Vlada Zeničko-dobojskog kantona

24. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

Na osnovu člana 18. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 10/21), sazivam 24. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 19.04.2024. godine (petak) u 0900 sati u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 23. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 09.04.2024. godine;
 2. Izvještaj o poslovanju JZU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec mart 2024. godine;
 4. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekta „Uređenje i ograđivanje mezarja u povratničkom naselju Petrovići, MZ Petrovići općina Olovo;
 5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za Nadzorni odbor privrednog društva „rmk promet“ d.d. Zenica;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za rekonstrukciju i investiciono održavanje objekta zgrade Općinskog suda u Zenici;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za nabavku opreme za potrebe Ministarstva za pravosuđe i upravu;
 8. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu – između budžetskih korisnika Kantonalne direkcije za ceste i Službe za zajedničke poslove;
 9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona;
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za postupanje sa stalnim sredstvima i sitnim inventarom predloženim za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu na dan 31.12.2023. godine;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja medicinske opreme proizvođača Siemens;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge full održavanja medicinske opreme proizvođača Siemens - Ultrazvučni aparati (4 komada);
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja Gama kamere proizvođača Picker;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge verifikacije mjerila - medicinskih uređaja;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja medicinske opreme proizvođača Fresenius;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja i servisiranja LIS-a, modul transfuzija, laboratorija i mikrobiologija;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge servisiranja i održavanja opreme LINAK i softverski sistemi;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja softvera;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JZU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za sufinansiranje projekata u 2024. godini;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za sufinansiranje programa javno-zdravstvene djelatnosti u 2024. godini;
 21. Prijedlog Odluke odobravanju sredstava JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za sufinansiranje programa javnozdravstvenih istraživanja u 2024. godini;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za sufinansiranje Projekta HPV vakcinacija;
 23. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za sufinansiranje razvoja promotivno-preventivnih aktivnosti zdravstvenog sektora u 2024. godini;
 24. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Gimnazija „Musa Ćazim Ćatić“ Tešanj;
 25. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj;
 26. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Maglaj“ Maglaj;
 27. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Ahmed Muradbegović“ Zenica;
 28. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU „Mješovita srednja škola“ Maglaj;
 29. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Rešad Kadić“ Kakanj;
 30. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU „Mješovita srednja industrijska škola“ Zenica;
 31. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici;
 32. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Gimnazija „Edhem Mulabdić“ Maglaj;
 33. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Upravnog odbora Univerziteta u Zenici iz reda osnivača.

 

PREMIJER
Nezir Pivić

23. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

Na osnovu člana 18. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 10/21), sazivam 23. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 09.04.2024. godine (utorak) u 0900 sati u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 22. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 29.03.2024. godine;
 2. Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve za period I - III 2024. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu između budžetskih korisnika: Ministarstvo finansija i Skupštine kantona;
 5. Mišljenje Ministarstva za pravosuđe i upravu u vezi s inicijativom Jedinstvenog udruženja demobilisanih boraca 92-95 Zavidovići (JUDB Zavidovići) za donošenje Zakona o značajnim datumima, događajima i ličnostima Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Izjašnjenje Ministarstva unutrašnjih poslova povodom akta advokata Ahmetović Dine iz Zenice;
 7. Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice za period 01.01.-31.12.2023. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nastavak finansiranja projekta „Pružanje mobilne kućne njege i pomoći u kući za stara i iznemogla lica smještena u objektima Radakovo i Crkvice“ za 2024. godinu;
 9. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekta „Izgradnja panel ograde na groblju sv. Josip radnik u Čustom Brdu, župa Maglaj“;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Odžačkić Aldinu, iz Zavidovića, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera;
 11. Program utroška sredstava Ministarstva zdravstva na poziciji „Tekući transfer za udruženja iz oblasti zdravstva“ u 2024. godini, sa Prijedlogom Odluke;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kadrić Muhidu, demobiliziranom braniocu iz Olova, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kapić Husejinu, demobliziranom braniocu iz Tešnja, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Al-Baldawi Aliju, demobiliziranom braniocu iz Zenice, u svrhu ostvarivanja prava iz oblasti zdravstvene zaštite;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Dizdarević Eldinu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja;
 16. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa lerzolita na ležištu Klanci, K.O. Strupina, Općina Maglaj;
 17. Uputstvo za dodjelu sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje izlaganja privrednih subjekata na privrednim sajmovima u 2024. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 18. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i člana Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona;
 19. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju direktora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona;
 20. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za 2024. godinu - “Tekući transferi pojedincima - Tekući transfer za naučnoistraživačku djelatnost“, sa Prijedlogom Odluke;
 21. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Medžlisu Islamske zajednice Zenica u svrhu sufinansiranja projekta izgradnje džamije u Nemili;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Muftijstvu zeničkom u svrhu sufinansiranja projekta završetka izgradnje Islamskog centra u Zenici i izgradnje gradske gasulhane u Zenici;
 23. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini u Kaknju u svrhu sufinansiranja projekta izgradnje pomoćnog objekta za potrebe crkve Svetih apostola Petra i Pavla u Kaknju;
 24. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Župi sv. Ante Padovanskog Vukanovići, Kakanj u svrhu sufinansiranja projekta obnove zvonika župne crkve u Vukanovićima;
 25. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Gimnazija „Musa Ćazim Ćatić“ Tešanj;
 26. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Ekonomska škola Zenica;
 27. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Visoko;
 28. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Hasan Kikić“ Olovo;
 29. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU OŠ „Enver Čolaković“ Breza;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šabanović Esmi, iz Tešnja, državnoj prvakinji u taekwandou;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kozlić Elviru, iz Zenice;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hadžić Jasminu, iz Zenice.

 

PREMIJER
Nezir Pivić

22. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

Na osnovu člana 18. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 10/21), sazivam 22. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 29.03.2024. godine (petak) u 0900 sati u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 21. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 15.03.2024. godine;
 2. Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratne novčane pomoći za hitne intervencije Općini Žepče usljed stanja prirodne nepogode uzrokovane jakim olujnim vjetrom;
 3. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Sportskom i naučno-istraživačkom klubu „Atom“ Zavidovići;
 4. Informacija o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o Inicijativi Udruženja “DLAN” Zenica za pokretanje izmjene i dopune člana 151. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o Inicijativi Općinskog vijeća Kakanj za pokretanje postupka za izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Izmjene Programa utroška sredstava Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice za 2024. godinu, sa Prijedlogom Odluke;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za provođenje programskih aktivnosti Crvenog križa Zeničko-dobojskog kantona u 2024. godini;
 9. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju „Žepački kobasičari - XEPICO FARCIMENI“, na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju manifestacije „VI Žepačka kobasicijada“;
 10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na zaključenje Ugovora o ustupanju na upotrebu poslovnog prostora objekta „Penzionerski dom“ u Zenici;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju “Srce za djecu oboljelu od raka” iz Sarajeva, na ime podrške u radu Roditeljske kuće za djecu koja boluju od raka u Federaciji BiH;
 12. Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Program utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2024. godinu, sa Prijedlogom Odluke;
 14. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu između Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i JU Srednja muzička škola Zenica;
 15. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu između budžetskih korisnika: Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, JU Osnovna muzička škola Zenica i JU Srednja muzička škola Zenica;
 16. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu između budžetskih korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i JU Mješovita srednja škola Zavidovići;
 17. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Aljić Mehi, demobiliziranom braniocu iz Maglaja, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja;
 19. Prijedlog Zaključka o oglašavanju upražnjenih pozicija članova Odbora za reviziju privrednog društva „NATRON“ d.d. Maglaj, ispred državnog kapitala;
 20. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o vrstama, namjeni, načinu raspodjele i trošenja vlastitih prihoda JU Gimnazija „Rizah Odžečkić“ Zavidovići;
 21. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti ministru Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju s ciljem podrške radu Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, sa sjedištem u Sarajevu, za period 01.01.-31.12.2024. godine;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Gradu Visoko u svrhu sufinansiranja kapitalnog projekta za 2024. godinu;
 23. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Žepče u svrhu sufinansiranja kapitalnog projekta za 2024. godinu;
 24. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Olovo u svrhu sufinansiranja kapitalnog projekta za 2024. godinu;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Kakanj u svrhu sufinansiranja kapitalnog projekta za 2024. godinu;
 26. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Breza u svrhu sufinansiranja kapitalnog projekta za 2024. godinu;
 27. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - realizacija programa: „Nabavka udžbenika za učenike osnovnih škola od 1. do 5. razreda na području Zeničko-dobojskog kantona“;
 28. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Mješovita srednja škola Tešanj - uplaćena sredstva od strane grupe donatora;
 29. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Mješovita srednja škola Tešanj - uplaćena sredstva od strane Općine Tešanj;
 30. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU OŠ „Huso Hodžić“ Tešanj;
 31. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica;
 32. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja škola Maglaj - pokriće troškova odlaska učenika na kantonalna takmičenja u organizaciji Pedagoškog zavoda Zenica;
 33. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja škola Maglaj - pokriće troškova odlaska učenika na kantonalna takmičenja iz informatike;
 34. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Gimnazija „Edhem Mulabdić“ Maglaj - pokriće troškova odlaska učenika na kantonalno takmičenje u organizaciji Pedagoškog zavoda Zenica;
 35. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Gimnazija „Edhem Mulabdić“ Maglaj - pokriće troškova učešća učenika na takmičenjima;
 36. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Gimnazija „Edhem Mulabdić“ Maglaj - uplaćena sredstva od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Mostar;
 37. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Medicinska škola Zenica;
 38. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Miroslav Krleža“ Zenica;
 39. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Visoko;
 40. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Vareš“ Vareš;
 41. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Mješovita srednja škola Zavidovići;
 42. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Druga osnovna škola Zavidovići;
 43. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU MSŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Breza;
 44. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Vijeća za obrazovanje odraslih Zeničko-dobojskog kantona;
 45. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU “Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje” Zenica;
 46. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda za borbu protiv korupcije Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 47. Program utroška sredstava Ureda za borbu protiv korupcije pozicija „Nabavka opreme“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu, sa Prijedlogom Odluke;
 48. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda premijera;
 49. Kriteriji za izbor i imenovanje predsjednika i članova Komisije za osnivanje Ureda za javne nabavke Vlade Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 50. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za osnivanje Ureda za javne nabavke Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

 

PREMIJER
Nezir Pivić

21. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

Na osnovu člana 18. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 10/21), sazivam 21. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 15.03.2024. godine (petak) u 0930 sati u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 20. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 08.03.2024. godine;
 2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica;
 3. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec februar 2024. godine;
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika „KTK Visoko“ d.d Visoko - u stečaju;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika IP „Krivaja“ d.o.o Zavidovići - u stečaju;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika Željezara „Zenica“ d.o.o - u stečaju;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Platiša Ani, iz Žepča, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nišić Arneli, iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kozlić Selmanu, iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kovač Enijadu, iz Kaknja, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ahmetagić Adnani, iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera;
 14. Periodični konsolidovani finansijski izvještaj za Zeničko-dobojski kanton za period od 01.01.2023. godine do 31.12.2023. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Informacija o medicinskoj rehabilitaciji branilaca i članova njihovih porodica u 2023. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Duranović Elvisu, RVI 100% II grupe iz Zenice, u svrhu prilagođavanja stambenog objekta;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hasanović Ismetu, demobiliziranom braniocu iz Zenice, u svrhu sufinansiranja legalizacije stambenog objekta;
 18. Izvještaj o utrošku sredstava po Programu utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu na poziciji „Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica – Projekt HPV vakcinacija“, sa Prijedlogom Zaključka;
 19. Program utroška sredstava Ministarstva zdravstva na poziciji “Nabavka opreme” Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu, sa Prijedlogom Odluke;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU „Dom zdravlja Breza“ za sufinansiranje nabavke sanitetskog vozila;
 21. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za sufinansiranje troškova specijalizacija i subspecijalizacija u 2024. godini;
 22. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava za nabavku opreme i stalnih sredstava u obliku prava za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 23. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za registrovana kantonalna udruženja/saveze poljoprivrednika za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 24. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava za realizaciju kapitalnih projekata drugim nivoima vlasti iz oblasti komunalne infrastrukture Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 25. Izvještaj o realizaciji Programu utroška sredstava od koncesija za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 26. Program utroška namjenskih sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta za 2024. godinu, sa Prijedlogom Odluke;
 27. Program utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2024. godinu, sa Prijedlogom Odluke;
 28. Program utroška sredstava vodnih naknada za 2024. godinu, sa Prijedlogom Odluke;
 29. Izvještaj o utrošku sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 30. Izvještaj o realizaciji Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 31. Izvještaj o utrošku budžetskih sredstava za realizaciju projekata iz oblasti cestovne infrastrukture Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 32. Izvještaj o utrošku budžetskih sredstava za realizaciju kapitalnih projekata drugim nivoima vlasti iz oblasti cestovne infrastrukture Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 33. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za pravosuđe i upravu za utrošak sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu, koja se odnose na Sporazum o međusobnim odnosima u implementaciji kantonalnog Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u budžetskoj 2024. godini;
 34. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministru Ministarstva za pravosuđe i upravu, da u ime Vlade potpiše Protokol o partnerstvu u korištenju nekretnina/prostora u vlasništvu Zeničko-dobojskog kantona za provođenje aktivnosti iz nadležnosti Kantonalnog tužilaštva i Općinskog suda u Zenici;
 35. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova da Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici, ustupi korištenje zatvorenog bazena bez naknade;
 36. Izvještaj o utrošenim sredstvima po programima sa razdjela 11 Ured premijera Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“, sa Prijedlogom Zaključka;
 37. Kriteriji za izbor i imenovanje predsjednika i članova Drugostepene komisije Vlade Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 38. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Drugostepene komisije Vlade Zeničko-dobojskog kantona;
 39. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti premijeru Zeničko-dobojskog kantona za potpisivanje Memoranduma o saradnji Vlade Zeničko-dobojskog kantona i Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona.

 

PREMIJER
Nezir Pivić

20. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

Na osnovu člana 18. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 10/21), sazivam 20. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 08.03.2024. godine (petak) u 0830 sati u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 19. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 29.02.2024. godine;
 2. Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Zenici za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Informacija u vezi sa daljim postupanjem u pogledu presude Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, u predmetu tužitelja JU Kantonalna bolnica Zenica protiv tuženog Grada Zenica, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Izvještaj o izvršenju sredstava Budžeta Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona za period januar - decembar 2023. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Informacija Službe za zajedničke poslove vezana za kolektivno osiguranje zaposlenika, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava pod nazivom „Nabavka opreme, stalnih sredstava u obliku prava i rekonstrukcija i investiciono održavanje u Službi za zajedničke poslove za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o pristupanju Kolektivnom ugovoru za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 11. Informacija o stanju popunjenosti policijskih službenika u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Informacija o naknadi troškova dženaza/sahrana branilaca i članova njihovih porodica u 2023. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Program podsticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima u 2024. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Program podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetske korisnike Zeničko-dobojskog kantona;
 16. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu između budžetskih korisnika: Kantonalna direkcija za ceste i Kantonalni Zavod za urbanizam i prostorno uređenje;
 17. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 18. Prijedlog Odluke o pristupanju provođenju procedure dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa serpentinita na lokalitetu „Orašje“, K.O. Papratnica, Općina Žepče;
 19. Izvještaj o utrošku sredstava po Programu utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu na poziciji „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti-za zdravstvo“, sa Prijedlogom Zaključka;
 20. Izvještaj o utrošku sredstava po Programu utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu – transferi za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, sa Prijedlogom Zaključka;
 21. Prijedlog Rješenja o razrješenju dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora JU Kantonalna bolnica Zenica, imenovanih na kraći period;
 22. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju Upravnog odbora JU Kantonalna bolnica Zenica;
 23. Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava sa transfera iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 24. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Mješovita srednja škola Tešanj;
 25. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU OŠ „Novi Šeher“ Maglaj;
 26. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Druga osnovna škola Zavidovići;
 27. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novih članova Školskog odbora JU Medicinska škola Zenica;
 28. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za člana Nadzornog odbora Privrednog društva “ŽGP Zenica” d.d. Zenica;
 29. Prijedlog Zaključka o poništenju dijela ponovljenog javnog oglasa za popunu upražnjene pozicije člana Odbora za reviziju u Privrednom društvu „ŽGP Zenica“ d.d. Zenica i pokretanju postupka ponovnog oglašavanja;
 30. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o utvrđivanju liste kandidata za članove komisije radi sprovođenja oglasa za izbor na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Zeničko-dobojskog kantona;
 31. Prijedlog Zaključka o prihvatanju preispitivanja/ocjene sistema upravljanja kvalitetom od strane Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

 

PREMIJER
Nezir Pivić

19. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

Na osnovu članova 5. i 18. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 10/21), sazivam 19. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 29.02.2024. godine (četvrtak) u 0900 sati u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 18. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 23.02.2024. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 9. telefonske sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 26.02.2024. godine;
 3. Prijedlog Odluke o donošenju Elaborata o izvršenom redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2023. godine;
 4. Informacija Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona o više uplaćenim javnim prihodima po osnovu poreza na dobit u 2023. godini od strane privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu između budžetskih korisnika: JU Univerzitet u Zenici i JU OŠ „Miroslav Krleža“ Zenica;
 6. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu između budžetskih korisnika: Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i JU OŠ „Mustafa Mulić“ Tešanj;
 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Koordinacionog tijela za izradu i provođenje programa mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici na području Zeničko-dobojskog kantona;
 8. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Sporazuma o međusobnim odnosima u implementaciji kantonalnog Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u budžetskoj 2024. godini;
 9. Izvještaj o utrošku sredstava sa pozicije - „Transferi drugim nivoima vlasti“ - „Tekući transfer za JU Kantonalna bolnica Zenica“ za period januar - decembar 2023. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Izvještaj o utrošku sredstava sa pozicije - „Tekući transfer JU Kantonalna bolnica Zenica - Podrška za realizaciju Programa finansijske konsolidacije i restrukturiranja JU Kantonalna bolnica Zenica (za sufinansiranje specijalizacija i subspecijalizacija)“, za period januar - decembar 2023. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Izvještaj o utrošku sredstava sa pozicije - „Transferi drugim nivoima vlasti“ - „Tekući transfer za Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti“ za period januar - decembar 2023. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Godišnji izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Ministarstva unutrašnjih poslova za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Godišnji izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprava policije za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za zdravstvenu zaštitu životinja u 2023. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite životinja i veterinarskog javnog zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2023. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 17. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije „Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu;
 19. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Mješovita srednja škola Tešanj;
 20. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU OŠ „Skender Kulenović“ Zenica.

 

PREMIJER po ovlaštenju
Dženana Čišija

Image
Kontakt forma