Pregled materijala sa 200. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 28.10.2010. godine

01 Dec 2010
25364 puta
 1. Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće za grad Kakanj sa rijeke Bukovice – vodozahvat Bukovica
 2. Zaključak o skidanju sa dnevnog reda tačke: Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime povrata sredstava općinama po osnovu nastalih obaveza u skladu sa članom 62. Zakona o šumama
 3. Zaključak o odobravanju sredstava općini Visoko kao pomoć Zeničko-dobojskog kantona u organizovanju Izložbeno-prodajnog sajma poljoprivredno-prehrambenih proizvoda “Jesen u Visokom”
 4. Zaključak o odobravanju isplate uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime premije za uzgojenu rasplodnu krmaču
 5. Zaključak o odobravanju isplate uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime premije za uzgojenu steonu junicu
 6. Zaključak o odobravanju isplate uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime premije za uzgoj brojlera
 7. Zaključak o odobravanju sredstava za izgradnju vodovoda Martinovići, općina Olovo
 8. Zaključak o odobravanju sredstava za izgradnju vodovoda Drijen, općina Kakanj
 9. Zaključak o odobravanju sredstava za izgradnju vodovoda Medakovo-Trepče, općina Tešanj
 10. Zaključak o odobravanju sredstava za rekonstrukciju vodovoda Gornje Sviće, općina Zenica
 11. Zaključak o odobravanju sredstava za rekonstrukciju vodovoda Kolići, MZ Bistričak, općina Zenica
 12. Zaključak o odobravanju sredstava za rekonstrukciju vodovoda Topčić Polje, općina Zenica
 13. Zaključak o odobravanju sredstava za rekonstrukciju vodovoda Donje Ponihovo, općina Zenica
 14. Zaključak o odobravanju sredstava za rekonstrukciju vodovoda općine Doboj-Jug i objedinjavanje sistema Matuzići-Mravići
 15. Zaključak o odobravanju sredstava za izgradnju kanalizacije naselja Papratnica, općina Kakanj
 16. Zaključka o odobravanju sredstava za izgradnju fekalne kanalizacije u MZ Perin Han, općina Zenica
 17. Zaključak o odobravanju sredstava Pucar Amiru iz Zenice, kao nagrada za rezultate postignute u toku školovanja na muzičkoj akademiji
 18. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju građana muzičkih pedagoga iz Zenice na ime održavanja “Svečane akademije” za Dan državnosti BiH u BNP Zenica
 19. Odluka o redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Zeničko-dobojskog kantona na dan 31.12.2010. godine
 20. Rješenje o imenovanju Centralne popisne komisije Zeničko-dobojskog kantona za redovni godišnji popis sa stanjem na dan 31.12.2010. godine
 21. Rješenje o imenovanju Komisije za popis novčanih sredstava, donatorskih sredstava, plemenitih metala i vrijednosnih papira, potraživanja i plasmana, kratkoročnih i dugoročnih obaveza, razgraničenja i kapitala Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2010. godine
 22. Rješenje o imenovanju Centralne popisne  komisije za popis stalnih  sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara, Ministarstva  za obrazovanje, nauku  i  kulturu i sport Zeničko-dobojskog  kantona sa stanjem  na dan 31.12.2010.godine
 23. Rješenje o imenovanju Centralne popisne  komisije za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara,  Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem  na dan 31.12.2010. godine
 24. Rješenje o imenovanju Centralne popisne  komisije za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara,  Ministarstva  za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem  na dan 31.12.2010. godine
 25. Rješenje o imenovanju Centralne popisne  komisije za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara, kod kantonalnih ministarstava i uprava sa stanjem na dan 31.12.2010. godine
 26. Rješenje o imenovanju Komisije za popis roba u skladištima Zeničko-dobojskog kantona  sa stanjem na dan 31.12.2010. godine
 27. Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice broj: 02-34-3440-6-3/05 od 19.10.2010. godine
 28. Zaključak o odobravanju sredstava JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica kao pomoć za aktivnosti u povodu obilježavanja „Dječije nedjelje”
 29. Zaključak o odobravanju sredstava Huskić Radmili iz Tešnja na ime stvaranja minimalnih uslova za stanovanje u njenom obnovljenom stambenom objektu u Kraševu, općina Tešanj
 30. Zaključak o odobravanju sredstava Savezu udruženja logoraša Zeničko-dobojskog kantona kao pomoć za realizaciju planskih aktivnosti saveza
 31. Zaključak o odobravanju sredstava Letić Faruku iz Kaknja kao pomoć za liječenje malodobnog djeteta
 32. Zaključak o odobravanju sredstava Huskić Zuhdiji iz Tešnja kao pomoć za poboljšanje uslova stanovanja
 33. Zaključak o odobravanju sredstava MZ Makljenovac, općina Usora, na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju izgradnje ulične rasvjete u povratničkom naselju, sa ciljem podrške održivog povratka
 34. Zaključak o odobravanju sredstava općini Zavidovići na ime troškova nabavke i ugradnje građevinskog materijala za adaptaciju stambenog objekta povratnika Duvančić Nikole, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 35. Zaključak o odobravanju sredstava Mujičić Neziru, raseljenom licu iz Žepča, na ime nabavke i ugradnje građevinskog materijala za adaptaciju stambenog objekta, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 36. Zaključak o odobravanju sredstava općini Maglaj na ime troškova ugradnje doniranog građevinskog materijala za rekonstrukciju stambenog objekta Hodžić Kasima, povratnika u Straište, općini Maglaj, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 37. Zaključak o odobravanju sredstava općini Maglaj na ime troškova ugradnje doniranog građevinskog materijala od Vlade Republike Hrvatske za rekonstrukciju stambenog objekta Perković Ilije, povratnika u Mladoševicu, općini Maglaj, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 38. Zaključak o odobravanju sredstava općini Maglaj na ime troškova ugradnje doniranog građevinskog materijala od Vlade Republike Hrvatske za rekonstrukciju stambenog objekta Marinčić Ivice, povratnika u Liješnicu, općini Maglaj, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 39. Zaključak o odobravanju sredstava općini Maglaj na ime troškova ugradnje doniranog građevinskog materijala od Vlade Republike Hrvatske za rekonstrukciju stambenog objekta Ezgeta Vinka, povratnika u Strupinu, Novi Šeher, općini Maglaj, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 40. Zaključak o odobravanju sredstava općini Maglaj na ime troškova ugradnje doniranog građevinskog materijala od Vlade Republike Hrvatske za rekonstrukciju stambenog objekta Banović Marijana, povratnika u Donje Bradiće, općini Maglaj, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 41. Zaključak o odobravanju sredstava Burdalić Midhatu iz Zenice, kao pomoć na ime dijela troškova za poboljšanje trajnih uslova za stanovanje
 42. Zaključak o odobravanju sredstava Ćuro Luci iz Žepča, kao pomoć na ime dijela troškova za poboljšanje trajnih uslova za stanovanje
 43. Zaključak o odobravanju sredstava Beganović Tajibi, povratnici u Ljubnu, općina Žepče, na ime podrške pokrenutog obrta “Uzgoj stoke”, sa ciljem podrške održivog povratka
 44. Zaključak o odobravanju sredstava Hrvatskoj folklornoj skupini “Bobovac” na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u finansiranju kulturne manifestacije “Dani Kraljice Katarine” Kraljeva Sutjeska, Kakanj, sa ciljem podrške održivog povratka
 45. Zaključak o odobravanju sredstava Tokić Frani iz Žepča, kao pomoć za ublažavanje teške materijalne situacije i liječenje
 46. Zaključak o odobravanju sredstava Durmo Ferhatu iz Zenice, kao pomoć za troškove liječenja
 47. Zaključak o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 004, pozicija „Transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu
 48. Zaključak o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100, subanalitika MAD 101, pozicija „Transfer za ustanove kulture“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu
 49. Zaključak o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 006, pozicija „Transfer za podršku vjerskim zajednicama“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu
 50. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i postupka za izradu i donošenje Programa utroška sredstava u razdjelu 22 Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, pozicija „Transfer za sport“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona
 51. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna škola “Gostović” Zavidovići
 52. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna škola “21. mart” Matuzići
 53. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna škola “Aleksa Šantić” Zenica
 54. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna škola “Mak Dizdar” Zenica
 55. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna škola “Ahmed Muradbegović” Zenica
 56. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna specijalna škola Zenica
 57. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Tehničke škole u Zenici
 58. Zaključak o odobravanju sredstava Pehlić Izetu iz Zenice, za odbranu doktorske disertacije
 59. Zaključak o odobravanju sredstava Čolaković Namiku iz Visokog, za odbranu doktorske disertacije
 60. Zaključak o odobravanju sredstava Husika Behaiji iz Kaknja, za odbranu magistarskog rada
 61. Zaključak o odobravanju sredstava Hadžalić Mustafi iz Zenice, za odbranu magistarskog rada
 62. Zaključak o odobravanju sredstava Avdić Ameli iz Zenice, za odbranu magistarskog rada
 63. Zaključak o odobravanju sredstava Rizvanović Aidi iz Zenice, za odbranu magistarskog rada
 64. Zaključka o odobravanju sredstava Kajmaković Emiru iz Zenice, za odbranu magistarskog rada
 65. Zaključak o odobravanju sredstava Agić Dragani iz Zenice, za odbranu magistarskog rada
 66. Zaključak o davanju ovlaštenja Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport da razmatra zahtjeve pristigle nakon zaključenja konkursa za odobravanje sredstava za odbranu magistarskog i doktorskog  rada
 67. Zaključak o odobravanju sredstava Nermani Šehić iz Zenice na ime dijela troškova za odlazak na Ljetnu školu za gudačke instrumente na Braču, R Hrvatska
 68. Zaključak o odobravanju sredstava Mjesnoj zajednici Kološići, Visoko na ime dijela troškova za snimanje i promociju domaćeg igranog filma „Priča iz Monjara”
 69. Zaključak o odobravanju sredstava Bosanskom narodnom pozorištu Zenica na ime dijela troškova za realizaciju pozorišnog projekta “Arapska noć”, autora Rolanda Schimelpfenniga
 70. Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport da sagleda mogućnost da se predstave u izvedbi Bosanskog narodnog pozorišta Zenica organizuju za područje svih općina ZDK
 71. Odluka o odobravanju sredstava Kantonalnoj bolnici Zenica za nabavku savremenog ultrazvuka sa neophodnom opremom za interventnu dijagnostiku (biopsija dojke)

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma