Vlada Zeničko-dobojskog kantona

19. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

Na osnovu članova 5. i 18. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 10/21), sazivam 19. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 29.02.2024. godine (četvrtak) u 0900 sati u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 18. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 23.02.2024. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 9. telefonske sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 26.02.2024. godine;
 3. Prijedlog Odluke o donošenju Elaborata o izvršenom redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2023. godine;
 4. Informacija Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona o više uplaćenim javnim prihodima po osnovu poreza na dobit u 2023. godini od strane privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu između budžetskih korisnika: JU Univerzitet u Zenici i JU OŠ „Miroslav Krleža“ Zenica;
 6. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu između budžetskih korisnika: Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i JU OŠ „Mustafa Mulić“ Tešanj;
 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Koordinacionog tijela za izradu i provođenje programa mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici na području Zeničko-dobojskog kantona;
 8. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Sporazuma o međusobnim odnosima u implementaciji kantonalnog Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u budžetskoj 2024. godini;
 9. Izvještaj o utrošku sredstava sa pozicije - „Transferi drugim nivoima vlasti“ - „Tekući transfer za JU Kantonalna bolnica Zenica“ za period januar - decembar 2023. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Izvještaj o utrošku sredstava sa pozicije - „Tekući transfer JU Kantonalna bolnica Zenica - Podrška za realizaciju Programa finansijske konsolidacije i restrukturiranja JU Kantonalna bolnica Zenica (za sufinansiranje specijalizacija i subspecijalizacija)“, za period januar - decembar 2023. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Izvještaj o utrošku sredstava sa pozicije - „Transferi drugim nivoima vlasti“ - „Tekući transfer za Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti“ za period januar - decembar 2023. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Godišnji izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Ministarstva unutrašnjih poslova za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Godišnji izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprava policije za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za zdravstvenu zaštitu životinja u 2023. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite životinja i veterinarskog javnog zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2023. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 17. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije „Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu;
 19. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Mješovita srednja škola Tešanj;
 20. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU OŠ „Skender Kulenović“ Zenica.

 

PREMIJER po ovlaštenju
Dženana Čišija

Image
Kontakt forma