80. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 05.12.2016.godine

20 Jan 2017
23946 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Kantonu;
 2. Mišljenje Ministarstva zdravstva po inicijativi Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine za omogućavanje liječenja građana općine Breza u Kantonu Sarajevo, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog odluke o odbravanju sredstava za nabavke u JU Kantonalna bolnica Zenica (defibrilator idr);
 4. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku opreme u JU Kantonalna bolnica Zenica (respirator idr.);
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za građevinsko-zanatske radove u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 6. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora Javne ustanove Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona;
 7. Prijedlog zaključka o odbravanju sredstava za nabavku vakcina;
 8. Nacrt Programa rada Vlade Zeničko-dobojskogkantona za 2017. godinu;
 9. Rješenje o stavljanju van snage Rješenja o privremenom imenovanju direktora Kantonalne direkcije robnih rezervi Zeničko-dobojskog kantona;
 10. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za člana Savjeta za strane investitore Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
 11. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Periodičnog konsolidovanog finansijskog izvještaja za period od 01.01.2016. godine do 30.09.2016. godine;
 12. Prijedlog Odluke o redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Zeničko-dobojskog kantona na dan 31.12.2016. godine;
 13. Rješenje o imenovanju Centralne popisne komisije Zeničko-dobojskog kantona o redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2016. godine;
 14. Rješenje o imenovanju Centralne popisne komisije Ministarstva unutrašnjih poslova za popis imovine, obaveza i potraživanja MUP-a sa stanjem na dan 31.12.2016. godine;
 15. Rješenje o imenovanju Centralne popisne komisije Ministarstva za pravosuđe i upravu za popis imovine, obaveza i potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2016. godine,
 16. Rješenje o imenovanju Centralne popisne komisije Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za popis imovine, obaveza i potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2016. g;
 17. Rješenje o imenovanju Centralne popisne komisije kantonalnih ministarstava, uprava i službi za popis imovine, obaveza i potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2016. godine;
 18. Rješenje o imenovanju Komisije za popis novčanih sredstava, donatorskih sredstava, plemenitih metala i vrijednosnih papira, potraživanja i plasmana, kratkoročnih i dugoročnih obaveza, razgraničenja i kapitala Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2016;
 19. Rješenje o imenovanju Komisije za popis roba u skladištima Zeničko-dobojskog kantona na dan 31.12.2016. godine;
 20. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa depozitnog i transakcijskog računa otvorenog kod IKB DD Zenica za period od 27.02.2016. godine do 31.12.2016. godine;
 21. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija putem deviznog računa otvorenog kod IKB DD Zenica za period od 27.02.2016. godine do 31.12.2016. godine
 22. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa „posebnog ESCROW transakcijskog računa“ za period od 27.02.2016. godine do 31.12.2016. godine
 23. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa posebnog transakcijskog računa - sredstva ostvarena po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za period od 27.02.2016. godine do 31.12.2016. godine
 24. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa transakcijskog računa otvorenog kod Union banke D.D. Sarajevo za period od 27.02.2016. godine do 31.12.2016. godine
 25. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa podračuna za Centralizovani obračun i isplatu plaća za period od 27.02.2016. godine do 31.12.2016. godine
 26. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa transakcijskog računa otvorenog kod Sparkasse dd Sarajevo za period od 27.02.2016. godine do 31.12.2016. godine
 27. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa računa blagajničko poslovanje budžetskih korisnika otvorenog kod IKB DD Zenica za period od 27.02.2016. godine do 31.12.2016. godine
 28. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava –subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnih objekata;
 29. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju troškova organizacije poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava na ime podrške za prerađenu količinu pilećeg mesa u periodu januar-septembar 2016. godine;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava proizvođačima sa područja Zeničkog-dobojskog kantona na ime podrške za certifikaciju organske poljoprivredne proizvodnje na području Zeničko-dobojskog kantona;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava podrške proizvođačima krastavca-kornišona sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava podrške otkupljivačima mlijeka sa područja Zeničko-dobojskog kantona za otkupljenu količinu mlijeka u periodu januar-septembar 2016. godine;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava podrške prerađivačima mlijeka sa područja Zeničko-dobojskog kantona za prerađenu količinu mlijeka u periodu januar-septembar 2016. godine;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške za držanje koka nosilja;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničkog-dobojskog kantona na ime podrške za nabavku poljoprivredne mehanizacije;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Crvenom križu Zeničko-dobojskog kantona, kao podrška provođenju planiranih programskih aktivnosti 2016. godine;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava sportskom društvu „WIENER“ na ime špokrića troškpova održavanja Predškolskih sportskih igara povodom Dana državnosti;
 39. Program utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 04, potrošačka jedinica 0010-Univerzitet u Zenici, namjenska sredstva Fonda za zaštitu okoliša, projekat „Uspostava centra za monitoring okoliša Zeničko-dobojskog kantona“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu;
 40. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Vareš Majdan“ Vareš;
 41. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu a budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „1. mart“ Jelah, općina Tešanj;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Birdahić Vehidu na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu - EMFM 2016, Bor, Srbija;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šišić Muvedetu na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu -VI Internacionalni Simpozijum “Zaštita okoliša i upravljanje tokovima materijala“, Bor, Srbija;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hamedović Safetu na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu „16. Međunarodna konferencija iz operacijskih istraživanja -KOI 2016“, Osijek, Hrvatska;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Jusić Sakibu na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu – V savjetovanje, Crnogorski Komitet CIGRE;
 46. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kozlić Spahiji na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu– Banjalučki novembarski susreti;
 47. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Drino Dževadu na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu - Kongres romanista Balkan;
 48. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Barut Muhamedu na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu „Četvrta konferencija - Održavanje 2016“;
 49. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Agić Dragani na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu -Četvrta konferencija – Održavanje 2016;
 50. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Muhamedagić Sulejmanu na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu COMET 2016;
 51. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Imamović Nusretu na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu –TMT 2016;
 52. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Barut Muhamedu na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu- XXIII međunarodni znanstveni simpozij Prometni sustavi, Zagreb, Republika Hrvatska;
 53. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Klisura Fuadu na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu - XXIII međunarodni prometni simpozij- Prometni sustavi 2016;
 54. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Agić Dragani na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu - XXIII međunarodni prometni simpozij- Prometni sustav 2016
 55. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kulturno-umjetničkom društvu “Krivaja” Zavidovići za sufinansiranje projekta “Raspjevana jesen 2016”;
 56. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava nogometnom klubu „Zmaj“ Buzić Mahala iz Visokog na ime sufinansiranja troškova takmičenja u nogometnoj ligi Zeničko-dobojskog kantona;
 57. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nogometnom klubu „Sreća-Fortuna“ Zenica iz Zenice na ime finansijske pomoći za ligaško takmičenje u kantonalnoj ligi Zeničko-dobojskog kantona;
 58. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sportskom savezu općine Žepče na ime finansijske pomoći za organizaciju Malonogometnog turnira mjesnih zajednica općine Žepče;
 59. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Župnom uredu Sv. Josipa iz Zenice na ime sufinansiranja organizacije Božićnog malonogometnog turnira;
 60. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zavičajnom muzeju Visoko za sufinansiranje projekta “Izložba lapidarnih spomenika”;
 61. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju Klub paraolimpijskih sportova “Baton” Zenica za sufinansiranje projekta “Batonovi muhabeti”;
 62. Zaključak o prethodnoj saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona za učestvovanje u projektu „Energetska efikasnost u BiH“ za Federaciju BiH za 2017. godinu, koji će se finansirati iz kredita Svjetske banke preko Međunarodne asocijacije za razvoj;

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma