188. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 23.10.2014.godine

05 Nov 2014
25976 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika sa 36. vanredne telefonske sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 08.10.2014. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 186. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 09.10.2014. godine;
 3. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine; (DODATNA ODLUKA 03-a)
 4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje za 2014. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 5. Izvještaj o radu Univerziteta u Zenici u 2013. godini sa Izvještajem o poslovanju Univerziteta u Zenici za 2013. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 6. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu za budžetske korisnike Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica;
 7. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora OŠ „Gazi Ferhad-beg”, Jablanica, Tešanj
 8. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Osnovne škole „1. mart“ Jelah, Tešanj
 9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora OŠ „Olovo”, Olovo
 10. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Osnovna muzička škola Zenica
 11. Program provođenja preventivne sistematske deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na području Zeničko-dobojskog kantona u jesenjoj fazi 2014. godine, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za provođenje preventivne sistematske deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na području Zeničko-dobojskog kantona u jesenjoj fazi 2014. godine;
 13. Prijedlog Zaključka o izmjenama Programa utroška sredstava na razdjelu 21- Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, pozicija “Tekući transferi neprofitnim organizacijama” Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku humanog antirabičnog imunoglobulina za zaštitu od bjesnila;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o radu Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica, u skladu sa Odlukom Upravnog odbora broj: 20/1-1-7935 od 01.10.2014. godine - Služba za anesteziju, intenzivnu njegu i terapiju bola;
 16. Zaključak o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o radu Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica, u skladu sa Odlukom Upravnog odbora broj: 20/1-1-7743 od 24.09.2014. godine - Služba za neurohirurgiju;
 17. Prijedlog Rješenja o imenovanju Radne grupe za realizaciju Prijedloga mjera za provedbu dokumenta Politike zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja u FBiH (2006-2016) na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2014–2016. godine
 18. Zaključak o odobravanju sredstava Društvu socijalnih radnika Zeničko-dobojskog kantona s ciljem podrške za izradu Analize djelatnosti i usluga socijalne zaštite, kadrovskom, finansijskom i materijalno-tehničkom stanju ustanova na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2009-2013. godina
 19. Prijedlog Rješenja o izmjenama Rješenja o formiranju i imenovanju Kantonalnog odbora za razvoj;
 20. Prijedlog Odluke o uvećavanju sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu za budžetskog korisnika Ured Premijera;
 21. Izvještaj o realizaciji Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava iz Federalnog fonda - pomoć namijenjena saniranju dijela direktnih šteta usljed poplava kod privrednih subjekata, sa prijedlogom Zaključka o prihvatanju istog;
 22. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za izradu javnog poziva-obaviještenja o nabavci za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke radi dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2014. godini, broj 02-14-10312/14 od 14.05.2014.godine i Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za izradu javnog poziva-obaviještenja o nabavci za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke radi dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2014. godini, broj 02-14-11306/14 od 03.06.2014. godine;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nevladinoj organizaciji “Stav” iz Zenice na ime finansijske pomoći za realizaciju projekta “Štetnost PET ambalaže u prirodi.
 24. Prijedlog Odluke o o izmjenama i dopunama Odluke o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, kao i način njihovog propisivanja i izdavanja
 25. Upoznavanje članova Vlade sa aktima:
  • Izvještaj o korištenju tekuće budžetske rezerveza period IV-VI 2014. godine;
  • Izvještaj o korištenju tekuće budžetske rezerveza period VII-IX 2014. godine.

 

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma