24. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 27.08.2015.godine

23 Sep 2015
9490 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Zapisnik sa 22. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 17.08.2015. godine;
 2. Zapisnik sa 23. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 19.08.2015. godine;
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturne baštine, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 4. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o usvajanju Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja Zavoda za zaštitu kulturne baštine Zeničko-dobojskog kantona;
 5. Nacrt Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 6. Izvještaj o utrošku sredstava za period januar-juni 2015. godine po Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2015. godinu-Rekonstrukcija i investiciono održavanje zgrada pravosudnih institucija, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Izvještaj o utrošku sredstava za period januar-juni 2015. godine po Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2015. godinu-Nabavka građevina, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Izvještaj o utrošku sredstava za period januar-juni 2015. godine po Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2015. godinu-Nabavka opreme, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Program utroška sredstava kapitalnih ulaganja za 2015. godinu – Nabavka građevina Ministarstva za pravosuđe i upravu, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Izvještaj o realizaciji obaveza iz Strategije za izjednačavanje mogućnosti osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2011 – 2015. godina, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Izvještaj o utrošku namjenskih sredstava vodnih naknada za period januar-juni 2015. godine sa, Prijedlogom Zaključka;
 12. Izvještaj o namjenskoj potrošnji sredstava, odnosno izvršenju budžeta Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice za prvo polugodište 2015. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju građana Zeleni polumjesec Zeničko-dobojskog kantona, kao podrška provođenju programskih aktivnosti;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Društvu Crvenog križa općine Žepče na ime kupovine vozila Caddy;
 15. Informacija o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za prvo polugodište 2015. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Zaključak o izmjenama Programa utroška budžetskih sredstava u 2015. godini, Ministarstva za privredu;
 17. Uputstvo o postupku i kriterijima za odobravanje i dodjelu (refundaciju) sredstava poticaja namijenjenih za subvencioniranje troškova jačanja konkurentnosti sa Prijedlogom Zaključka;
 18. Uputstvo o postupcima i kriterijima za odobravanje i dodjelu (refundiranje) sredstva poticaja namijenjenih subvencioniranju troškova organizacije poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 19. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu za budžetske korisnike Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Osnovna škola „Mula Mustafa Bašeskija“ Visoko;
 20. Prijedlog Rješenja o razrješenju i prestanku radnog odnosa direktora Kantonalne uprave civilne zaštite;
 21. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Kantonalne uprave civilne zaštite;
 22. Prijedlog Rješenja o razrješenju i prestanku radnog odnosa direktora Kantonalne direkcije robnih rezervi;
 23. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Kantonalne direkcije robnih rezervi;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Marković Dini iz Zenice na ime uplate kotizacije za odlazak u Grčku na Svjetsko prvenstvo u šahu;
 25. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju liste kandidata za članove komisije radi sprovođenja oglasa za izbor na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Zeničko-dobojskog kantona;
 26. Prijedlog Odluke o provođenju postupaka javnih nabavki za potrebe Zeničko-dobojskog kantona;
 27. Prijedlog Zaključka o izmjenama Programa utroška sredstava na razdjelu 21- Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 615100 pozicija “ Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti-za zdravstvo” Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu;
 28. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za posravku MRI i CT aparata u JU Kantonalna bolnica Zenica;

ZAPISNIK SA 24. SJEDNICE

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma