Pregled materijala sa 46. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 30.12.2011. godine

16 Jan 2012
24453 puta
 1. Zaključak o prihvatanju Mišljenja Ministarstva za pravosuđe i upravu broj: 06/03-02-30372-1/11 od 16.12.2011. godine u vezano za Autentičnog tumačenja Tarifnog broja 27. Tarife sudskih taksi, Zakona o sudskim taksama („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 12/09, 4/11 i 7/11)
 2. Odluka o osnivanju Savjeta za praćenje cijena na području Zeničko-dobojskog kantona
 3. Odluka o odobravanju sredstava Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici na ime organizacije 4. Naučno-stručne konferencije „Razvoj poslovanja 2011“
 4. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu „Al-Ex“ d.o.o. Zenica, na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom FSC CoC
 5. Odluka o odobravanju sredstava obrtu „Koka-BH“ iz Breze, vlasnika Hodžić Almira, na ime refundacije administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta
 6. Odluka o odobravanju sredstava obrtu „Plames“ iz Visokog, vlasnika Planinčić Edina, na ime subvencioniranja investicija kod obrta iz područja prerađivačke djelatnosti
 7. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu „Vimes“ d.o.o. Visoko za 2011. godinu, na ime regresiranja kamata na investicijski kredit po osnovu uredno realiziranog lizing aranžmana
 8. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu „Seta“ d.o.o. Zavidovići za 2011. godinu, na ime regresiranja kamata na investicijski kredit
 9. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu „Dilaver company“ d.o.o. Zenica za 2011. godinu, na ime regresiranja kamata na investicijski kredit po osnovu uredno realiziranog lizing aranžmana
 10. Zaključak o prihvatanju Informacije Komisije za snimanje stanja i praćenje sječe šume na području sliva Babine rijeke, općina Zenica
 11. Zaključak o usvajanju izmjena Programa utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2011. godinu, u razdjelu 23, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0001, pod nazivom „Program utroška namjenskih  sredstava iz oblasti šumarstva za 2011. godinu“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 12. Zaključak o usvajanju Izmjena Programa utroška sredstava za realizaciju projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija, u razdjelu 23, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614419, NAD 408, pozicija "Sredstva za izradu ribolovne osnove", Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 13. Zaključak o usvajanju Izmjena Programa utroška sredstava budžeta za podsticaje u poljoprivredi za 2011. godinu, u razdjelu 23, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614400, NAD 402, pozicija "Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji", Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 14. Zaključak o usvajanju Izmjena Programa utroška namjenskih sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta u 2011. godini, u razdjelu 23, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614400, NAD 404, pozicija  "Finansiranje projekta iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno zemljište", Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 15. Zaključak o usvajanju Izmjena Programa utroška sredstava budžeta za zdravstvenu zaštitu životinja u 2011. godini, u razdjelu 23, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614400, NAD 405, pozicija  "Subvencije-veterinarstvo", Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 16. Zaključak o usvajanju Izmjena Programa utroška budžetskih sredstava za rekonstrukciju i investiciono održavanje mikrobiološkog laboratorija, laboratorija za dijagnostiku zaraznih bolesti domaćih životinja i laboratorija za rezidue u hrani, Veterinarskog zavoda Zenica, u razdjelu 23, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, budžetska organizacija 02, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821600, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 17. Zaključak o usvajanju Izmjene Programa utroška budžetskih sredstava za nabavku laboratorijske opreme za Veterinarski zavod Zenica, u razdjelu 23, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, budžetska organizacija 02, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821600, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 18. Zaključak o usvajanju Izmjena i dopune Programa utroška sredstava u razdjelu 23, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614400, subanalitika NAD 403, pozicija „Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 19. Zaključak o usvajanju Izmjena Programa utroška budžetskih sredstava za subvencioniranje JP “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići u 2011. godini, u razdjelu 23, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, budžetska organizacija 01, potrošačaka jedinica 0001, ekonomski kod 614400, NAD 407, pozicija „Subvencije JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići“
 20. Povlači se tačka dnevnog reda: - Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime isplate podrške za ujednačen razvoj poljoprivrede na području Zeničko-dobojskog kantona
 21. Zaključak o odobravanju sredstava udruženjima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime realizacije planiranih aktivnosti udruženja
 22. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Visoko na ime pomoći Zeničko-dobojskog kantona u organizovanji Izložbeno-prodajnog sajma poljoprivredno-prehrambenih proizvoda „Jesen u Visokom“
 23. Zaključak o odobravanju sredstava na ime poticaja za uređenje zemljišta
 24. Zaključak o odobravanju isplata poljoprivrednom proizvođaču „Merđo“ vlasnika Merdan Habila, Kličići, općina Olovo, na ime premije za uzgoj brojlera
 25. Zaključak kojim Vlada daje Mišljenje Kantonalnom pravobranilašvu Zenica da sa općinom Vareš može zaključiti Sporazum o mirnom izmirenju duga  s tim u vezi da kao treća strana u zaključivanju sporazuma učestvuje JP ŠPD Zeničko-dobojskog kantona d.o.o. Zavidovići
