42. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 06.02.2020. godine

27 Feb 2020
3560 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2019. godinu“, sa Prijedlogom Zaključka;
 2. Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava kapitalnih ulaganja za 2019. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa pozicije “Rekonstrukcija i investiciono održavanje”, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava kapitalnih ulaganja za 2019. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa pozicije „Nabavka građevina“, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava kapitalnih ulaganja za 2019. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa pozicije “Nabavka zemljišta”, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Zaključka o prihvatanju izjašnjenja Kantonalnog pravobranilaštva Zenica, broj: M-13/20 po Informaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ured zastupnika/agenta Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava, broj: 11-Ap-28/19 i Ap-31/19-I-111/19;
 6. Program utroška sredstava u razdjelu 22 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 203, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, pozicija „Tekući transferi pojedincima-Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre“, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Program utroška sredstava u razdjelu 22 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 204, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, pozicija „Tekući transferi pojedincima-Tekući transfer za naučnoistraživačku djelatnost“, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Visoko, sredstva uplaćena od strane Raiffeisen d.d. BiH Sarajevo;
 9. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;
 10. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici, sredstva uplaćena od strane donatora Sveučilište u Zagrebu (Grant holder EU);
 11. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Srednja tehnička škola Tešanj, sredstva uplaćena od strane međunarodne organizacije „RYCO“;
 12. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Ćamil Sijarić“ Zenica, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;
 13. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja škola Maglaj, sredstva uplaćena od strane općine Maglaj;
 14. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Gimnazija „Edhem Mulabdić“ Maglaj, sredstva uplaćena od strane općine Maglaj;
 15. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Školskog odbora JU OŠ „21. mart“ Matuzići, Doboj-Jug, zbog isteka mandata;
 16. Nacrt Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 17. Prijedlog Rješenja o preventivnoj suspenziji direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove;
 18. Prijedlog Rješenja o davanju ovlaštenja za obavljanje dužnosti direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava NIPD „Naša riječ“ d.o.o. iz Zenice, za organizaciju manifestacije „Izbor najuspješnijih sportista, sportskih organizacija i sportskih radnika u 2019. godini“ i izdavanje lista „ZE-DO sport“;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Košarkaškom invalidskom klubu „Bosna“ iz Zenice, na ime finansijske pomoći za nabavku opreme za igrače kluba;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu ratnih vojnih invalida paraplegičara Federacije Bosne i Hercegovine iz Sarajeva, na ime finansijske pomoći za nesmetano funkcionisanje Saveza u 2020. godini;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mahmić Nihadu iz Zenice, na ime finansijske pomoći za nabavku sportske opreme - patika i određene vitaminizacije za atletičare u svrhu adekvatnih priprema za odlazak na domaća i međunarodna atletska takmičenja;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kozlić Elviru demobilisanom braniocu i roditelju djeteta sa invaliditetom I. grupe oštećenja organizma u visini 100% iz Zenice, na ime finansijske pomoći za troškove liječenja sina;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za potrebe kantonalnih organa i službi Zeničko-dobojskog kantona;
 25. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluka o utvrđivanju visine i načina ostvarivanja prava na dodatak na osnovnu plaću državnog službenika u ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Zeničko-dobojskog kantona.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma