Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 43. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 15.01.2008. godine

07 Jan 2011
15832 puta
 1. Rješenje o imenovanju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona na kraći period;
 2. Rješenje o postavljenju po ovlaštenju direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove;
 3. Rješenje o prestanku radnog odnosa i razrješenju direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove;
 4. Uredba o dodjeljivanju i oduzimanju činova policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona;
 5. Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvu za boračka za zaključenje ugovora sa firmom “Ibis” Zavidovići o vršenju stručnog nadzora nad izradom i montažom spomen obilježja šehidima/poginulim pripadnicima Armije RBiH i MUP;
 6. Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva unutrašnjih poslova;
 7. Zaključak o davanju saglasnosti za ustupanje školskih tabli “Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji” Visoko;
 8. Zaključak o odobravanju sredstava Društvu za izdavačku djelatnost “Sejtarija” iz Sarajeva na ime otkupa stručne literature;
 9. Zaključak o odobravanju sredstava NIPD “Naša riječ” iz Zenice na ime organizacije manifestacije Izbora najuspješnijih sportista, sportskih organizacija i sportskih radnika u 2007. godini i štampanja izdanja lista „ZE-DO sport”;
 10. Zaključak o odustajanju Elvira Čizmića od imenovanja na poziciju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i zaduženju Ministarstva zdravstva da raspiše ponovni konkurs;
 11. Zaključak o ustupanju računarske konfiguracije sa printerom na korištenje bez naknade dopisništvu lista “Dnevni avaz” u Zenici;
 12. Zaključak o utvrđivanju konačne Rang liste po Javnom pozivu za odobravanje kredita za rješavanje stambenih potreba mladih;
 13. Zaključak o zaduženju komisije da produži rok prijave na Javni poziv za odobravanje kredita za rješavanje stambenih potreba mladih, do utroška sredstava predviđenih za tu namjenu.