 26. Zaključak o odobravanju sredstava za izvođenje nepredviđenih radova na području općine Tešanj za vodovod Medakovo-Trepče i vodovod Oraš-Planje
 27. Zaključak o usvajanju Izmjena Programa utroška sredstava za Kapitalna ulaganja za 2011. godinu Ministarstva za pravosuđe i upravu, sa razdjela 16, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821200, pozicija „Nabavka građevina“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 28. Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za nabavku građevina („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/11)
 29. Zaključak o usvajanju Izmjena Programa utroška sredstava za Kapitalna ulaganja za 2011. godinu Ministarstva za pravosuđe i upravu, sa razdjela 16, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821100, pozicija „Nabavka zemljišta“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 30. Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za nabavku zemljišta („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/11)
 31. Zaključak o usvajanju Izmjena Programa utroška sredstava za Kapitalna ulaganja za 2011. godinu Ministarstva za pravosuđe i upravu, sa razdjela 16, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821300, pozicija „Nabavka opreme“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 32. Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za nabavku opreme („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/11)
 33. Zaključak o usvajanju Izmjena Programa utroška sredstava za Kapitalna ulaganja za 2011. godinu Ministarstva za pravosuđe i upravu, sa razdjela 16, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821600, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 34. Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za rekonstrukciju i investiciono održavanje Općinskog suda u Zenici („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/11)
 35. Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora ustanove „Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama“ Maglaj
 36. Rješenje o imenovanju člana Nadzornog odbora ustanove „Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama“ Maglaj
 37. Zaključak o odobravanju isplate sredstava, putem JU Centar za socijalni rad Visoko, na ime pomoći socijalno intervenirajućeg karaktera za 21 (slovima: dvadesetjednog) bivšeg zaposlenika preduzeća „Bosnafurnir“ Visoko
 38. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju oboljelih od celijakije „Leptirići“ Zenica na ime pomoći za izvršenje programskih aktivnosti u 2011. godini
 39. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Maglaj na ime troškova priključka na vodovodnu mrežu stambenog objekta Pedić Miroslave, povratnice u Poljica, općina Maglaj, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 40. Zaključak o odobravanju sredstava Crvenom polumjecu Zeničko-dobojskog kantona na ime pomoći za realizaciju programskih zadataka u 2011. godini
 41. Zaključak o odobravanju sredstava Caritasu RC Zenica na ime pomoći za realizaciju programskih zadataka u 2011. godini
 42. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava iz Budžeta  Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu, sa razdjela 22, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821600, pozicija «Rekonstrukcija i investiciono održavanje»
 43. Zaključak kojim  Vlada Zeničko-dobojskog kantona izražava svoje opredjeljenje za punim poštivanjem  potpisanog Protokola o međusobnoj saradnji i načinu vođenja socijalnog dijaloga sa KO SSS BiH -Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-34-15245/11 od 06.07.2011. godine
 44. Zaključak o prihvatanju Inicijative poslanika Pivić Rame za finansijsku pomoć Zeničko-dobojskog kantona u izgradnji ili sanaciji stadiona „Bilino polje“ u Zenici
 45. Zaključak o davanju saglasnosti ministrici Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport da zaključi privremene ugovore o prijevozu učenika osnovnih škola sa područja Zeničko-dobojskog kantona za period 01.09.2011. godine do okončanja izbora najpovoljnijeg prijevoznika, a najkasnije do kraja školske 2011/2012. godini
 46. Odluka o odobravanju sredstava za rekonstrukciju prostora i nabavku opreme za implementaciju dijaliznog centra u JU Dom zdravlja sa poliklinikom Kakanj
 47. Zaključak o izmjenama Programa utroška sredstava za potrebe branilaca i članova njihovih porodica sa budžetske pozicije Ministarstva za boračka pitanja za 2011. godinu broj: 02-14-10519/11 od 15.04.2011. godine
 48. Zaključak o odobravanju sredstava Duvnjak Elviru iz Zenice, RVI VI grupe sa 60% invaliditeta, u svrhu kupovine stambenog objekta, na ime rješavanja stambenog pitanja
 49. Zaključak o odobravanju sredstava za realizaciju nabavke displeja Općini Zenica iz sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2011. godinu
 50. Zaključak o odobravanju sredstava za realizaciju edukacije stanovništva putem medijskih projekata iz sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2011. godinu
 51. Zaključak kojim se odlaže izjašnjenje po tački dnevnog reda: - Prijedlog Zaključka o obaveznom postupanju rukovodilaca kantonalnih ministarstava i drugih tijela kantonalne uprave prilikom upućivanja državnih službenika/namještenika na stručno obrazovanje/usavršavanje
 52. Zaključak o odobravanju sredstava Društvu socijalnih radnika Zeničko-dobojskog kantona kao pomoć za snošenje troškova organizacije seminara na kojem će učestvovati sva udruženja iz Federacije BiH
 53. Zaključak o odobravanju sredstava Savezu udruženja penzionera/umirovljenika Zeničko-dobojskog kantona ka o pomoć od značaja za izvršenje Programskih aktivnosti u 2011. godini
 54. Zaključak konjim se utrđuju Primjedbe na Nacrt Zakona o šumarstvu
 55. Zaključak kojim Vlada Zeničko-dobojskog kantona utvrđuje Nacrt Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma