I/ u općini Zavidovići
 13. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava na ime suubvencioniranja administrativnih troškova organizacije poslovne zone /Faza I/ u općini Žepče
 14. Zaključak o odobravanju sredstava JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona u svrhu poticaja aktivnih mjera za zapošljavanje demobilisanih boraca

Pregled materijala sa 161. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 17.12.2009. godine

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2010. godine
 2. Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo finansija da definiše mogućnost refundacije prekoračenih troškova mobilne i fiksne telefonije u 2010. godini
 3. Zaključak o zaduženju Ministasrtva finansija, Ministarstva za pravosuđe i upravu, Sekretara  Vlade i Sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo da utvrde način skidanja s plate sati koje zaposlenici ne provedu na radnom mjestu po pitanju kašnjenja, privatnih izlazaka, isl.
 4. Zaključak o prenosu vlasništva na putničkom vozilu Škoda Oktavia reg.oznaka 590-T-773 sa Službe za zajedničke poslove ZDK na Univerzitet u Zenici
 5. Zaključak o davanju ovlaštenja ministrici za obrazovanje da izvrši transakciju sredstava za popravke namještaja u Prvoj gimnaziji u Zenici

Pregled materijala sa 160. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 16.12.2009. godine

 1. Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija Vlade Zeničko-dobojskog kantona za imenovanja/nominiranja na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Zeničko-dobojskog kantona
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga strategije omladinske politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2009. – 2014. godina
 3. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu sa pozicije “Transfer za dislociranu nastavu”
 4. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu sa pozicije “Transfer za smještaj studenata u studentske centre”
 5. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Medicinske škole Zenica – Zlotrg Aida
 6. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Medicinske škole Zenica – Bašić Enver
 7. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Medicinske škole Zenica – Doglod Edin
 8. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole “Olovo” Olovo
 9. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole “Rešad Kadić” Brnjic, Kakanj
 10. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole “Rešad Kadić” Brnjic, Kakanj
 11. Zaključak o odobravanju sredstava Mirnasu Buljubašiću za odbranu magistarskog rada
 12. Zaključak o odobravanju sredstava Neziru Piviću za odbranu magistarskog rada
 13. Zaključak o nedavanju saglasnosti za imenovanje direktora OŠ “Omer Mušić” Brežani, Kakanj
 14. Zaključak o odobravanju sredstava Hrvatskom kulturnom društvu “Napredak” Zenica za organizaciju 15. Međunarodnog malonogometnog božićnog turnira
 15. Zaključak o odobravanju sredstava Grafičko-izdavačkoj kući “Harfo-graf” d.o.o. Tuzla za otkup knjige “Podižući čovjeka”, autorice Zehre Sofić
 16. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju građana “Ars tragovi” iz Visokog na ime finansijske pomoći za organizaciju 6. manifestacije “Dani Zaima Muzaferije”
 17. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – subvencioniranje povećanja iskorištavanja kapaciteta u ugostiteljskim objektima skupine “hoteli”, Društvu sa ograničenom odgovornošću “Dubrovnik” Zenica
 18. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – subvencioniranju uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom privrednom društvu “BROVIS” d.d. Visoko
 19. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – subvencioniranju uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom privrednom društvu “CIMOS TMD CASTING” d.o.o. Zenica
 20. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – regresa privrednom društvu “NON-STOP”, vl. Totaj Musli, Maglaj
 21. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – regresa privrednom društvu “ASCOM” d.o.o. Tešanj
 22. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – regresa privrednom društvu “VELBOS” d.o.o. Begov Han, Žepče
 23. Zaključak o imenovanju punomoćnika državnog kapitala za Skupšinu privrednog društva “Nova trgovina” d.d. Žepče
 24. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o zdravstvenom stanju životinja u 2008. godini na području Zeničko-dobojskog kantona i mjerama za njegovo unapređenje
 25. Odluka o utvrđivanju visine naknade za korištenje ribolovnih zona u Ribolovnom području Zeničko-dobojskog kantona
 26. Zaključak o odobravanju isplate otkupljivačima svježeg voća i povrća na ime podrške za otkup svježeg voća i povrća sa područja Zeničko-dobojskog kantona
 27. Zaključak o izmjeni Zaključka broj: 02-14-19549/09 o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava Budžeta za podsticaje u poljoprivredi u 2009. godini
 28. Zaključak o odobravanju sredstava za izgradnju distributivne mreže vodovoda u MZ Tršće, Kakanj
 29. Zaključak o odobravanju isplate za septembar 2009. godine Javnom preduzeću “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići na ime subvencioniranja razlike između ugovorene i pune tržišne cijene drvnih sortimenata koje isporuči privrednom društvu “Krivaja 1884” d.o.o. Zavidovići
 30. Zaključak o odobravanju isplate za oktobar 2009. godine Javnom preduzeću “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići na ime subvencioniranja razlike između ugovorene i pune tržišne cijene drvnih sortimenata koje isporuči privrednom društvu “Krivaja 1884” d.o.o. Zavidovići
 31. Zaključak o odobravanju isplate za septembar 2009. godine Javnom preduzeću “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići na ime subvencioniranja razlike između ugovorene i pune tržišne cijene drvnih sortimenata koje isporuči privrednom društvu ŠIP “Stupčanica” d.d. Olovo u stečaju
 32. Zaključak o odobravanju isplate za oktobar 2009. godine Javnom preduzeću “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići na ime subvencioniranja razlike između ugovorene i pune tržišne cijene drvnih sortimenata koje isporuči privrednom društvu ŠIP “Stupčanica” d.d. Olovo u stečaju
 33. Zaključak o odobravanju sredstava Mevli Zahirović, supruzi poginulog branioca Halida Zahirovića iz Žepča, u svrhu kupovine stana i trajnog rješavanja stambenog pitanja
 34. Zaključak o odobravanju sredstava Medihi Dorić, supruzi umrlog branioca Fadila Dorića iz Zenice, u svrhu kupovine stana i trajnog rješavanja stambenog pitanja
 35. Zaključak o odobravanju sredstava Nadbiskupiji Vrhbosanskoj, Župni ured Zavidovići, Župi Sv. Josipa u Zavidovićima kao pomoć za uređenje dvorišta župne crkve i kapele na gradskom groblju
 36. Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o korištenju službenih vozila
 37. Zaključak o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za potrebe ministarstava i drugih organa kantonalne uprave
 38. Zaključak o imenovanju Smajlagić Ferida za punomoćnika državnog kapitala na skupštini društva "Natron-Hayat" zakazanu za 23.12.2009. godine

Pregled materijala sa 159. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 04.12.2009. godine

 1. Zaključak o neprihvatanju Amandmana  I, II, III, IV i V na Prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o srednjoj školi, Jasmina Smailbegovića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 2. Zaključak o neprihvatanju Amandmana 1. na Prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o srednjoj školi, Bradarić Mehmeda, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 3. Zaključak o prihvatanju Amandmana na Prijedlog Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije, Ermine Lemeš, poslanice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 4. Zaključak o neprihvatanju  Amandmana I na Prijedlog Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije, Sejdić Harisa i Isak Rame, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 5. Zaključak o neprihvatanju Amandmana I i III i prihvatanju Amandmana II na Prijedlog Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije, Komisije za  nadzor rada policije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 6. Zaključak o utvrđivanju Amandmana I, II, III, IV i V na Prijedlog Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije, Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 7. Zaključak o utvrđivanju Amandmana I na Prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o srednjoj školi, Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 8. Zaključak o usvajanju Informacije o izvršavanju poslova i zadataka na izdavanju ličnih dokumenata za period od 01.01. do 30.11.2009. godine i davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova da zaključi ugovore o zakupu poslovnih prostora sa poštanskim operaterima za potrebe izdavanja ličnih dokumenata građanima za organizacione jedinice u kojima nisu stvoreni uslovi za to
 9. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2010.  godinu
 10. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu
 11. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju estradnih izvođača Zeničko-dobojskog kantona za organizaciju 3. Omladinskog festivala zabavne i narodne muzike
 12. Zaključak o odobravanju sredstava Centru borilačkih sportova Kakanj na ime pomoći za održavanje 6. Međunarodnog turnira u Kaknju
 13. Zaključak o odobravanju sredstava Ansamblu “Bosnia folk” Zenica na ime organizacije II. internacionalnog festivala folklora “Folk inter fest - Zenica 2009”
 14. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju “Teatar” Zenica na ime pomoći u realizaciji projekta “Virus - Svjetski dan borbe protiv AIDS-a”;
 15. Odluka o utvrđivanju konačne liste kandidata za upražnjene pozicije Nadzornog odbora privrednog društva “Velepromet – maloprodaja” d.d. Visoko
 16. Rješenje o privremenom nominiranju za članove Nadzornog odbora privrednog društva “Velepromet – maloprodaja” d.d. Visoko
 17. Zaključak o proglašenju neuspjelim postupka za popunu upražnjenih pozicija u u Nadzornom odboru privrednog društva UTTD “21. decembar” d.o.o. Zenica i “Velepromet – maloprodaja” d.d. Visoko
 18. Zaključak o utvrđivanju upražnjene pozicije u reguliranim tijelima u nadležnosti Ministarstva za privredu kao odgovornog javnog službenika: u Nadzornom odboru privrednog društva UTTD “21. decembar” d.o.o. Zenica i “Velepromet – maloprodaja” d.d. Visoko
 19. Zaključak o imenovanju punomoćnika državnog kapitala za Skupštinu privrednog društva “Natron” d.d. Maglaj
 20. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama, kriterijima i mjerilima za zaključivanje ugovora između Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i zdravstvenih ustanova
 21. Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Statuta JU “Kantonalni zavod za medicinu rada” Zenica
 22. Zaključak o skidanju sa dnevnog reda tačke: Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava namijenjenih finasiranju projekata iz oblasti šumarstva na poslovima određenih šumsko uzgojnih i zaštitnih mjera, novog pošumljavanja, rekonstrukcije degradiranih i izdanačkih šuma, pošumljavanja goleti i krša i za unapređenje općekorisnih funkcija šuma, radi nepostojanja pravne regulative
 23. Zaključak o skidanju sa dnevnog reda tačke: Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate za septembar 2009. godine Javnom preduzeću “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići na ime subvencioniranja razlike između ugovorene i pune tržišne cijene drvnih sortimenata koje isporuči privrednom društvu “Krivaja 1884” d.o.o. Zavidovići,
 24. Zaključak o odobravanju sredstava za izgradnju fekalne kanalizacije u MZ Pojske, Općina Zenica
 25. Zaključak o skidanju sa dnevnog reda tačke: Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate za oktobar 2009. godine Javnom preduzeću “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići na ime subvencioniranja razlike između ugovorene i pune tržišne cijene drvnih sortimenata koje isporuči privrednom društvu “Krivaja 1884” d.o.o. Zavidovići,
 26. Zaključak o skidanju sa dnevnog reda tačke: Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate za septembar 2009. godine Javnom preduzeću “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići na ime subvencioniranja razlike između ugovorene i pune tržišne cijene drvnih sortimenata koje isporuči privrednom društvu ŠIP “Stupčanica” d.d. Olovo u stečaju
 27. Zaključak o skidanju sa dnevnog reda tačke:  Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate za oktobar 2009. godine Javnom preduzeću “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići na ime subvencioniranja razlike između ugovorene i pune tržišne cijene drvnih sortimenata koje isporuči privrednom društvu ŠIP “Stupčanica” d.d. Olovo u stečaju
 28. Zaključak o odobravanju isplate uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime premije za uzgoj brojlera
 29. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku i ugradnju elektromagnetnog mjerača protoka DN 400 na glavnom magistralnom cjevovodu gradskog vodovoda u Općini Zavidovići
 30. Zaključak o izmjeni Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-29493/09 od 18.11.2009. godine
 31. Zaključak o odobravanju sredstava za izgradnju rezervoara u MZ Slapnica, zaselak Begići, Općina Kakanj
 32. Zaključak o odobravanju sredstava za izgradnju vodovoda u MZ Hodžići, Općina Kakanj
 33. Zaključak o odobravanju sredstava za izgradnju primarnih kolektora oborinske kanalizacije u općini Doboj-Jug, preusmjeravanjem sa stavke “Primarni kolektori fekalne kanalizacije”
 34. Zaključak o odobravanju sredstava za rekonstrukciju vodovoda Sladin, u MZ Perin Han, Općina Zenica
 35. Zaključak o odobravanju sredstava za izgradnju kanalizacije u Nemili, Općina Zenica
 36. Zaključak o odobravanju sredstava za izgradnju kanalizacije Selište, MZ Ričice, Općina Zenica
 37. Zaključak o odobravanju sredstava za izgradnju kanalizacije Studenac, MZ Doboj, Općina Kakanj
 38. Zaključak o odobravanju sredstava za rekonstrukciju vodovoda Gorica, MZ Gorica, Općina Zenica
 39. Zaključak o odobravanju sredstava za rekonstrukciju vodovoda Tuganja, MZ Donja Vraca i Donja Gračanica, Općina Zenica
 40. Zaključak o odobravanju sredstava za rekonstrukciju vodovoda Mošćanica –Repovački potok, Općina Zenica
 41. Zaključak o odobravanju sredstava za izvođenje hidrogeoloških istražnih radova II faza na lokalitetu “Duboki potok”, Općina Usora (Izmjene i dopune i rezervna sredstva programa utroška vodnih naknada za 2009. godinu)
 42. Zaključak o odobravanju isplate uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške registriranim farmama za proizvodnju kravljeg mlijeka
 43. Odluka o odobravanju Ministarstvu finansija-Odsjek za planiranje i izvršenje budžeta, unos nedostajućih sredstava za stvorene obaveze budžetskih korisnika koje prelaze iznose odobrene u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu
 44. Zaključak o trajnom ustupanju stalnih sredstava bez naknade kantonalnom udruženju branilačke populacije JOB “Unija veterana” Zeničko-dobojskog kantona (dva računara sa pratećom opremom)
 45. Zaključak o odobravanju sredstava Savezu penzionera/umirovljenika Zeničko-dobojskog kantona kao pomoć za provođenje planiranih aktivnosti u 2009. godini
 46. Zaključak o odobravanju sredstava Hrvatskoj folklornoj skupini “Bobovac” Kakanj kao pomoć za obilježavanje manifestacije “Dani Kraljice Katarine”
 47. Zaključak o odobravanju sredstava kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za grupu lica
 48. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna škola “Vareš Majdan” Vareš
 49. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna škola “Vareš” Vareš
 50. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna škola “Musa Ćazim Ćatić” Zenica
 51. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Srednja stručna škola Kakanj
 52. Zaključak o odobravanju sredstava Stanković Aleksi iz Zenice za odbranu doktorske disertacije
 53. Zaključak o odobravanju sredstava Skomorac Rasimu iz Zenice za odbranu magistarskog rada
 54. Zaključak o odobravanju sredstava Gledo Ibrahimu iz Zenice za odbranu magistarskog rada
 55. Zaključak o odobravanju sredstava Prasko Subhiji iz Zenice za odbranu magistarskog rada
 56. Zaključak o odobravanju sredstava Župnom uredu sv. Josipa u Zenici na ime dijela troškova za obnovu župnog ureda i župne kuće
 57. Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona broj: 15-01-114/09 od 16.11.2009. godine o utvrđivanju naknade za rad i angažman predsjednika i članova Upravnog odbora
 58. Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona broj: 15-01-114/09 od 16.11.2009. godine o utvrđivanju naknade za rad i angažman predsjednika i članova Nadzornog odbora
 59. Zaključak o izmjeni Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-29033/09 od 11.11.2009. godine
 60. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava za nabavku opreme za 2009. godinu u razdjelu 13 – Služba za zajedničke poslove, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821300, pozicija “Nabavka opreme”
Image
Kontakt forma