40. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 23.01.2020. godine

10 Feb 2020
3734 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 36. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 19.12.2019. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 37. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 27.12.2019. godine;
 3. Verifikacija Zapisnika sa 38. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 30.12.2019. godine;
 4. Verifikacija Zapisnika sa 39. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 14.01.2020. godine;
 5. Mišljenje Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona, po prijedlogu Stručne službe Gradskog vijeća Zenica za Program rada Skupštine za 2020. godinu, koji se odnosi na izmjene i dopune Zakona o vodama Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Uredbe o građevinama i zahvatima u prostoru za koje Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona izdaje urbanističku saglasnost ili lokacijsku informaciju;
 7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za topli obrok zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima na koje se primjenjuje Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona za period januar - decembar 2020. godine;
 8. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje potreba za izradu dokumenta Metodologija socijalne karte u Zeničko-dobojskom kantonu;
 9. Prijedlog Zaključka o izmjeni Programa utroška sredstava planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, broj: 02-14-8204/19 od 14.05.2019. godine i broj: 02-14-18819/19 od 27.12.2019. godine;
 10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o dodjeli koncesije za istraživanje metaličnih mineralnih resursa olova, cinka i barita na ležištima Veovača i Rupice-Juraševac, Brestić u općini Vareš;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, na ime troškova potrebnih za finansiranje redovnih obaveza i aktivnosti za period januar – mart godine;
 12. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Visoko;
 13. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Visoko;
 14. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Abdulvehab Ilhamija“ Žepče;
 15. Program utroška sredstava u razdjelu 22, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100, subanalitika MAD 101, pozicija “Tekući transfer za ustanove kulture”, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Program utroška sredstava u razdjelu 22 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 205, pozicija „Tekući transfer za nabavku udžbenika“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 17. Program utroška sredstava u razdjelu 22 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 206, pozicija „Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 18. Program utroška sredstava u razdjelu 22 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200 MAD 207, pozicija „Tekući transfer za organizaciju takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 19. Program utroška sredstava u razdjelu 22 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200 MAD 208, pozicija „Tekući transfer za zdravstvenu zaštitu neosiguranih lica“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 20. Program utroška sredstava u razdjelu 22 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 615100, pozicija „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 21. Program utroška sredstava u razdjelu 22 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 615700, pozicija „Kapitalni transferi u inostranstvu“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 22. Program utroška sredstava, u razdjelu 22 - Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821200, pozicija „Nabavka građevina“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 23. Program utroška sredstava, u razdjelu 22 - Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821300, pozicija „Nabavka opreme“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 24. Program utroška sredstava, u razdjelu 22 - Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821600, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 25. Program utroška sredstava u razdjelu 24 - Ministarstvo za boračka pitanja, budžetska organizacija budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200 –„Tekući transferi pojedincima“, ekonomski kod 614300 –„Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ i ekonomski kod 615100 –„Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 26. Izvještaj revizije učinka o praćenju realizacije preporuka iz Izvještaja „Unapređenje kapaciteta za planiranje razvojnih projekata u kantonima u FBiH“, sa Prijedlogom Zaključka;
 27. Izvještaj o utrošku sredstava po Programu utroška sredstava pod nazivom „Nabavka opreme“ Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma