Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 93. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 05.11.2008. godine

07 Jan 2011
20983 puta
  1. Zaključak kojim se nalaže Nadzornom odboru JP "Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona" d.o.o. Zavidovići da obaveže Upravu da nastavi realizaciju isporuke drvnih sortimenata za kupca IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići, po Ugovoru o prodaji drvnih sortimenata broj: 8600/08 od 02. 10.2008. godine.