Vlada Zeničko-dobojskog kantona

Pregled materijala sa 204. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 30.12.2010. godine

 1. Odluka o prijenosu okončanog projekta adaptacije dijela prostora u Istitutu "Kemal Kapetanović" za potrebe Veterinarskog zavoda - dijagnostički laboratorij
 2. Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije, broj: 02-25-21507/06 od 11.10.2006. godine
 3. Odluka o prijenosu okončanih projekata iz ugovora o prodaji nekretnina, zaključenih shodno Programu utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva usvojenog za 2008. godinu
 4. Zaključak o odobravanju isplate za novembar 2010. godine JP „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići na ime subvencioniranja razlike između ugovorene i pune tržišne cijene drvnih sortimenata koje isporuči ŠIP „Stupčanica“ d.d. Olovo, u stečaju
 5. Zaključak o odobravanju isplate za novembar 2010. godine JP „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići na ime subvencioniranja razlike između ugovorene i pune tržišne cijene drvnih sortimenata koje isporuči „Krivaja 1884“ d.o.o. Zavidovići
 6. Zaključak o odobravanju isplate otkupljivaču mlijeka Udruženje žena „Usorsko-tešanjskog kraja“ iz Tešnja na ime podrške za otkup mlijeka sa područja Zeničko-dobojskog kantona u trećem kvartalu 2010. godine
 7. Zaključak o odobravanju isplate prerađivačima mlijeka na ime podrške za otkup mlijeka sa područja Zeničko-dobojskog kantona u trećem kvartalu 2010. godine
 8. Zaključak o odobravanju isplate uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime premije za uzgoj brojlera
 9. Zaključak o odobravanju isplate u svrhu podmirenja troškova za prevenciju, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti domaćih životinja na ime dijaagnostičkog ispitivanja ovaca
 10. Zaključak o odobravanju isplate uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime premije za uzgojenu steonu junicu
 11. Zaključak o odobravanju isplate na ime nadoknade štete nastale zbog provođenja naređenih mjera eutanazije domaćih životinja
 12. Odluka o imenovanju vršioca dužnosti direktora UTTD „21. decembar“ d.o.o. Zenica
 13. Zaključak o odobravanju sredstava Aidi Ćibona ime liječenja
 14. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju Karate klub „Vareš” iz Vareša na ime jednokratne pomoći za uspješnu takmičarsku sezonu
 15. Zaključak o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2010. godinu Ministarstva za pravosuđe i upravu, sa razdjela 16, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821600, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, broj: 02-14-25912/10 od 23.09.2010. godine
 16. Odluka o izmjenama Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za sanaciju ravnog krova na zgradi Općinskog suda u Zenici broj: 02-14-26091/10 od 23.09.2010. godine
 17. Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu između Ministarstva za pravosuđe i upravu i Službe za zajedničke poslove
 18. Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva za pravosuđe i upravu
 19. Zaključak o skidanju sa dnevnog reda tačke: Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Sekretarijata za zakonodavstvo Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 20. Zaključak o odobravanju sredstava za općine Breza, Kakanj, Tešanj, Visoko, Zenica i Žepče kao pomoć za realizaciju projekta „Od socijalne pomoći do socijalne inkluzije“
 21. Zaključak o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Olovo kao pomoć za poboljšanje uslova rada i kvaliteta usluga za korisnike prava socijalne zaštite
 22. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju oboljelih od multiple skleroze Zeničko-dobojskog kantona kao pomoć za provođenje programskih aktivnosti u 2010. godini
 23. Zaključak o odobravanju sredstava Kremić Kenanu iz Zenice kao pomoć na ime dijela troškova za liječenje
 24. Zaključak o odobravanju sredstava Krišto Mirjani iz Zenice na ime dijela troškova za liječenje djeteta
 25. Zaključak o odobravanju sredstava Luković Mirzetu iz Zenice kao pomoć na ime dijela troškova za liječenje mldb. Djeteta
 26. Zaključak o odobravanju sredstava Vrbić Mandi iz Žepča kao pomoć na ime dijela troškova za liječenje
 27. Zaključak o odobravanju sredstava Suljaković Neziru iz Maglaja na ime poboljšanja uslova stanovanja i troškova za liječenje
 28. Zaključak o odobravanju sredstava Kelavić Dragi iz Žepča kao pomoć za poboljšanje uslova stanovanja
 29. Zaključak o odobravanju sredstava Milošević Mići, povratniku u Zenicu, na ime troškova za rekonstrukciju stambenog objekta u Sviću, općina Zenica, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 30. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici
 31. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić“ Zenica
 32. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna škola „Skender Kulenović“ Zenica
 33. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna škola „Novi Šeher“ Maglaj
 34. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna škola „Maglaj“ Maglaj
 35. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna škola „Hasan Kikić“ Olovo
 36. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna škola „Vareš Majdan“ Vareš
 37. Zaključak o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22- Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD204, pozicija „Transfer za naučno-istraživačku djelatnost“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, broj: 02-14-27608/10 od 15.10.2010. godine
 38. Zaključak o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, u razdjelu 22,  budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100, subanalitika MAD102, pozicija „Transfer za Franjevačku gimnaziju“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, broj: 02-14-27608/10 od 15.10.2010. godine
 39. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora JU Prva osnovna škola, Zavidovići
 40. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Prva osnovna škola, Zavidovići
 41. Zaključak o odobravanju sredstava NIPD „Naša riječ“ Zenica na ime sufinansiranja promocije i izdavanja jubilarnog broja časopisa o zaštiti životne sredine „Ze-do oko“
 42. Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport  da okonča postupke imenovanja direktora OŠ "Hasan Kikić" u Tetovu i OŠ "Arnauti" u Arnautima
 43. Zaključak o odobravanju sredstava doc.dr. Sabahudinu Jašareviću iz Zenice na ime dijela troškova za izdavanje monografije „QMS u BiH- pregled stanja – Istraživanje učinka uvedenog sistema kvaliteta u organizacijama u BiH“;
 44. Zaključak o odobravanju sredstava prof.dr.sc. Sahibu Muminagiću iz Zenice na ime dijela troškova za izdavanje univerzitetskog udžbenika „Historija medicine“
 45. Zaključak o odobravanju sredstava Almaidi Gigović-Gekić iz Zenice za odbranu magistarskog rada
 46. Zaključak o odobravanju sredstava Elmedinu Ahmiću iz Zenice za odbranu magistarskog rada
 47. Zaključak o odobravanju sredstava Belmi Fakić iz Zenice za odbranu magistarskog rada
 48. Zaključak o odobravanju sredstava Denisu Sejdić iz Zenice za odbranu magistarskog rada
 49. Zaključak o odobravanju sredstava Muharemu Adilović iz Zenice za odbranu magistarskog rada
 50. Zaključak o odobravanju sredstava Harunu Hodžić iz Zenice za odbranu magistarskog rada
 51. Zaključak o odobravanju sredstava Dervišu Mujagić iz Žepča za odbranu magistarskog rada
 52. Zaključak o odobravanju sredstava Azri Čakrama iz Maglaja za odbranu magistarskog rada
 53. Zaključak o odobravanju sredstava Dervi Mušiću iz Zavidovića za odbranu magistarskog rada
 54. Zaključak o odobravanju sredstava Mervani Karamustafić iz Breze za odbranu magistarskog rada
 55. Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica broj: 20/1-1-6848 od30.11.2010. godine
 56. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za Kantonalnu direkciju za ceste Zeničko-dobojskog kantona
 57. Zaključak o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za potrebe Službe za zajedničke poslove
 58. Zaključak o davanju na korištenje putničkog motornog vozila marke „Golf III“, registarskih oznaka 166-A-908, godina proizvodnje 1996, Radio televiziji BIH ITC Zenica, do 31.03.2011. godine
 59. Zaključak o davanju na korištenje putničkog motornog vozila marke „Golf IV“, registarskih oznaka 646-E-684, godina proizvodnje 1998, Samostalnom sindikatu, do 31.03.2011. godine
 60. Zaključak o davanju na korištenje putničkog motornog vozila marke „Renault 19“, registarskih oznaka 512-M-402, godina proizvodnje 1997, Dopisništvu lista „Oslobođenje“ u Zenici, do 31.03.2011. godine
 61. Uredba o dopuni Uredbe o Biznis servis centru Zeničko-dobojskog kantona
 62. Zaključak o odobravanju sredstava Jusufović Ameru , djetetu umrlog RVI, na ime pomoći za izgradnju stambenog objekta
 63. Zaključak o odobravanju sredstava Bečić Mufidu, RVI 80%, u svrhu izgradnje stamenog objekta
 64. Zaključak o odobravanju sredstava Medžlisu islamske zajednice Olovo za izgradnju imamske kuće u selu Petrovići, Olovo
 65. Zaključak o odobravanju sredstava RKT Župnom uredu Maglaj, Župa Svetog Leopolda Mandića, za popravku krova na župnoj kući
 66. Zaključak o odobravanju sredstava Lužić Sabini iz Zenice za liječenje djeteta

Pregled materijala sa 203. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 15.12.2010. godine

 1. Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar - mart 2011.godine
 2. Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Službe za zapošljavanje ZDK za 2011. godinu
 3. Zaključak kojim se prihvata Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite
 4. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o izvršenju Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za period januar-septembar 2010. godinu
 5. Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona
 6. Zaključak kojim se predlaže Kolegiju Skupštine ZDK da obezbijedi prisustvo načelnika općina sa područja ZDK na sjednici Skupštine na kojoj će se  razmatrati Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi
 7. Zaključak kojim se skida sa dnevnog reda tačka: Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Vlade Zeničko-dobojskog kantona na prenos vlasništva nad vrijednosnim papirima preduzeća „Autotrans“ d.d. Vareš, na Vladu Zeničko-dobojskog kantona
 8. Zaključak kojim se zadužuje Sekretarijat za zakonodavstvo i druge službe da  daju mišljenje o opravdanosti predloženog materijala vezanog za "Autotrans"  d.d. Vareš
 9. Zaključak o davanju ovlaštenja Premijeru Zeničko-dobojskog kantona da pristupi potpisivanju i ovjeri Anexa Sporazuma o plaćanju duga sa Općinom Breza, broj 01/2-14-2324/08 od 15.08.2008. godine
 10. Zaključak o odobravanju sredstava Nogometnom klubu „Borac“ iz Tetova na ime pomoći za osiguranje minimalnih uslova za obnovu rada kluba
 11. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju građana Modno-plesni klub „Fashion“ iz Zenice na ime pomoći za organizaciju modne manifestacije „9. Zenica fashion weekend“
 12. Zaključak o odobravanju sredstava Aiši Softić na ime otkupa knjiga
 13. Zaključak kojim se skida sa dnevnog reda tačka: Prijedlog Odluke o prenosu okončanih projekata iz ugovora o prodaji nekretnina, zaključenih shodno Programu utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva, usvojenog za 2008. godinu
 14. Zaključak o dopuni Programa utroška sredstava u razdjelu 23 – Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja u vodne objekte za 2010. godinu“
 15. Zaključak o dopuni Programa utroška sredstava u razdjelu 23 – Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, pozicija „Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada“
 16. Zaključak o odobravanju sredstava za realizaciju izgradnje kanalizacije Potklečje, općina Zavidovići
 17. Zaključak o odobravanju sredstava za dogradnju gradskog vodovoda za vodosnabdijevanje naselja Prnjavor, Paravci, Marušići i Fojnice, općina Zavidovići
 18. Zaključak o odobravanju sredstava preduzeću „Brovis“ d.d. Visoko na ime podrške za otkup brojlera
 19. Zaključak o odobravanju isplate uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške registriranim farmama za proizvodnju kravljeg mlijeka
 20. Zaključak o odobravanju sredstava na ime podrške otkupljivačima za otkup svježeg voća i povrća
 21. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju građana za uzgoj i zaštitu sitnih životinja Zenica, na ime pomoći u organizovanju 6. Međunarodne izložbe sitnih životinja
 22. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju poljoprivrednih proizvođača „Zepolj“ Zenica, na ime pomoći u organizovanju „2. sajma poljoprivrede Zepolj svome gradu“
 23. Zaključak o izmjenama Programa utroška sredstava na razdjelu 20, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, pozicije: „Transfer pojedincima“, „Transfer neprofitnim organizacijama“ i „Kapitalni grantovi općinama“
 24. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju oboljelih od celijakije „Leptirići“ Zenica kao pomoć za izvršenje programskih aktivnosti u 2010. godini
 25. Zaključak o odobravanju sredstava Đurein Cvijeti, povratnici u općinu Žepče, za troškove sahrane i prijevoza tijela tragično preminulog supruga Đurein Milana, iz Republike Slovenije u Žepče
 26. Zaključak o odobravanju sredstava MZ Pržići, općina Vareš, na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju rekonstrukcije puta u povratničkom naselju Brezik, MZ Pržići, općina Vareš, sa ciljem podrške održivog povratka
 27. Zaključak o odobravanju sredstava općini Vareš na ime nabavke građevinskog materijala i pokrivanja stambene zgrade u ulici Jušići S-27 općina Vareš, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 28. Zaključak o odobravanju sredstava novoosnovanoj Udruzi „Kulin Ban“ Čatići, Kaknj, na ime podrške u ostvarivanju programskih ciljeva, sa akcentom na pružanju podrške reseljenim licima i povratnicima u ostvarivanju ljudskih prava
 29. Zaključak o odobravanju sredstava Jaganjac Zumreti iz Zenice kao pomoć za troškove liječenja
 30. Zaključak o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Visoko kao pomoć za poboljšanje uslova rada i kvaliteta usluga korisnika prava socijalne zaštite
 31. Zaključak o odobravanju sredstava općini Žepče kao pomoć u sufinansiranju sanacije krova na zgradi Centra za socijalni rad Žepče
 32. Zaključak o odobravanju sredstava Jurčević Gordani iz Tešnja kao pomoć za poboljšanje uslova stanovanja
 33. Zaključak o odobravanju sredstava Elektroprivredi BiH, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica, za izmirenje troškova JU „Dom penzionera“ za novembar i decembar 2010. godine
 34. Odluka o prihvatanju Izvještaja Komisije za postupanje sa stalnim sredstvima i sitnim inventarom predloženim za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2009. godine, prikupljenim u Kantonalnoj direkciji za robne rezerve
 35. Odluka o davanju saglasnosti da se predložena rashodovana oprema sa redovnim godišnjim popisom na dan 31.12.2009. godine trajno rashoduje
 36. Zaključak o odobravanju zaključivanja Ugovora sa preduzećem „Oracle“ BH d.o.o. Sarajevo o pružanju usluga tehničke podrške trezorskom sistemu poslovanja Zeničko-dobojskog kantona
 37. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kultutu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100, pozicija „Transfer drugim nivoima vlasti“
 38. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Zenica
 39. Rješenje o izmjeni Rješenja konačnom imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „21. mart“ Matuzići, Doboj-Jug
 40. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja
 41. Zaključak o odobravanju sredstava Kantonalnim organizacijama Crvenog križa i Crvenog polumjeseca kao pomoć za provedene akcije dobrovoljnog darivanja krvi u periodu juli-decembar 2010. godine
 42. Zaključak o davanju ovlaštenja Azizu Brotlija, ministru Ministarstva unutrašnjih poslova, da u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona u svojstvu prodavca zaključi, potpiše i ovjeri Ugovor o kupoprodaji stana u Varešu, ulica Nikovac broj 50, II sprat, stan broj 18, dodijeljen policijskom službeniku Gondžo Sakibu, Ministarstva unutrašnjih poslova kao nosioca prava raspolaganja
 43. Zaključak o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za potrebe Kantonalnog suda u Zenici
 44. Odluka o preraspodjeli sredstava Budžeta za 2010. godinu između budžetskih korisnika
 45. Zaključak o odobravanju sredstava Asocijaciji "Zeleni okoliš" za pomoć u realizaciji programskih ciljeva

Pregled materijala sa 202. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 24.11.2010. godine

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 2. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju institucija kulture na području Zeničko-dobojskog kantona
 3. Zaključak o prihvatanju Informacije o dostignutom stanju u oblastima raseljenih lica i povratnika na području Zeničko-dobojskog kantona
 4. Odluka o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama vodozahvata „Jelah Polje“, općina Tešanj
 5. Zaključak o odobravanju sredstava Šakić Stanislavu iz Zenice na ime nagrade za ostvarene rezultate i finansijsku podršku za takmičenje u narednom periodu
 6. Zaključak o odobravanju sredstava udruženju „M produkcija – M production“ iz Zenice na ime pomoći za realizaciju programskih aktivnosti u 2010. godini
 7. Zaključak o odobravanju sredstava Odbojkaškom klubu „Kakanj“ iz Kaknja na ime pomoći za organizaciju utakmica CEV kupa
 8. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o zdravstvenom stanju životinja na području Zeničko-dobojskog kantona i mjerama za njegovo unapređenje za 2010. godinu
 9. Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za korištenje prirodne izvorske vode sa izvorišta „Zmajeva vrela“ u općini Zenica, broj: 02-25-32628/08 od 14.10.2008. godine
 10. Zaključak o odobravanju sredstava Konjičkom klubu Visoko iz Visokog kao pomoć u radu kluba
 11. Zaključak o odobravanju sredstava na ime podrške za uvođenje novih tehnoloških linija u preradi voća i povrća, preradi gljiva i proizvodnji tjestenina, kroz nabavku nove opreme
 12. Zaključak o odobravanju isplate veterinarskim stanicama na ime isplate poticaja u finansiranju mliječnih kantona za III. kvartal 2010. godine
 13. Zaključak o odobravanju isplate na ime poticaja za uređenje zemljišta
 14. Zaključak o odobravanju isplate J.P. „Šumsko-privrednom društvu Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za oktobar 2010. godine, na ime subvencioniranja razlike između ugovorene i pune tržišne cijene drvnih sortimenata koje isporuči ŠIP „Stupčanica“ d.d. Olovo u stečaju
 15. Zaključak o odobravanju isplate J.P. „Šumsko-privrednom društvu Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za oktobar 2010. godine, na ime subvencioniranja razlike između ugovorene i pune tržišne cijene drvnih sortimenata koje isporuči privrednom društvu „Krivaja 1884“ d.o.o. Zavidovići
 16. Odluka o odobravanju posljednjeg dijela sredstava općini Zenica za zajedničko finasiranje izgradnje 30 stambenih jedinica u naselju Nova Zenica, za raseljena lica, stanare ratnim dejstvima porušenih kasina iz naselja Kanal u Zenici
 17. Zaključak o odobravanju sredstava općini Zavidovići na ime troškova nabavke i ugradnje građevinskog materijala za završetak sanacije djelimično obnovljenog stambenog objekta povratnika Čamdžić Jusufa iz Krčavina, općina Zavidovići, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 18. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju za brigu i opšta prava djece “Naša djeca” Zenica kao pomoć za podršku u realizaciji Programa obilježavanja Međunarodnog dana djeteta
 19. Zaključak o odobravanju sredstava Faljić Nerminu iz Zavidovića kao pomoć na ime dijela troškova za liječenje mldb. Djeteta
 20. Zaključak o odobravanju sredstava Brkić Senadu iz Zenice kao pomoć na ime dijela troškova za liječenje djeteta
 21. Zaključak o odobravanju sredstava Bolić Muameri iz Zenice kao pomoć na ime dijela troškova za liječenje
 22. Zaključak o odobravanju sredstava Mašić Ibri iz Maglaja, putem Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti općine Maglaj, kao pomoć za poboljšanje uslova stanovanja
 23. Zaključak o odobravanju sredstava Dizdar Veliboru, povratniku u Zenicu, na ime adaptacije devastirane stambene jedinice, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 24. Zaključak o odobravanju sredstava Crvenom polumjesecu Zeničko-dobojskog kantona kao pomoć za realizaciju programskih zadataka u 2010. godini
 25. Zaključak o odobravanju sredstava Petrović Milici iz Zenice na ime adaptacije devastiranog stambenog objekta
 26. Zaključak o odobravanju sredstava općini Maglaj na ime ugradnje građevinskog materijala, doniranog od Fonda za povratak Bosne i Hercegovine, za rekonstrukciju stambenog objekta Hodžić Remze, povratnika u Straište, općina Maglaj, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 27. Zaključak o odobravanju sredstava Čizmić Elviru iz Žepča kao pomoć za poboljšanje uslova stanovanja porodice u stanju socijalne potrebe
 28. Odluka o odobravanju sredstava za nabavku opreme za Kantonalnu bolnicu Zenica
 29. Odluka o odobravanju sredstava za nabavku opreme za Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica
 30. Zaključak o davanju saglasnosti Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za provođenje postupka prikupljanja ponuda za izbor najpovoljnijih ponuđača za snabdijevanje ugovornih apoteka lijekovima utvrđenih u Odluci o Listi lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstva obaveznog zdravstvenog osiguranja
 31. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku vakcina radi prevencija oboljenja od gripe posebno rizičnih kategorija stanovništva
 32. Zaključak o utvrđivanju prijedloga kandidata za člana Upravnog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, predstavnika Zeničko-dobojskog kantona
 33. Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona Zenica
 34. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Srednje tehničke škole u Kaknju
 35. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktorice Srednje muzičke škole u Zenici
 36. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktorice Osnovne škole „Huso Hodžić“ Tešanj
 37. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Stručne industrijske škole Zenica
 38. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Stručne industrijske škole Zenica
 39. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Gimnazije „Visoko“ Visoko
 40. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije „Visoko“ Visoko
 41. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Ahmed Muradbegović“ Donji Kakanj, Kakanj
 42. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Ahmed Muradbegović“ Donji Kakanj, Kakanj
 43. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Edhem Mulabdić“ Zenica
 44. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Kulin Ban“ Visoko
 45. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Kulin Ban“ Visoko
 46. Zaključak o odobravanju sredstava Izdavačkoj grafičkoj kuće „Planjax“ Tešanj na ime dijela troškova za izdavanje knjige „Mladi Bosne i Hercegovine i sistem vrijednosti“ autora Kemala Velagića
 47. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu
 48. Rješenje o ocjeni rada rukovodećeg državnog službenika „sekretar Stručne službe Vlade Zeničko-dobojskog kantona“ za period 01.01.-31.12.2008. godine
 49. Rješenje o ocjeni rada rukovodećeg državnog službenika „sekretar Stručne službe Vlade Zeničko-dobojskog kantona“ za period 01.01.-31.12.2009. godine
 50. Rješenje o ocjeni rada rukovodećeg državnog službenika „sekretar Sekretarijata za zakonodavstvo Zeničko-dobojskog kantona“ za period 01.01.-31.12.2008. godine
 51. Rješenje o ocjeni rada rukovodećeg državnog službenika „sekretar Sekretarijata za zakonodavstvo Zeničko-dobojskog kantona“ za period 01.01.-31.12.2009. godine
 52. Rješenje o ocjeni rada rukovodećeg državnog službenika „direktorica Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona“ za period 15.01.-01.10.2008. godine
 53. Rješenje o ocjeni rada rukovodećeg državnog službenika „direktorica Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona“ za period 01.01.-31.12.2009. godine
 54. Rješenje o ocjeni rada rukovodećeg državnog službenika „sekretar Biznis servis centra Zeničko-dobojskog kantona“ za period 01.01.-31.12.2008. godine
 55. Rješenje o ocjeni rada rukovodećeg državnog službenika „sekretar Biznis servis centra Zeničko-dobojskog kantona“ za period 01.01.-31.12.2009. godine
 56. Rješenje o ocjeni rada rukovodećeg državnog službenika „direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona“ za period 01.01.-31.12.2008. godine
 57. Rješenje o ocjeni rada rukovodećeg državnog službenika „direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona“ za period 01.01.-31.12.2009. godine
 58. Rješenje o ocjeni rada rukovodećeg državnog službenika „direktorica Kantonalnog zavoda za urbanizam i prostorno uređenje Zeničko-dobojskog kantona“ za period 01.01.-31.12.2008. godine
 59. Rješenje o ocjeni rada rukovodećeg državnog službenika „direktorica Kantonalnog zavoda za urbanizam i prostorno uređenje Zeničko-dobojskog kantona“ za period 01.01.-31.12.2009. godine
 60. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Breza za nabavku pumpnih agregata za MZ Vijesolići i Gornja Breza
 61. Zaključak o stavljanju van snage Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-23-31052/10 od 08.11.2010. godine

Pregled materijala sa 201. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 08.11.2010. godine

 1. Zaključak kojim se skida sa dnevnog reda tačka: Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Zeničko-dobojskog kantona
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zakona o inspekcijama Zeničko-dobojskog kantona
 3. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava pod nazivom “Program nabavke stalnih sredstava” Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2010. godinu, sa razdjela 26, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821300, pozicija “Nabavka opreme”-namjenska sredstva (naknade za veterinarsko-zdravstveni pregled i kontrolu kantonalnih veterinarskih inpektora), Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu
 4. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Standarda i kriterija Vlade Zeničko-dobojskog kantona za imenovanja/nominiranja na upražnjenju poziciju u reguliranim tijelima Zeničko-dobojskog kantona
 6. Zaključak o odobravanju sredstava Biciklističkom klubu “Zenica” iz Zenice na ime pomoći za pokriće obaveza i nabavku opreme
 7. Zaključak o odobravanju sredstava Savezu za sport i rekreaciju invalida “Maglaj” iz Maglaja na ime sufinansiranja odlaska takmičara na Svjetsko prvenstvo u Francusku
 8. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju građana muzičkih pedagoga iz Zenice na ime finansijske pomoći za održavanje XXII. novogodišnjeg koncerta
 9. Zaključak o odobravanju sredstava Savezu za sport i rekreaciju invalida Zeničko-dobojskog kantona iz Zenice na ime sufinansiranja takmičara u atletici
 10. Zaključak o davanju saglasnosti Kantonalnom zavodu za urbanizam i prosotorno uređenje Zenica za preuzimanje podataka iz Katastra privatnih šumskih zemljišta na području Zeničko-dobojskog kantona kojim raspolaže Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu-Kantonalna uprava za šumarstvo Zenica
 11. Zaključak o odobravanju sredstava Stanimirović Milivoju iz Olova na ime naknade štete na zasadu (voćnjaku) jabuke i šljive od divljači - medvjeda na uzgojnom području za medvjeda, koje je proglašeno na području općine Olovo
 12. Zaključak o odobravanju isplate Javnom preduzeću “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići za septembar 2010. godine na ime subvencioniranja razlike između ugovorene i pune tržišne cijene drvnih sortimenata koje isporuči ŠIP “Stupčanica” d.d. Olovo u stečaju
 13. Zaključak o odobravanju isplate Javnom preduzeću “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići za septembar 2010. godine na ime subvencioniranja razlike između ugovorene i pune tržišne cijene drvnih sortimenata koje isporuči privrednom društvu “Krivaja 1884” d.o.o. Zavidovići
 14. Zaključak o odobravanju isplate uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime isplate premije za proizvodnju konzumnih jaja
 15. Zaključak o odobravanju isplate proizvođačima maline sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime poticaja za proizvodnju maline
 16. Zaključak o odobravanju sredstava Ćorić Izetu iz Stranjana, općina Zenica kao pomoć imenovanom za štetu povodom naglog uginuća krave
 17. Zaključak o odobravanju isplate iznosa na ime nadoknade štete nastale zbog provođenja naređenih mjera ubijanja 6 goveda i 4 pčelinja društva
 18. Odluka o unosu nedostajućih sredstava za stvorene obaveze u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu
 19. Zaključak o usvajanju Izvještaja o namjenskoj potrošnji budžetskih sredstava za prvo polugodište 2010. u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice
 20. Zaključak o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Zenica kao pomoć za istraživanje, razvoj i unapređenje socijalnog rada te izradu i štampanje brošure u oblasti socijalne i porodično-pravne zaštite građana povodom obilježavanja 50. godina postojanja i rada Centra za socijalni rad Zenica
 21. Zaključak o odobravanju isplate sredstava putem JU Centra za socijalni rad Vareš u vidu jednokratne pomoći za šest zaposlenika preduzeća “Sakupljanja sekundarnih sirovina” d.o.o. Vareš kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera
 22. Zaključak o odobravanju sredstava općini Maglaj na ime troškova nabavke i ugradnje građevinskog materijala za rekonstrukciju stambenog objekta Maleš Stipe, povratnika u Strupinu, općina Maglaj, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 23. Zaključak o odobravanju sredstava općini Tešanj na ime troškova nabavke i ugradnje građevinskog materijala za rekonstrukciju stambenog objekta Zečević Ajke, raseljenog lica iz Bukovačkih Čivčija, općina Doboj, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 24. Zaključak o odobravanju sredstava općini Tešanj na ime troškova nabavke i ugradnje građevinskog materijala za rekonstrukciju stambenog objekta Šaćirović Mirheta, raseljenog lica iz Teslića, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 25. Zaključak o odobravanju sredstava Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Žepče na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju nastavka djelimične sanacije hrama Rođenja Presvete Bogorodice u Žepču, sa ciljem podrške održivog povratka
 26. Zaključak o izmjeni Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-28251/10 od 15.10.2010. godine
 27. Zaključka o odobravanju sredstava Karač Branki, povratnici u općinu Zenica, na ime adaptacije devastirane stambene jedinice, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 28. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport (Save the Children Norwey za projekat „Osnovno pravo na obrazovanje”)
 29. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport (Save the Children Norwey za projekat „Obrazovanje za socijalnu koheziju i BiH na putu ka EU”)
 30. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport (Save the Children Norwey za projekat „Predškolski odgoj i obrzovanje”)
 31. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna škola “Hasan Kikić” Olovo
 32. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna škola “Mula Mustafa Bašeskija” Visoko
 33. Rješenje o razrješenju Bajrić Enesa sa mjesta člana Školskog odbora Gimnazije “Rizah Odžečkić”, Zavidovići
 34. Rješenje o konačnom imenovanju Mujkić Edina na mjesto člana Školskog odbora Gimnazije “Rizah Odžečkić”, Zavidovići
 35. Rješenje o konačnom imenovanju Hadžić Edine na mjesto lčana Školskog odbora Osnovne škole “21. mart” Matuzići, Doboj-Jug
 36. Rješenje o razrješenju Ćosić Fahida sa mjesta člana Školskog odbora Osnovne škole “Hajderovići”, Zavidovići
 37. Rješenje o konačnom imenovanju Kurtalić Eniza na mjesto člana Školskog odbora Osnovne škole “Hajderovići”, Zavidovići
 38. Rješenje o razrješenju Rašević Danijele sa mjesta člana Školskog odbora Škole za osnovno muzičko obrazovanje “Avdo Smajlović”, Visoko
 39. Rješenje o konačnom imenovanju Vujković - Lamić Nevenke na mjesto člana Školskog odbora Škole za osnovno muzičko obrazovanje “Avdo Smajlović”, Visoko
 40. Rješenje o razrješenju Krajina Ivice sa mjesta člana Školskog odbora Osnovne škole “Ivana fra Frane Jukića”, Sivša
 41. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole “Ivana fra Frane Jukića”, Sivša
 42. Zaključak o odobravanju sredstava Edinu Bjeloševiću iz Zenice, za odbranu doktorske disertacije
 43. Zaključak o odobravanju sredstava Selvedinu Deliću iz Zenice, za odbranu magistarskog rada
 44. Zaključak o odobravanju sredstava Amiru Deliću iz Zenice, za odbranu magistarskog rada
 45. Zaključak o odobravanju sredstava Bošnjačkoj zajednici kulture “Preporod” iz Zenice za organizaciju 14. Bajramskog malonogometnog turnira zeničkih mahala
 46. Zaključak o odobravanju sredstava Bosanskom narodnom pozorištu Zenica na ime dijela troškova za organizaciju pozorišne manifestacije “Noć teatra”
 47. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju Roma „Romano lil” iz Zenice na ime dijela troškova organizacije Manifestacije izbor mis Romkinja Zeničko-dobojskog kantona
 48. Zaključak o usvajanju Informacije o konačnoj implementaciji Projekta porodične medicine, preventivno-promotivnog rada i palijativne njega timova porodične medicine, te sklapanju pojedinačnih ugovora sa timovima porodične medicine na području Kantona
 49. Zaključka o odobravanju sredstava za realizaciju programa edukacije i podizanja ekološke svijesti putem elektronskih medija, iz Fonda za zaštitu okoline
 50. Zaključak o odobravanju sredstava Metalurškom institutu “Kemal Kapetanović” Zenica za realizaciju projekta kompletiranja opreme za mjerenje zagađenosti zraka, iz Fonda za zaštitu okoline
 51. Zaključak o izmjeni Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-26096/10 od 23.09.2010. godine
 52. Zaključak o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za potrebe Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu
 53. Rješenje o formiranju i imenovanju Radnih grupa za izradu Akcionih planova za strateško planiranje za Zeničko-dobojski kanton, te vršenje monitoringa, evaluacije i izvještavanja o urađenim aktivnostima na harmonizaciji procesa strateškog planiranja
 54. Zaključak o odobravanju sredstava Husejnović Sulejmanu, povrtaniku u Žepče, na ime sanacije devastirane stambene jedinice
 55. Zaključak o usvajanju Izmjena Plana interventinh mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka na području ZDK

Pregled materijala sa 200. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 28.10.2010. godine

 1. Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće za grad Kakanj sa rijeke Bukovice – vodozahvat Bukovica
 2. Zaključak o skidanju sa dnevnog reda tačke: Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime povrata sredstava općinama po osnovu nastalih obaveza u skladu sa članom 62. Zakona o šumama
 3. Zaključak o odobravanju sredstava općini Visoko kao pomoć Zeničko-dobojskog kantona u organizovanju Izložbeno-prodajnog sajma poljoprivredno-prehrambenih proizvoda “Jesen u Visokom”
 4. Zaključak o odobravanju isplate uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime premije za uzgojenu rasplodnu krmaču
 5. Zaključak o odobravanju isplate uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime premije za uzgojenu steonu junicu
 6. Zaključak o odobravanju isplate uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime premije za uzgoj brojlera
 7. Zaključak o odobravanju sredstava za izgradnju vodovoda Martinovići, općina Olovo
 8. Zaključak o odobravanju sredstava za izgradnju vodovoda Drijen, općina Kakanj
 9. Zaključak o odobravanju sredstava za izgradnju vodovoda Medakovo-Trepče, općina Tešanj
 10. Zaključak o odobravanju sredstava za rekonstrukciju vodovoda Gornje Sviće, općina Zenica
 11. Zaključak o odobravanju sredstava za rekonstrukciju vodovoda Kolići, MZ Bistričak, općina Zenica
 12. Zaključak o odobravanju sredstava za rekonstrukciju vodovoda Topčić Polje, općina Zenica
 13. Zaključak o odobravanju sredstava za rekonstrukciju vodovoda Donje Ponihovo, općina Zenica
 14. Zaključak o odobravanju sredstava za rekonstrukciju vodovoda općine Doboj-Jug i objedinjavanje sistema Matuzići-Mravići
 15. Zaključak o odobravanju sredstava za izgradnju kanalizacije naselja Papratnica, općina Kakanj
 16. Zaključka o odobravanju sredstava za izgradnju fekalne kanalizacije u MZ Perin Han, općina Zenica
 17. Zaključak o odobravanju sredstava Pucar Amiru iz Zenice, kao nagrada za rezultate postignute u toku školovanja na muzičkoj akademiji
 18. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju građana muzičkih pedagoga iz Zenice na ime održavanja “Svečane akademije” za Dan državnosti BiH u BNP Zenica
 19. Odluka o redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Zeničko-dobojskog kantona na dan 31.12.2010. godine
 20. Rješenje o imenovanju Centralne popisne komisije Zeničko-dobojskog kantona za redovni godišnji popis sa stanjem na dan 31.12.2010. godine
 21. Rješenje o imenovanju Komisije za popis novčanih sredstava, donatorskih sredstava, plemenitih metala i vrijednosnih papira, potraživanja i plasmana, kratkoročnih i dugoročnih obaveza, razgraničenja i kapitala Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2010. godine
 22. Rješenje o imenovanju Centralne popisne  komisije za popis stalnih  sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara, Ministarstva  za obrazovanje, nauku  i  kulturu i sport Zeničko-dobojskog  kantona sa stanjem  na dan 31.12.2010.godine
 23. Rješenje o imenovanju Centralne popisne  komisije za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara,  Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem  na dan 31.12.2010. godine
 24. Rješenje o imenovanju Centralne popisne  komisije za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara,  Ministarstva  za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem  na dan 31.12.2010. godine
 25. Rješenje o imenovanju Centralne popisne  komisije za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara, kod kantonalnih ministarstava i uprava sa stanjem na dan 31.12.2010. godine
 26. Rješenje o imenovanju Komisije za popis roba u skladištima Zeničko-dobojskog kantona  sa stanjem na dan 31.12.2010. godine
 27. Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice broj: 02-34-3440-6-3/05 od 19.10.2010. godine
 28. Zaključak o odobravanju sredstava JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica kao pomoć za aktivnosti u povodu obilježavanja „Dječije nedjelje”
 29. Zaključak o odobravanju sredstava Huskić Radmili iz Tešnja na ime stvaranja minimalnih uslova za stanovanje u njenom obnovljenom stambenom objektu u Kraševu, općina Tešanj
 30. Zaključak o odobravanju sredstava Savezu udruženja logoraša Zeničko-dobojskog kantona kao pomoć za realizaciju planskih aktivnosti saveza
 31. Zaključak o odobravanju sredstava Letić Faruku iz Kaknja kao pomoć za liječenje malodobnog djeteta
 32. Zaključak o odobravanju sredstava Huskić Zuhdiji iz Tešnja kao pomoć za poboljšanje uslova stanovanja
 33. Zaključak o odobravanju sredstava MZ Makljenovac, općina Usora, na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju izgradnje ulične rasvjete u povratničkom naselju, sa ciljem podrške održivog povratka
 34. Zaključak o odobravanju sredstava općini Zavidovići na ime troškova nabavke i ugradnje građevinskog materijala za adaptaciju stambenog objekta povratnika Duvančić Nikole, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 35. Zaključak o odobravanju sredstava Mujičić Neziru, raseljenom licu iz Žepča, na ime nabavke i ugradnje građevinskog materijala za adaptaciju stambenog objekta, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 36. Zaključak o odobravanju sredstava općini Maglaj na ime troškova ugradnje doniranog građevinskog materijala za rekonstrukciju stambenog objekta Hodžić Kasima, povratnika u Straište, općini Maglaj, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 37. Zaključak o odobravanju sredstava općini Maglaj na ime troškova ugradnje doniranog građevinskog materijala od Vlade Republike Hrvatske za rekonstrukciju stambenog objekta Perković Ilije, povratnika u Mladoševicu, općini Maglaj, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 38. Zaključak o odobravanju sredstava općini Maglaj na ime troškova ugradnje doniranog građevinskog materijala od Vlade Republike Hrvatske za rekonstrukciju stambenog objekta Marinčić Ivice, povratnika u Liješnicu, općini Maglaj, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 39. Zaključak o odobravanju sredstava općini Maglaj na ime troškova ugradnje doniranog građevinskog materijala od Vlade Republike Hrvatske za rekonstrukciju stambenog objekta Ezgeta Vinka, povratnika u Strupinu, Novi Šeher, općini Maglaj, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 40. Zaključak o odobravanju sredstava općini Maglaj na ime troškova ugradnje doniranog građevinskog materijala od Vlade Republike Hrvatske za rekonstrukciju stambenog objekta Banović Marijana, povratnika u Donje Bradiće, općini Maglaj, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 41. Zaključak o odobravanju sredstava Burdalić Midhatu iz Zenice, kao pomoć na ime dijela troškova za poboljšanje trajnih uslova za stanovanje
 42. Zaključak o odobravanju sredstava Ćuro Luci iz Žepča, kao pomoć na ime dijela troškova za poboljšanje trajnih uslova za stanovanje
 43. Zaključak o odobravanju sredstava Beganović Tajibi, povratnici u Ljubnu, općina Žepče, na ime podrške pokrenutog obrta “Uzgoj stoke”, sa ciljem podrške održivog povratka
 44. Zaključak o odobravanju sredstava Hrvatskoj folklornoj skupini “Bobovac” na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u finansiranju kulturne manifestacije “Dani Kraljice Katarine” Kraljeva Sutjeska, Kakanj, sa ciljem podrške održivog povratka
 45. Zaključak o odobravanju sredstava Tokić Frani iz Žepča, kao pomoć za ublažavanje teške materijalne situacije i liječenje
 46. Zaključak o odobravanju sredstava Durmo Ferhatu iz Zenice, kao pomoć za troškove liječenja
 47. Zaključak o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 004, pozicija „Transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu
 48. Zaključak o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100, subanalitika MAD 101, pozicija „Transfer za ustanove kulture“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu
 49. Zaključak o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 006, pozicija „Transfer za podršku vjerskim zajednicama“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu
 50. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i postupka za izradu i donošenje Programa utroška sredstava u razdjelu 22 Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, pozicija „Transfer za sport“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona
 51. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna škola “Gostović” Zavidovići
 52. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna škola “21. mart” Matuzići
 53. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna škola “Aleksa Šantić” Zenica
 54. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna škola “Mak Dizdar” Zenica
 55. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna škola “Ahmed Muradbegović” Zenica
 56. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna specijalna škola Zenica
 57. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Tehničke škole u Zenici
 58. Zaključak o odobravanju sredstava Pehlić Izetu iz Zenice, za odbranu doktorske disertacije
 59. Zaključak o odobravanju sredstava Čolaković Namiku iz Visokog, za odbranu doktorske disertacije
 60. Zaključak o odobravanju sredstava Husika Behaiji iz Kaknja, za odbranu magistarskog rada
 61. Zaključak o odobravanju sredstava Hadžalić Mustafi iz Zenice, za odbranu magistarskog rada
 62. Zaključak o odobravanju sredstava Avdić Ameli iz Zenice, za odbranu magistarskog rada
 63. Zaključak o odobravanju sredstava Rizvanović Aidi iz Zenice, za odbranu magistarskog rada
 64. Zaključka o odobravanju sredstava Kajmaković Emiru iz Zenice, za odbranu magistarskog rada
 65. Zaključak o odobravanju sredstava Agić Dragani iz Zenice, za odbranu magistarskog rada
 66. Zaključak o davanju ovlaštenja Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport da razmatra zahtjeve pristigle nakon zaključenja konkursa za odobravanje sredstava za odbranu magistarskog i doktorskog  rada
 67. Zaključak o odobravanju sredstava Nermani Šehić iz Zenice na ime dijela troškova za odlazak na Ljetnu školu za gudačke instrumente na Braču, R Hrvatska
 68. Zaključak o odobravanju sredstava Mjesnoj zajednici Kološići, Visoko na ime dijela troškova za snimanje i promociju domaćeg igranog filma „Priča iz Monjara”
 69. Zaključak o odobravanju sredstava Bosanskom narodnom pozorištu Zenica na ime dijela troškova za realizaciju pozorišnog projekta “Arapska noć”, autora Rolanda Schimelpfenniga
 70. Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport da sagleda mogućnost da se predstave u izvedbi Bosanskog narodnog pozorišta Zenica organizuju za područje svih općina ZDK
 71. Odluka o odobravanju sredstava Kantonalnoj bolnici Zenica za nabavku savremenog ultrazvuka sa neophodnom opremom za interventnu dijagnostiku (biopsija dojke)

Pregled materijala sa 199. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 15.10.2010. godine

 1. Zaključak o utvrđivanju Smjernica ekonomske i fiskalne politike Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 2. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava privrednom društvu „Jami“ d.o.o. Sarajevo, Podružnica Tešanj, na ime regresiranja kamata na investicijski kredit
 3. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava privrednom društvu „Jami“ d.o.o. Sarajevo, Podružnica Tešanj, na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom ISO 9001:2000
 4. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu „Inox trade“ d.o.o. Maglaj za 2010. godinu na ime regresiranja kamata na investicijski kredit
 5. Odluka o davanju saglasnosti za raskidanje Ugovora o koncesiji sa privrednim društvom „Almy transport“ d.o.o. Zenica i obnovi postupka dodjele koncesije za istraživanje i ekspoataciju mineralnog resursa-kamena rožnjaca na lokalitetu Bistričak – Nemila, općina Zenica
 6. Odluka o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa – krečnjaka na ležištu Kosova, K.O. Kosova u općini Maglaj
 7. Odluka o odobravanju sredstava Agenciji za privatizaciji na ime troškova za finasiranje redovnih obaveza i aktivnosti za period oktobar-decembar 2010. godine
 8. Zaključak o zaduženju Biznis servis centra Vlade Zeničko-dobojskog kantona u vezi aktivnosti vezanih za proces izrade Akcionih planova za strateško planiranje za Zeničko-dobojski kanton
 9. Zaključak o odobravanju sredstava televiziji SMART d.o.o.Tešanj, na ime pomoći za rad u 2010. godini
 10. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju muzičke omladine - Omladinski hor iz Zenice, na ime pomoći za izradu uniformi
 11. Zaključak o odobravanju sredstava Atletskom klubu „Zenica“ iz Zenice na ime pomoći za pokriće finansijskih obaveza
 12. Zaključak o odobravanju sredstava Košarkaškom ženskom klubu „Čelik“ Zenica na ime pomoći za uplatu kotizacije za učešće u Međunarodnoj ženskoj košarkaškoj ligi (IWBL)
 13. Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu broj: 05-34-23343710 od 27.09.2010. godine
 14. Odluka o davanju saglasnosti za prenos Ugovora o koncesiji za crpljenje prirodne vode sa izvorišta „Riđanik“ Olovo sa privrednog društva „Misir“ d.o.o. Olovo na privredno društvo „Ledenica“ d.o.o. Sarajevo
 15. Zaključak o odobravanju isplate JP „Šumsko-privrednom društvu Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za juli 2010. godine na ime subveniconiranja razlike između ugovorene i pune tržišne cijene drvnih sortimenata koje isporuči ŠIP „Stupčanica“ d.d. Olovo u stečaju
 16. Zaključak o odobravanju isplate JP „Šumsko-privrednom društvu Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za avgust 2010. godine na ime subveniconiranja razlike između ugovorene i pune tržišne cijene drvnih sortimenata koje isporuči ŠIP „Stupčanica“ d.d. Olovo u stečaju
 17. Zaključak o odobravanju isplate JP „Šumsko-privrednom društvu Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za juli 2010. godine na ime subveniconiranja razlike između ugovorene i pune tržišne cijene drvnih sortimenata koje isporuči privrednom društvu „Krivaja 1884“ d.o.o. Zavidovići
 18. Zaključak o odobravanju isplate JP „Šumsko-privrednom društvu Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za avgust 2010. godine na ime subveniconiranja razlike između ugovorene i pune tržišne cijene drvnih sortimenata koje isporuči privrednom društvu „Krivaja 1884“ d.o.o. Zavidovići
 19. Zaključak o odobravanju sredstava za uplatu na račun Tuzlanskog kantona, po osnovu Ugovora o razgraničenju šuma i šumskog zemljišta
 20. Zaključka o odobravanju sredstava Općini Olovo i Općini Zavidovići, na ime razvoja nerazvijenih dijelova općina, po osnovu Ugovora o razgraničenju šuma i šumskog zemljišta
 21. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku i isporuku materijala za izgradnju kanalizacije Balačići, MZ Željezno Polje, općina Žepče
 22. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku i isporuku materijala za projekta „Dopuna vodosnabdijevanja naselja Olovske luke i Osnovne škole u istom naselju“; općina Olovo
 23. Zaključak o odobravanju sredstava općini Vareš za sufinansiranje nabavke materijala za otklanjanje kvarova na vodovodu u MZ Budoželje
 24. Zaključak o odobravanju sredstava na ime podrške za nabavku poljoprivredne mehanizacije
 25. Zaključak o odobravanju isplate proizvođaču „Bio-šamp“ vlasnika Hasanić Fahira na ime poticaja za proizvodnju gljiva
 26. Zaključak o odobravanju isplate otkupljivačima mlijeka na ime podrške za otkup mlijeka sa područja Zeničko-dobojskog kantona u drugom kvartalu 2010. godine
 27. Zaključak o odobravanju isplate prerađivačima mlijeka na ime podrške za otkup mlijeka sa područja Zeničko-dobojskog kantona u drugom kvartalu 2010. godine
 28. Zaključak o odobravanju isplate veterinarskim stanicama na ime isplate poticaja u finansiranju mliječnih kartona za II. kvartal 2010. godine
 29. Zaključak o odobravanju sredstava Rustemu i Rijadu Polić iz Zavidovića, djeci poginulog „Zlatnog ljiljana“, u svrhu izgradnje stambenog objekta sa ciljem rješavanja stambenog pitanja
 30. Odluka o odobravanju sredstava JU Centar sa socijalni rad Zenica na ime pomoći u stambenom zbrinjavanju trinaestočlane porodice Musić Sakiba iz G. Gračanice, općina Zenica
 31. Zaključak o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Tešanj na ime dijela troškova za liječenje Isić Nermine iz Tešnja
 32. Zaključak o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Vareš kao pomoć za izvršavanje obaveza prema korisnicima stalne socijalne pomoći za prvih devet mjeseci 2010. godine
 33. Zaključak o odobravanju sredstava Centru za pravnu pomoć ženama Zenica, kao pomoću realizaciji programskih aktivnosti za 2010. godinu
 34. Zaključak o odobravanju sredstava Župnom uredu župe „Svetog Ilije“ Zenica na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u sufinsiranju izgradnje filijalne crkve sa mrtvačnicom „Sveta Barbara“ u Stranjanima, općina Zenica, sa ciljem podrške održivog povratka
 35. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Vareš u svrhu nabavke i ugradnje materijala i pokrivanja stambene zgrade u ulici Perunska 14
 36. Zaključak o odobravanju sredstava Pašić Sulejmanu iz Rogatice, na ime ugradnje doniranog građevinskog materijala sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 37. Zaključak o odobravanju sredstava Jovanović Mlađenu iz Zenice, na ime rekonstrukcije krovne konstrukcije sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 38. Zaključak o odobravanju sredstava KUD „Slovo o Žepču“ na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u sufinsiranju organizacije „III. Multietničke smotre folklora Žepče“, sa ciljem podrške održivog povratka
 39. Zaključak o odobravanju sredstava Šišić Izudinu iz Žepča, na ime dijela troškova za liječenje djeteta
 40. Zaključak o odobravanju sredstava općini Olovo na ime sanacije dijela stambenog objekta Đulović Hajrudina, povratnika u Prgoševo, općina Olovo, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 41. Zaključak o odobravanju sredstava udruženju paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica kao pomoć za obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom
 42. Zaključak o odobravanju sredstava Makijević Ranku iz Breze kao pomoć za poboljšanje uslova za stanovanje
 43. Zaključak o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 204, pozicija „Transfer za naučno-istraživačku djelatnost“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu
 44. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Mješovite srednje škole „Hazim Šabanović“ Visoko
 45. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Mješovite srednje škole Stjepana Radića Žabljak – Usora
 46. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Srednje stručne škole u Kaknju
 47. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Osnovne muzičke škole u Zenici
 48. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Safvet-beg Bašagić“ Visoko
 49. Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Vareš“ u Varešu
 50. Zaključak o odobravanju sredstava Bošnjačkoj zajednici kulture „Preporod“ iz Zenice na ime dijela troškova za organizaciju IV. omladinskog festivala ilahija i kasida „Zenica 2010“
 51. Zaključak o odobravanju sredstava Izdavačkoj-grafičkoj kući „Planjax“ Tešanj na ime otkupa primjeraka knjige „Gradski džemat Maglaja i njegovi ljudi XX vijeka“
 52. Zaključak o odobravanju sredstava Kulturno-umjetničkom društvu „Gračanica“ Zenica na ime dijela troškova za učešće na festivalima folklora
 53. Zaključak o odobravanju sredstava Bošnjačkoj zajednici kulture „Preporod“ iz Zenice na ime otkupa primjeraka knjige „Vrednovanje i ocjenjivanje studenata na visokoškolskim ustanovama“;
 54. Zaključak o odobravanju sredstava Župi Sv.Ilije proroka iz Zenice na ime dijela troškova za organizaciju akademije u povodu obilježavanja 100. godišnjice župne crkve
 55. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za Kantonalnu direkciju za ceste
 56. Zaključak o davanju mišljenja o izgradnji plinovoda od Zenice prema Travniku
 57. Zaključak o prihvatanju Informacije o realizaciji ugovora o zajedničkom ulaganju zaključenog između IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići i preduzeća "Ferimpex" d.o.o. Zavidovići, i Anexa na isti ugovor
Image
Kontakt forma