9. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 05.05.2015.godine

18 Maj 2015
9494 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 21.04.2015. godine;
 2. Izvještaj o radu sa Izvještajem o poslovanju Univerziteta u Zenici za 2014. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 3. Izvještaj o radu JU Penzionerski dom sa stacionarom Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, sa Prijedlogom Zaključkom o prihvatanju;
 4. Prijedlog Odluke o pokretanju procedure dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona;
 5. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i koalicije političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec APRIL 2015. godine;
 6. Program utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614 200, subanalitika MAD 203, pozicija „Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 7. Program utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614 200, subanalitika MAD 204, pozicija „Tekući transfer za naučno-istraživačku djelatnost“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 8. Program utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614 200, subanalitika MAD 202, pozicija „Tekući transfer za stipendiranje studenata“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 9. Program utroška sredstava, u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821 600, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 10. Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100, pozicija „Tekući transfer drugim nivoima vlasti“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 11. Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 205, pozicija “Tekući transfer za nabavku udžbenika” Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 12. Program utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu planiranih na razdjelu Ministarstva za boračka pitanja, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 13. Program utroška sredstava kapitalnih ulaganja za 2015. godinu „Nabavka građevina“ Ministarstva za pravosuđe i upravu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 14. Program utroška sredstava kapitalnih ulaganja za 2015. godinu „Nabavka opreme“ Ministarstva za pravosuđe i upravu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 15. Program utroška sredstava kapitalnih ulaganja za 2015. godinu „Rekonstrukcija i investiciono održavanje zgrada pravosudnih institucija“ Ministarstva za pravosuđe i upravu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 16. Program utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 17. Program utroška sredstava budžeta za zdravstvenu zaštitu životinja u 2015. godini, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 18. Program utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 19. Program utroška sredstava od koncesija za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 20. Program utroška sredstava vodnih naknada za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 21. Program utroška sredstava „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2015. godinu“, sa razdjela 15, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821 200, pozicija „Nabavka građevina“ – namjenska sredstva, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 22. Program utroška sredstava „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2015. godinu“, sa razdjela 15, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821 300, pozicija „Nabavka opreme“ – redovna sredstva i 821 600 pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“ – redovna sredstva Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 23. Program utroška sredstava „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2015. godinu“, sa razdjela 15, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821 300, pozicija „Nabavka opreme“ i 821 600, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“ – namjenska sredstva Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 24. Program utroška sredstava „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2015. godinu“, sa razdjela 15, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821 100, pozicija „Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada“ – namjenska sredstva, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku građevina prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2015. godinu – namjenska sredstva;
 26. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku opreme prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2015. godinu – redovna sredstva;
 27. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za rekonstrukciju i investiciono održavanje prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2015. godinu – redovna sredstva;
 28. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku opreme prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2015. godinu – namjenska sredstva;
 29. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za rekonstrukcije i invsticiono održavanje prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2015. godinu – namjenska sredstva;
 30. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za kupovinu zemljišta prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2015. godinu – namjenska sredstva;
 31. Upoznavanje članova Vlade sa aktom:
  • Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline o Inicijativi Općinkog vijećnika Općine Kakanj Katičić Slavena, vezano za Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o načinu raspodjele sredstava Fonda za zaštitu okoline;

ZAPISNIK SA 9. SJEDNICE

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma