Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 57. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 16.04.2008. godine

07 Jan 2011
15407 puta
 1. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava privrednom subjektu “Mann+Hummel Ba” d.d. Tešanj na ime subvencija uvođenja i certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnom standardu ISO 14001/2004:
 2. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - Osnovna muzička škola Zenica;
 3. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - Srednja tehnička Zavidovići;
 4. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - Univerzitet u Zenici (sredstva EU Brisel - Politecnico di Torino);
 5. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - Univerzitet u Zenici (sredstva od federalnog ministarstva);
 6. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju građana oštećenog  sluha Zeničko-dobojskog kantona na ime učestvovanja na turniru u malom nogometu u Grčkoj;
 7. Zaključak o odobravanji sredstava BM radiu Zenica na ime projekta “Bosanska povijest kroz sevdah”;
 8. Zaključak o odobravanju  sredstava KUD “Fadil Dogdibegović-Dikan“ iz Kaknja na ime dijela troškova za realizaciju projekta „Edukacija mladih kroz rad u horskoj, muzičkoj i folklornoj sekciji“;
 9. Zakljucak o odobravanju finansijskih  sredstava na ime predujma za troškove pokrenutog stečajnog postupka za pravno lice „PILANA“ d.o.o. Kakanj;
 10. Zaključak o odobravanju sredstava Anti Šimiću iz Žepča za sanaciju porodične kuće;
 11. Zaključak o odobravanju sredstava Crvenom polumjesecu Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Zenici kao pomoć u nabavci kancelarijske opreme otuđene u provalnoj krađi;
 12. Zaključak o odobravanju sredstava općinskoj Službi za boračku zaštitu Visoko za projekat “Da se ne zaboravi”;
 13. Zaključak o odobravanju sredstava organizaciji Evropski pokret u BiH sa sjedištem u Zenici, kao podrška za djelimično pokriće troškova organizacije konferencije “Uloga Evropskog pokreta u društvu i evropskim integracijama“;
 14. Zaključak o odobravanju sredstava Savezu sjedeće odbojke za učešće na Prvom internacionalnom kupu u Egiptu;
 15. Zaključak o odobravanju sredstava SRVI Zeničko-dobojskog kantona za nabavku sportske opreme;
 16. Zaključak o odobravanju sredstava UG Medicinska kućna njega za nastavak provođenja projekta Medicinska kućna njega Crkvice, za mart 2008. godine;
 17. Zaključak o odobravanju sredstava veterinarskim stanicama na ime isplate naknade za poslove kandidiranja, obrade i slanja zahtjeva za kantonalnu premiju za uzgoj steonih junica;
 18. Zaključak o odobravanju sredstava za sufinasiranje izgradnje rezervoara u mjestu G.Vijaka-općina Vareš;
 19. Zaključak o odobravanju sredstava za izgradnju vodovoda za dio MZ Ravne (Mačak, Kosići, Hajde i Janjoši) - I faza, općina Vareš;
 20. Zaključak o odobravanju sredstava uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime isplate premije za uzgojenu steonu junicu;
 21. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju oboljelih od celijakije „Leptirići“ iz Zenice kao pomoć za rad udruženja;
 22. Zaključak o odobravanju sredstava Medžlisu islamske zajednice Visoko na ime realizacije projekta “Mektebsko takmičenje i mektebska fudbalska liga»;
 23. Zaključak o prihvatanju Informacije o provođenju ustavnih odredbi o konstitutivnosti naroda u javnim institucijama Zeničko-dobojskog kantona;
 24. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2007. godinu;
 25. Zaključak o prihvatanju Programa rada Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu;
 26. Zaključak o stavu Vlade po Amandmanu I. na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Kantonalnoj upravi civilne zaštite, Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona;
 27. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Uredbe o vrsti vlastitih prihoda i načinu i rokovima raspodjele;
 28. Zaključak o zaduženju Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona da sačini Izvještaj o privatizaciji na području Zeničko-dobojskog kantona i da poboljša odnose s javnošću;
 29. Zaključak o odobravanju sredstava  „F.S. - ZENICABUS“ d.o.o. Zenica na ime troškova prevoza učenika i profesora sa područja Zeničko-dobojskog kantona na 13. federalno takmičenje učenika srednjih škola u znanju iz fizike.