28. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 23.09.2015.godine

12 Okt 2015
24525 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 26. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 07.09.2015. godine;
 2. Izvještaj o realizaciji Programa preventivne sistematske deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije –proljetna faza 2015. godine na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Zaključka o izmjenama Programa utroška sredstava na razdjelu 21- Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 615100, pozicija “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti-za zdravstvo” Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu;
 4. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku sanitetskog vozila za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za hitne nabavke i popravke u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva za nabavku „Verorab“ vakcina protiv bjesnila;
 7. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa posebnog transakcijskog računa - sredstva ostvarena po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća otvorenog kod IKB DD Zenica;
 8. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa posebnog namjenskog računa otvorenog kod IKB DD Zenica za prikupljanje sredstava za saniranje šteta nastalih od poplava na području Zeničko-dobojskog kantona;
 9. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Mišljenja Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona, broj: 07/02-02-15231-2/15 od 15.09.2015. godine, dato na Nacrt Zakona o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za postupanje sa stalnim sredstvima i sitnim inventarom predloženim za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu na dan 31.12.2014. godine;
 11. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Senata Univerziteta u Zenici o usvajanju Elaborata o ekonomsko-društvenoj opravdanosti inoviranja Nastavnog plana i programa i izmjene koncepta studiranja sa koncepta 3+2 na 4+1 studijskog programa „Zdravstvena njega“ Univerziteta u Zenici;
 12. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Odlukā Senata Univerziteta u Zenici o inoviranju nastavnih planova i programa;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjeni Statuta Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona broj: 03-49-1-478-9/15 od 03.09.2015. godine, Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Visoko za sufinansiranje rekonstrukcije lokalnog puta Han - Plaholje;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate proizvođačima voća sa područja Zeničko-dobojskog na ime isplate poticaja za zasnivanje novih zasada visokostablašica;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku anestezioloških aparata za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica.
 17. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Premijeru Zeničko-dobojskog kantona za zaključenje Sporazuma o zajedničkoj saradnji u organizaciji instruktivne nastave za učenike osnovne škole sa područja naseljenog mjesta Vrbanjci-Kotor Varoš, za prvo polugodište školske 2015/2016. godinu;

ZAPISNIK SA 28. SJEDNICE

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma