Vlada Zeničko-dobojskog kantona

22. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

Na osnovu člana 18. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 10/21), sazivam 22. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 29.03.2024. godine (petak) u 0900 sati u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 21. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 15.03.2024. godine;
 2. Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratne novčane pomoći za hitne intervencije Općini Žepče usljed stanja prirodne nepogode uzrokovane jakim olujnim vjetrom;
 3. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Sportskom i naučno-istraživačkom klubu „Atom“ Zavidovići;
 4. Informacija o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o Inicijativi Udruženja “DLAN” Zenica za pokretanje izmjene i dopune člana 151. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o Inicijativi Općinskog vijeća Kakanj za pokretanje postupka za izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Izmjene Programa utroška sredstava Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice za 2024. godinu, sa Prijedlogom Odluke;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za provođenje programskih aktivnosti Crvenog križa Zeničko-dobojskog kantona u 2024. godini;
 9. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju „Žepački kobasičari - XEPICO FARCIMENI“, na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju manifestacije „VI Žepačka kobasicijada“;
 10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na zaključenje Ugovora o ustupanju na upotrebu poslovnog prostora objekta „Penzionerski dom“ u Zenici;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju “Srce za djecu oboljelu od raka” iz Sarajeva, na ime podrške u radu Roditeljske kuće za djecu koja boluju od raka u Federaciji BiH;
 12. Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Program utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2024. godinu, sa Prijedlogom Odluke;
 14. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu između Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i JU Srednja muzička škola Zenica;
 15. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu između budžetskih korisnika: Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, JU Osnovna muzička škola Zenica i JU Srednja muzička škola Zenica;
 16. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu između budžetskih korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i JU Mješovita srednja škola Zavidovići;
 17. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Aljić Mehi, demobiliziranom braniocu iz Maglaja, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja;
 19. Prijedlog Zaključka o oglašavanju upražnjenih pozicija članova Odbora za reviziju privrednog društva „NATRON“ d.d. Maglaj, ispred državnog kapitala;
 20. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o vrstama, namjeni, načinu raspodjele i trošenja vlastitih prihoda JU Gimnazija „Rizah Odžečkić“ Zavidovići;
 21. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti ministru Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju s ciljem podrške radu Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, sa sjedištem u Sarajevu, za period 01.01.-31.12.2024. godine;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Gradu Visoko u svrhu sufinansiranja kapitalnog projekta za 2024. godinu;
 23. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Žepče u svrhu sufinansiranja kapitalnog projekta za 2024. godinu;
 24. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Olovo u svrhu sufinansiranja kapitalnog projekta za 2024. godinu;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Kakanj u svrhu sufinansiranja kapitalnog projekta za 2024. godinu;
 26. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Breza u svrhu sufinansiranja kapitalnog projekta za 2024. godinu;
 27. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - realizacija programa: „Nabavka udžbenika za učenike osnovnih škola od 1. do 5. razreda na području Zeničko-dobojskog kantona“;
 28. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Mješovita srednja škola Tešanj - uplaćena sredstva od strane grupe donatora;
 29. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Mješovita srednja škola Tešanj - uplaćena sredstva od strane Općine Tešanj;
 30. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU OŠ „Huso Hodžić“ Tešanj;
 31. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica;
 32. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja škola Maglaj - pokriće troškova odlaska učenika na kantonalna takmičenja u organizaciji Pedagoškog zavoda Zenica;
 33. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja škola Maglaj - pokriće troškova odlaska učenika na kantonalna takmičenja iz informatike;
 34. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Gimnazija „Edhem Mulabdić“ Maglaj - pokriće troškova odlaska učenika na kantonalno takmičenje u organizaciji Pedagoškog zavoda Zenica;
 35. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Gimnazija „Edhem Mulabdić“ Maglaj - pokriće troškova učešća učenika na takmičenjima;
 36. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Gimnazija „Edhem Mulabdić“ Maglaj - uplaćena sredstva od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Mostar;
 37. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Medicinska škola Zenica;
 38. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Miroslav Krleža“ Zenica;
 39. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Visoko;
 40. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Vareš“ Vareš;
 41. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Mješovita srednja škola Zavidovići;
 42. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Druga osnovna škola Zavidovići;
 43. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU MSŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Breza;
 44. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Vijeća za obrazovanje odraslih Zeničko-dobojskog kantona;
 45. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU “Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje” Zenica;
 46. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda za borbu protiv korupcije Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 47. Program utroška sredstava Ureda za borbu protiv korupcije pozicija „Nabavka opreme“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu, sa Prijedlogom Odluke;
 48. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda premijera;
 49. Kriteriji za izbor i imenovanje predsjednika i članova Komisije za osnivanje Ureda za javne nabavke Vlade Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 50. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za osnivanje Ureda za javne nabavke Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

 

PREMIJER
Nezir Pivić

Image
Kontakt forma