4. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 02.04.2015.godine

17 Apr 2015
8612 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija zapisnika sa 1. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 19.03.2015. godine;
 2. Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 23.03.2015. godine;
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 4. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Regionalnoj ekonomskoj zajednici REZ d.o.o. Zenica na ime sufinansiranja projekta „Stručno osposobljavanje i zapošljavanje krojača za potrebe Ziko d.o.o. Zavidovići;
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava na ime pomoći od značaja za rad javnih-humanitarnih kuhinja Zeničko-dobojskog kantona;
 6. Informacija o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 7. Informacija o realizaciji projekta „Kreditno-garancijski fond Vlade Zeničko-dobojskog kantona“, sa prijedlogom zaključka o prihvatanju; (DODATNI ZAKLJUČAK 07-1)
 8. Prijedlog Uredbe o izmjeni Uredbe o dopuni Uredbe o izmjeni Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće;
 9. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Inicijative notara Selima Brkića iz Tešnja i Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine za izmjenu člana 11. Zakona o sudskim taksama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 12/09, 4/11, 7/11, 15/11, 2/12, 9/13, 2/14 i 1/15) sa Mišljenjem Ministarstva za pravosuđe i upravu broj: 06/03-02-25886/15;
 10. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i koalicije političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec mart 2015. godine;
 11. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Srednje muzičke škole Zenica iz reda nastavnika stručnih saradnika i osoblja škole;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Senata Univerziteta u Zenici o usvajanju inoviranog Nastavnog plana i programa I (prvog) ciklusa studija na Odsjeku za islamsku vjeronauku Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica Elektordistribucija Zenica za izvođenje radova u dvorištu OŠ Ahmed Muradbegović Donji Kakanj;
 14. Prijedlog akata koji proizilaze iz Programa mjera štednje Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu;
  1. Prijedlog Zaključka o preraspodjeli radnog vremena u slučaju prekovremenog rada;
  2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine osnovne plaće za rukovodioce u ustanovama i organima gdje je Vlada ili ministarstvo odgovorni javni službenik ili upravlja državnim kapitalom;
  3. Prijedlog Zaključka za dostavu informacije vezano za mjere preraspodjele radnog vremena i prekovremenog rada u 2014. godini;
  4. Prijedlog Zaključka za dostavu informacije vezano za preispitivanje ugovora o djelu i angažovanju izvršilaca za povremene i privremene poslove u 2014. godini;
  5. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju visine naklada za rad u upravnim i nadzornim odborima i odborima za reviziju;
  6. Prijedlog Zaključka o preispitivanju pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u cilju racionalizacije;
  7. Prijedlog Zaključka o preispitivanju ugovora o djelu, privremenim i povremenim poslovima, prijema u radni odnos na određeno vrijeme;
  8. Prijedlog Zaključka za donošenje rješenja/odluke o prestanku radnog odnosa za sve zaposlenike koji ispunjavaju uslove za penziju;
  9. Prijedlog Zaključka za reviziju naknada troškova prijevoz na poslao i s posla i obavezno korištenje daljinara;
  10. Prijedlog Rješenja o formiranju Komisije za kontrolu korištenja prava na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla;
  11. Prijedlog Zaključka o jubilarnim nagradama, naknadama za posebne rezultate rada, stimulacijama;
  12. Prijedlog Zaključka kojim se zadužuje Ministrstvo za pravosuđe i upravu, Ministarstvo finansija i Stručna služba Vlade da sačine tekst Uredbe o načinu obrazovanja komisija i naknada za rad članova komisija;
  13. Prijedlog Zaključka za dostavu posebnosti komisija;
  14. Prijedlog Zaključka kojim se zadužuje Služba za zajedničke poslove da preispita odredbe Pravilnika o korištenju motornih vozila u skladu sa Programom mjera štednje za 2015. godinu;
  15. Prijedlog Odluke o korištenju službenih vozila;
  16. Prijedlog Odluke o uslovima korištenja i načinu plaćanja službenih mobilnih telefona; (DODATNI ZAKLJUČAK 14-16-1)
  17. Prijedlog Zaključka o primjeni mjera utvrđenih Programom mjera štednje za 2015. godinu u svim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave, Kantonalnom sudu u Zenici, općinskim sudovima, Kantonalnom tužilaštvu, Kantonalnom pravobranilaštvu, svim ustanovama koje se finasiraju u cijelosti ili djelimično iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona (putem resornih ministarstava), reguliranim organima.
 15. Izvještaj o utrošku sredstava po „Programu nabavke opreme i materijala“ Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2014. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 16. Uredba o izmjeni Uredbe o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona;
 17. Prijedlog Zaključka o ustupanju na privremeno korištenje sljedeće stalno sredstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Škoda Octavia, Ministarstvu za pravosuđe i upravu;

ZAPISNIK SA 4. SJEDNICE

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma