54. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 24.02.2012.godine

24 Feb 2012
15533 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 1. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 13.02.2012. godine, 52. sjednice održane 15.02.2012. godine, nastavka 52. sjednice održanog 16.02.2012. godine, 53. sjednice održane 16.02.2012 i nastavka održanog 17.02.2012. godine;
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantontonalne uprave, sa Prijedlogom Zaključka u utvrđivanju;
 3. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Odluci o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2012. godine za Kantonalnu direkciju za ceste Zeničko-dobojskog kantona;
 4. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime uplate poreza na promet nekretnina po osnovu kupovine šume i šumskog zemljišta izvršene u 2011. godini;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplata sredstava sa pozicije „Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji“ za period januar-mart 2012. godine, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu;
 6. Prijedlog Rješenja o formiranju Radne gurpe za izradu Programa mjera za propisno zbrinjavanje otpada animalnog porijekla na području Zeničko-dobojskog kantona;
 7. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2011. godinu Ministarstva za pravosuđe i upravu, pozicija „Nabavka zemljišta“, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 8. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2011. godinu Ministarstva za pravosuđe i upravu, pozicija „Nabavka građevina“, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 9. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2011. godinu Ministarstva za pravosuđe i upravu, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 10. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2011. godinu Ministarstva za pravosuđe i upravu, pozicija „Nabavka opreme“, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 11. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška budžetskih sredstava od koncesija u 2011. bodini broj: 02-14-13902/11 od 12.05.2011. godine;
 12. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Mišljenja Ministarstva finansija broj: 07/03-02-14-27628-2/12 od 13.02.2012. godine u vezi davanja autentičnog tumačenja člana 3. i 13. Zakona o porezu na promet nekretnina („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 6/09), po inicijativi Službe za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove općine Tešanj;
 13. Izvještaj o izvršenju Budžeta za period januar-decembar 2011. godine u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nastavak sufinansiranja Projekta „Angažovanje socijalnog radnika za potrebe organizacije unutrašnjeg života u zgradama Crkvice i Radakovo“ u 2012. godini;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava, za nastavak sufinansiranja Projekta „Mobilna kućna njega i  pomoć u kući za stara iznemogla lica smještena u objektima Radakovo i Crkvice, općina Zenica“ u 2012. godini, Udruženju „Humanost-societas humanitatis“ iz Zenice kao implementatoru Projekta;
 16. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Upravnog odbora JU „Dom penzionera“ Zenica;
 17. Prijedlog Rješenja o privremenom imenovanju članova Upravnog odbora JU „Dom penzionera“ Zenica;
 18. Prijedlog Zaključka o oglašavanju pozicija predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU „Dom penzionera“ Zenica;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Crvenom križu Zeničko-dobojskog kantona kao pomoć za provedene vanredne programske aktivnosti;
 20. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava iz Budžea Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa 31.12.2011. godine, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 21. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva zdravstva od 13.02.2012. godine;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju utroška sredstava Stručnoj službi Vlade sa pozicije „Transfer za Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje“;
 23. - Informacija o stanju funkcionisanja modula elektronskog obavljanja poslova protokola, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
  - Prijedlog Zaključka o neprihvatanju ponude firme „Procom“ iz Gračanice u vezi implementiranja modula pisarnice u okviru realizacije projekta „E-inspektor“;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za potrebe Ministarstva zdravstva;
 25. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona broj 01-100-26-42/12 od 20.02.2012. godine, kojom su Kantonalnom zavodu za medicinu rada odobrena finansijska sredstva na ime adaptacije poslovngo prostora i nabavke opreme;
 26. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona broj 01-100-26-43/12 od 20.02.2012. godine, kojom su Kantonalnoj bolnici Zenica odobrena finansijska sredstva za sufinansiranje projekta radioterapije;
 27. Prijedlog Odluke o davanju na trajno korištenje lož ulja ugroženim općinama na području Zeničko-dobojskog kantona, dobivenog od Vlade Federacije BiH iz Federalnih robnih rezervi;
 28. Upoznavanje članova Vlade sa:
 • Naredbom Federalnog štaba civilne zaštite broj: 11-49/1-283/12 od 16.02.2012.godine;
 • Zahtjevom Općinskog načelnika općine Olovo za montažu BAILEY konstrukcije mosta na lokalitetu zvanom „52“;
 • Informacijom Općinskog načelnika – Općinskog štaba civilne zaštite Kakanj o urušavanju krova na zgradi Doma kulture;
 • Zahtjevom Općinskog načelnika općine Visoko za hitno puštanje u promet mosta u naselju Dobrinje;
 • Dopisima UTTD „21.decembar“ d.o.o Zenica u stečaju;
 • Dopisom G.Gojera, redatelja i Dž.Latića, autora drame „Gazi-Husrev beže“;
 • Odlukom o prestanku stanja prirodne nesreće na području općine Olovo uzrokovane velikim snježnim padavinama i niskim temperaturama;
 • Odlukom Federalnog štaba civilne zaštite u vezi Preporuke za provođenje preventivnih mjera za sprječavanje posljedica odronjavanja masa tokom snježnih padavina;
 • Zapisnik sa sastanka JP „Elektroprivreda“ BiH i „21. decembar“ Zenica-članovi Štrajkačkog odbora;
 • dopisom UTTD „21.decembar“ d.o.o Zenica u stečaju u vezi mirnih protesta ispred zgrade Zeničko-dobojskog kantona.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma