113. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 13.07.2021. godine

20 Jul 2021
595 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika sa 112. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 07.07.2021. godine;
 2. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Izvještaj o radu Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Izvještaj o radu i poslovanju, toku i rezultatima procesa privatizacije Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Finansijski plan Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Program rada Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Informacija o dodjeli sredstava novčane egzistencijalne naknade za demobilizirane branioce u 2020.godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Instrukcija o načinu i elementima izrade Prijedloga Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za nabavku medicinske opreme za nadogradnju aparata magnetne rezonance - Magnetom Avanto;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za nabavku endoskopske opreme za potrebe Odjela interne medicine sa hemodijalizom;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za nabavku endoskopske opreme za potrebe Odjela urologije;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku Seta za rigidnu traheobronhoskopiju i ezofagoskopiju za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za nabavku držača za glavu za kranijalne operacije za potrebe Odjela neurohirurgije;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za nabavku rezervnih dijelova za održavanje medicinske opreme proizvođača „OLYMPUS“;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za nabavku rezervnih dijelova sa ugradnjom za popravku Gama kamere PICKER za potrebe Odjela nuklearne medicine;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za nabavku tri komada filtera za dijalizu Cytosorb;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova nabavke električnih bolničkih kreveta;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova nabavke i ugradnje lifta u Odjelu za infektivne bolesti;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova nabavke i proširenja instalacija razvoda kisika;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova rekonstrukcije bolesničkih soba u septičnu salu;
 21. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona za pokriće troškova rekonstrukcije postojećeg vrelovoda-priključenje objekta Stacionar na sistem daljinskog grijanja;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje Projekta “Investicije i mjere energetske efikasnosti u poslovnu zgradu JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona“;
 23. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na visinu školarine i ostalih naknada koje plaćaju studenti TREĆEG ciklusa studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2021/2022. godini;
 24. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 25. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU „Prva osnovna škola„ Maglaj;
 26. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Mješovita srednja škola “Mehmedalija Mak Dizdar” Breza;
 27. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Mješovita srednja škola “Nordbat-2” Vareš;
 28. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU Prva osnovna škola Zavidovići, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini;
 29. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Kovači“ Kovači, Zavidovići, za nastavak organizovanja i osiguranja dodatnog prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini;
 30. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Mustafa Mulić“ Šije, Tešanj, za nastavak organizovanja i osiguranja dodatnog prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini;
 31. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Novi Šeher“ Novi Šeher, Maglaj, za organizovanje i osiguranje privremenog dodatnog prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini;
 32. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Vozuća“ Vozuća, Zavidovići, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini;
 33. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj, za organizovanje i osiguranje privremenog dodatnog prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini;
 34. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Maglaj“ Maglaj, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini;
 35. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Arnauti“ Arnauti, Zenica, za organizovanje i osiguranje privremenog dodatnog prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini;
 36. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU Druga osnovna škola Zavidovići, za nastavak organizovanja i osiguranja dodatnog prevoza učenika, u školskoj 2021/2022. godini;
 37. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Kulin ban“ Tešanjka, Tešanj, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini;
 38. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Hasan Kikić“ Tetovo, Zenica, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza u školskoj 2021/2022. godini;
 39. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Aleksa Šantić“ Perin Han, Zenica, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini;
 40. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „1. mart“ Jelah, Tešanj, za organizovanje i osiguranje prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini;
 41. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Enver Čolaković“ Breza, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini;
 42. Prijedlog Zaključka o prenosu prava vlasništva stalnog sredstva sa Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona na Javnu ustanovu Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 43. Prijedlog Zaljučka o davanju saglasnosti na Rješenje ministra Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline o imenovanju Komisije za polaganje posebnog ispita za taksivozača u Zeničko-dobojskom kantonu;
 44. Informacija o stanju voznog parka za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 45. Program utroška sredstava u razdjelu 20, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Prijedlogom zaključka.

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma