Pregled materijala sa 47. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 13.02.2008. godine

07 Jan 2011
14688 puta
 1. Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za zaključivanje ugovora između Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i zdravstvenih ustanova;
 2. Odluka o odobravanju sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona na ime finansiranja redovnih obaveza i aktivnosti;
 3. Odluka o odobravanju sredstava za dodjelu stipendija redovnim studentima sa područja Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2007/08. godinu;
 4. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija putem deviznog računa za 2008. godinu kod IKB d.d. Zenica;
 5. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija putem donatorskog podračuna u okviru JRT za Osnovnu specijalnu školu Zenica za 2008. godinu;
 6. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa posebnog ESCROW transakcijskog računa kod IKB d.d. Zenica;
 7. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa računa otvorenog kod ABS banke d.d. Sarajevo;
 8. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa transakcijskog računa otvorenog kod Union banke d.d. Sarajevo;
 9. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija za Centralizovani obračun i isplatu plaća za 2008. godinu otvoren kod IKB d.d. Zenica;
 10. Odluka o određivanju potpisnika platnih transakcija putem depozitnog i transakcijskog računa kod IKB d.d. Zenica za 2008. godinu;
 11. Odluka o određivanju potpisnika sa računa blagajničko poslovanje budžetskih korisnika otvorenog kod IKB d.d. Zenica za 2008. godinu;
 12. Odluka o određivanju potpisnika sa transakcijskog računa sredstva ostvarena po osnovu poreza na zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za 2008. godinu;
 13. Odluka o utvrđivanju visine naknade za korištenje Ribolovnog područja Zeničko-dobojskog kantona;
 14. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - OŠ “M.M.Bašeskija” Visoko;
 15. Odluka o uvećanju sredstva u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - KŠC Gimnazija Zenica;
 16. Odluka o uvećanju sredstva u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - OŠ “Novi Šeher”;
 17. Odluka o uvećanju sredstva u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - Osnovna glazbena škola Žepče;
 18. Rješenje o konačnom imenovanju članova na upražnjene pozicije Upravnog odbora  Univerziteta u Zenici;
 19. Uredba o dodjeli kredita za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica;
 20. Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport na Kriterije za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2007/08. godinu;
 21. Zaključak o davanju saglasnosti na participaciju Vlade u cijeni usluga smještaja i ishrane studenata sa područja Zeničko-dobojskog kantona u studentske centre u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 22. Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sistematizicji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove;
 23. Zaključak o odobravanju sredstava Asafu Salčinoviću iz Zenice za odlazak na 57. Skupštinu studenata medicine;
 24. Zaključak o odobravanju sredstava Društvu za računovodstvo “Orecons” Zenica za pružanje usluga revizije u Rudniku olova u Olovu;
 25. Zaključak o odobravanju sredstava Jašić Džemailu iz Maglaja kao pomoć u troškovima liječenja;
 26. Zaključak o odobravanju sredstava Kadić Hamdiji iz Zenice kao pomoć za liječenje mldb. djeteta;
 27. Zaključak o odobravanju sredstava Lisičić Jasmini na ime odlaska na IV. kongres onkologije za studente;
 28. Zaključak o odobravanju sredstava Sanji Obralić studentici iz Maglaja kao potpora posebno nadarenom studentu;
 29. Zaključak o odobravanju sredstava Talić Džemili iz Zenice kao pomoć u troškovima za liječenje djeteta;
 30. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju studenata medicine BiH na ime odlaska na 57. generalnu skupštinu Međunarodne federacije studenata;
 31. Zaključak o skidanju sa dnevnog reda Prijedloga Izvještaja Operativne grupe za realizaciju Akciononog plana unapređenja zakona o izdavanju građevinskih dozvola i prakse u BiH;
 32. Zaključak o ustupanju polovnog namještaja iz stana premijera Zeničko-dobojskog kantona, Čoloman Nijazi penzioneru iz Zenice;
 33. Zaključak o usvajanju Programa potrošnje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, razdjel 20, pozicija “Transfer pojedincima”, “Transfer neprofitnim organizacijama” i “Kapitalni grantovi općinama”, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu;
 34. Zaključak o usvajanju Programa utroška iz oblasti šumarstva Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, razdjel 23, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona 2008. godinu;
 35. Zaključak o usvajanju Programa utroška Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, razjel 22, pozicija “Transfer za smještaj studenata”, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu;
 36. Zaključak o usvajanju Programa utroška Ministarstva privrede, razdjel 18, pozicija “Subvencije  u privatizaciji i podsticaj u industriji”, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu;
 37. Zaključak o usvajanju Programa utroška Ministarstva za boračka pitanja, razdjel 24, pozicija “Grantovi pojedincima, neprofitnim organizacijama i Kapitalni grantovi općinama” Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu;
 38. Zaključak o usvajanju Programa utroška Ministarstva zdravstva, razdjel 21, pozicija “Transfer neprofitnim organizacijama”, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu;
 39. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava od koncesija Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstva  za privredu za 2008. godinu, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu;
 40. Zaključak o utvrđivanju Inicijative za donošenje Zakona o dopunama Zakona o izvršnom postupku;
 41. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Zakona o nadležnostima kantonalnih organa Zeničko-dobojskog kantona u oblasti zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća;
 42. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kantonalnim administrativnim taksama;
 43. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Kantonalnoj upravi civilne zaštite;
 44. Zaključak o utvrđivanju upražnjenih pozicija dva člana Nadzornog odbora “Natron” d.d. Maglaj;
 45. Zaključak o vraćanju na doradu Inicijative za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 46. Zaključak o vraćanju na doradu Inicijative za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 47. Zaključak o vraćanju na doradu Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju sredstava prikupljenih od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta;
 48. Zaključak o vraćanju na doradu Zaklučka o stavu Vlade na Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenom osiguranju.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma