Pregled materijala sa 204. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 30.12.2010. godine

12 Jan 2011
25996 puta
 1. Odluka o prijenosu okončanog projekta adaptacije dijela prostora u Istitutu "Kemal Kapetanović" za potrebe Veterinarskog zavoda - dijagnostički laboratorij
 2. Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije, broj: 02-25-21507/06 od 11.10.2006. godine
 3. Odluka o prijenosu okončanih projekata iz ugovora o prodaji nekretnina, zaključenih shodno Programu utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva usvojenog za 2008. godinu
 4. Zaključak o odobravanju isplate za novembar 2010. godine JP „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići na ime subvencioniranja razlike između ugovorene i pune tržišne cijene drvnih sortimenata koje isporuči ŠIP „Stupčanica“ d.d. Olovo, u stečaju
 5. Zaključak o odobravanju isplate za novembar 2010. godine JP „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići na ime subvencioniranja razlike između ugovorene i pune tržišne cijene drvnih sortimenata koje isporuči „Krivaja 1884“ d.o.o. Zavidovići
 6. Zaključak o odobravanju isplate otkupljivaču mlijeka Udruženje žena „Usorsko-tešanjskog kraja“ iz Tešnja na ime podrške za otkup mlijeka sa područja Zeničko-dobojskog kantona u trećem kvartalu 2010. godine
 7. Zaključak o odobravanju isplate prerađivačima mlijeka na ime podrške za otkup mlijeka sa područja Zeničko-dobojskog kantona u trećem kvartalu 2010. godine
 8. Zaključak o odobravanju isplate uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime premije za uzgoj brojlera
 9. Zaključak o odobravanju isplate u svrhu podmirenja troškova za prevenciju, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti domaćih životinja na ime dijaagnostičkog ispitivanja ovaca
 10. Zaključak o odobravanju isplate uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime premije za uzgojenu steonu junicu
 11. Zaključak o odobravanju isplate na ime nadoknade štete nastale zbog provođenja naređenih mjera eutanazije domaćih životinja
 12. Odluka o imenovanju vršioca dužnosti direktora UTTD „21. decembar“ d.o.o. Zenica
 13. Zaključak o odobravanju sredstava Aidi Ćibona ime liječenja
 14. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju Karate klub „Vareš” iz Vareša na ime jednokratne pomoći za uspješnu takmičarsku sezonu
 15. Zaključak o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2010. godinu Ministarstva za pravosuđe i upravu, sa razdjela 16, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821600, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, broj: 02-14-25912/10 od 23.09.2010. godine
 16. Odluka o izmjenama Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za sanaciju ravnog krova na zgradi Općinskog suda u Zenici broj: 02-14-26091/10 od 23.09.2010. godine
 17. Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu između Ministarstva za pravosuđe i upravu i Službe za zajedničke poslove
 18. Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva za pravosuđe i upravu
 19. Zaključak o skidanju sa dnevnog reda tačke: Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Sekretarijata za zakonodavstvo Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 20. Zaključak o odobravanju sredstava za općine Breza, Kakanj, Tešanj, Visoko, Zenica i Žepče kao pomoć za realizaciju projekta „Od socijalne pomoći do socijalne inkluzije“
 21. Zaključak o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Olovo kao pomoć za poboljšanje uslova rada i kvaliteta usluga za korisnike prava socijalne zaštite
 22. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju oboljelih od multiple skleroze Zeničko-dobojskog kantona kao pomoć za provođenje programskih aktivnosti u 2010. godini
 23. Zaključak o odobravanju sredstava Kremić Kenanu iz Zenice kao pomoć na ime dijela troškova za liječenje
 24. Zaključak o odobravanju sredstava Krišto Mirjani iz Zenice na ime dijela troškova za liječenje djeteta
 25. Zaključak o odobravanju sredstava Luković Mirzetu iz Zenice kao pomoć na ime dijela troškova za liječenje mldb. Djeteta
 26. Zaključak o odobravanju sredstava Vrbić Mandi iz Žepča kao pomoć na ime dijela troškova za liječenje
 27. Zaključak o odobravanju sredstava Suljaković Neziru iz Maglaja na ime poboljšanja uslova stanovanja i troškova za liječenje
 28. Zaključak o odobravanju sredstava Kelavić Dragi iz Žepča kao pomoć za poboljšanje uslova stanovanja
 29. Zaključak o odobravanju sredstava Milošević Mići, povratniku u Zenicu, na ime troškova za rekonstrukciju stambenog objekta u Sviću, općina Zenica, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 30. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici
 31. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić“ Zenica
 32. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna škola „Skender Kulenović“ Zenica
 33. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna škola „Novi Šeher“ Maglaj
 34. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna škola „Maglaj“ Maglaj
 35. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna škola „Hasan Kikić“ Olovo
 36. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna škola „Vareš Majdan“ Vareš
 37. Zaključak o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22- Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD204, pozicija „Transfer za naučno-istraživačku djelatnost“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, broj: 02-14-27608/10 od 15.10.2010. godine
 38. Zaključak o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, u razdjelu 22,  budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100, subanalitika MAD102, pozicija „Transfer za Franjevačku gimnaziju“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, broj: 02-14-27608/10 od 15.10.2010. godine
 39. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora JU Prva osnovna škola, Zavidovići
 40. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Prva osnovna škola, Zavidovići
 41. Zaključak o odobravanju sredstava NIPD „Naša riječ“ Zenica na ime sufinansiranja promocije i izdavanja jubilarnog broja časopisa o zaštiti životne sredine „Ze-do oko“
 42. Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport  da okonča postupke imenovanja direktora OŠ "Hasan Kikić" u Tetovu i OŠ "Arnauti" u Arnautima
 43. Zaključak o odobravanju sredstava doc.dr. Sabahudinu Jašareviću iz Zenice na ime dijela troškova za izdavanje monografije „QMS u BiH- pregled stanja – Istraživanje učinka uvedenog sistema kvaliteta u organizacijama u BiH“;
 44. Zaključak o odobravanju sredstava prof.dr.sc. Sahibu Muminagiću iz Zenice na ime dijela troškova za izdavanje univerzitetskog udžbenika „Historija medicine“
 45. Zaključak o odobravanju sredstava Almaidi Gigović-Gekić iz Zenice za odbranu magistarskog rada
 46. Zaključak o odobravanju sredstava Elmedinu Ahmiću iz Zenice za odbranu magistarskog rada
 47. Zaključak o odobravanju sredstava Belmi Fakić iz Zenice za odbranu magistarskog rada
 48. Zaključak o odobravanju sredstava Denisu Sejdić iz Zenice za odbranu magistarskog rada
 49. Zaključak o odobravanju sredstava Muharemu Adilović iz Zenice za odbranu magistarskog rada
 50. Zaključak o odobravanju sredstava Harunu Hodžić iz Zenice za odbranu magistarskog rada
 51. Zaključak o odobravanju sredstava Dervišu Mujagić iz Žepča za odbranu magistarskog rada
 52. Zaključak o odobravanju sredstava Azri Čakrama iz Maglaja za odbranu magistarskog rada
 53. Zaključak o odobravanju sredstava Dervi Mušiću iz Zavidovića za odbranu magistarskog rada
 54. Zaključak o odobravanju sredstava Mervani Karamustafić iz Breze za odbranu magistarskog rada
 55. Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica broj: 20/1-1-6848 od30.11.2010. godine
 56. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za Kantonalnu direkciju za ceste Zeničko-dobojskog kantona
 57. Zaključak o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za potrebe Službe za zajedničke poslove
 58. Zaključak o davanju na korištenje putničkog motornog vozila marke „Golf III“, registarskih oznaka 166-A-908, godina proizvodnje 1996, Radio televiziji BIH ITC Zenica, do 31.03.2011. godine
 59. Zaključak o davanju na korištenje putničkog motornog vozila marke „Golf IV“, registarskih oznaka 646-E-684, godina proizvodnje 1998, Samostalnom sindikatu, do 31.03.2011. godine
 60. Zaključak o davanju na korištenje putničkog motornog vozila marke „Renault 19“, registarskih oznaka 512-M-402, godina proizvodnje 1997, Dopisništvu lista „Oslobođenje“ u Zenici, do 31.03.2011. godine
 61. Uredba o dopuni Uredbe o Biznis servis centru Zeničko-dobojskog kantona
 62. Zaključak o odobravanju sredstava Jusufović Ameru , djetetu umrlog RVI, na ime pomoći za izgradnju stambenog objekta
 63. Zaključak o odobravanju sredstava Bečić Mufidu, RVI 80%, u svrhu izgradnje stamenog objekta
 64. Zaključak o odobravanju sredstava Medžlisu islamske zajednice Olovo za izgradnju imamske kuće u selu Petrovići, Olovo
 65. Zaključak o odobravanju sredstava RKT Župnom uredu Maglaj, Župa Svetog Leopolda Mandića, za popravku krova na župnoj kući
 66. Zaključak o odobravanju sredstava Lužić Sabini iz Zenice za liječenje djeteta

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma