Pregled materijala sa 156. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 18.11.2009. godine

09 Nov 2010
23138 puta
 1. Zaključak o usvajanju Izvještaja o utrošku budžetskih sredstava Ministarstva za privredu za period I-VI. 2009. godine po Programu utroška sredstava u 2009. godini u razdjelu 18, pozicija “Subvencije preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji”
 2. Zaključak o usvajanju Izvještaja o utrošku budžetskih sredstava po Programima utroška sredstava Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu  i Kantonalne uprave za šumarstvo za period I-IX. 2009. godine
 3. Zaključak o usvajanju Izvještaja o namjenskoj potrošnji sredstava u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice u dijelu koji se odnosi na “Transfer  pojedincima”, “Transfer neprofitnim organizacijama” i “Kapitalni grantovi općinama” za period I-VI.2009. godine
 4. Zaključak o usvajanju Izvještaja o utrošku budžetskih sredstava Ministarstva zdravstva za period I-VI.2009. godine na razdjelu 21, pozicija “Transfer neprofitnim organizacijama”
 5. Zaključak o usvajanju Izvještaja o utrošku budžetskih sredstava Ministarstva unutrašnjih poslova za period I-IX. 2009. godine po Programu utroška sredstava pod nazivom "Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova"
 6. Zaključak o usvajanju Izvještaja o utrošku budžetskih sredstava za period I-IX.2009. godine Ministarstva za pravosuđe i upravu po Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2009. godinu
 7. Zaključak o usvajanju Izvještaja o utrošku budžetskih sredstava za period I-VI.2009. godine Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, pozicije “Rekonstrukcija i investiciono održavanje”, “Tekuće održavanje (redovno održavanje puteva)” i po Programu utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline 2009. godine
 8. Zaključak o usvajanju Izvještaja o utrošku budžetskih sredstava za period I-IX.2009. godine sa indexom izvršenja po transferima
 9. Zaključak o usvajanju Izvještaja o utrošku sredstava za period I-VI.2009. godine sa transfera iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
 10. Zaključak o usvajanju Izvještaja o utrošku budžetskih sredstava posebne namjene po Planu korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje
 11. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju za brigu i opšta prava djece “Naša djeca” Zenica na ime pomoći za realizaciju programa obilježavanja “Dana srednjoškolaca Zenice”
 12. Zaključak o odobravanju isplate uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime isplate premije za uzgoj konzumnih jaja
 13. Zaključak o odobravanju sredstava za izradu glavnog projekta fekalne kanalizacije naselja Banlozi, MZ Banlozi, općina Zenica
 14. Zaključak o odobravanju sredstava za izradu glavnog projekta fekalne kanalizacije naselja Gnjusi, MZ Raspotočje, općina Zenica
 15. Zaključak o odobravanju sredstava za izradu glavnog projekta rekonstrukcije vodovoda Donje Ponihovo, MZ Arnauti, općina Zenica
 16. Zaključak o odobravanju sredstava za izradu glavnog projekta rekonstrukcije vodovoda Janjac, MZ Janjac, općina Zenica
 17. Zaključak o odobravanju sredstava za izradu glavnog projekta rekonstrukcije vodovoda Kolići, MZ Bistričak, općina Zenica
 18. Zaključak o odobravanju sredstava za izradu glavnog projekta rekonstrukcije vodovoda Margita, MZ Klopče, općina Zenica
 19. Zaključak o odobravanju sredstava za izradu glavnog projekta sanacije vodovoda Donja Vraca, MZ Donja Vraca, općina Zenica
 20. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku materijala i za izgradnju vodovoda Plahovići, MZ Gornja Gračanica, općina Zenica
 21. Zaključak o odobravanju sredstava za izgradnju kanalizacije Potklečje-dionica Potklečje, MZ Klek, općina Zavidovići
 22. Zaključak o odobravanju sredstava za izgradnju kanalizacije Šije, općina Tešanj
 23. Zaključak o odobravanju sredstava za rekonstrukciju i dogradnju vodovoda Džemilić-Planje, općina Tešanj preusmjeravanjem sredstava sa stavke „Vodosnabdijevanje naselja Medakovo i Trepče“ iz Izmjena i dopuna programa utroška sredstava vodnih naknada za 2009. godinu
 24. Zaključak o odobravanju sredstava za rekonstrukciju i dogradnju vodovoda Oraš-Planje, općina Tešanj
 25. Zaključak o odobravanju sredstava za vodovod Drijen, općina Kakanj
 26. Zaključak o odobravanju sredstava za proširenje vodovoda u MZ Žabljak, općina Usora
 27. Zaključak o odobravanju sredstava za gradski vodovod (projekat sekundarne mreže i puštanje u funkciju gravitacionog cjevovoda) u općini Olovo
 28. Zaključak o odobravanju sredstava Avdičević Mehmedu iz Zavidovića, ratnom vojnom invalidu 20% X grupe, u svrhu kupovine stambenog objekta sa ciljem stambenog zbrinjavanja
 29. Zaključak o odobravanju sredstava Savezu RVI Zeničko-dobojskog kantona na ime sufinansiranja obilježavanja godišnjice 3. Korpusa ARBiH
 30. Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvu za boračka pitanja za zaključenje ugovora sa privrednim društvom “Vranica” d.d. Sarajevo o kupoprodaji pet stanova u objektu “Karingtonka” u Olovu, Školska bb, na ime stambenog zbrinjavanja branilaca
 31. Zaključak o odobravanju sredstava Organizaciji Crvenog križa Zeničko-dobojskog kantona kao pomoć za ostvarivanje programskih zadataka u 2009. godini
 32. Zaključak o odobravanju sredstava Crvenom polumjesecu Zeničko-dobojskog kantona kao pomoć za ostvarivanje programskih zadataka u 2009. godini
 33. Zaključak o odobravanju sredstava JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica kao pomoć za obilježavanje “Dječije nedjelje”
 34. Zaključak o odobravanju sredstava Društvu socijalnih radnika Zeničko-dobojskog kantona za implementaciju projekta “Uključivanje klijenata-apstinenata u društvenu zajednicu i njihovu resocijalizaciju”
 35. Zaključak o odobravanju sredstava Marinki Marošević, povratnici u općinu Vareš, na ime troškova za nabavku i ugradnju materijala na ime stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 36. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Osnovne škole “Hamza Humo” iz Babina, Zenica
 37. Zaključak o davanju saglasnosti za plaćanje relacija prijevoza učenika osnovnih škola na području Zeničko-dobojskog kantona koje su kraće od pet kilometara u jednom pravcu, radi saobraćajne sigurnosti učenika
 38. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju Roma “Romano lil” iz Zenice na ime organizacije susreta folklornih sekcija udruženja Roma sa područja Zeničko-dobojskog kantona
 39. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole “Musa Ćazim Ćatić” Zenica
 40. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Đački dom Zenica
 41. Rješenje o utvrđivanju liste kandidata za članove Komisije radi sprovođenja oglasa za izbor na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Zeničko-dobojskog kantona
 42. Zaključak kojim se zadužuju ministarstva da u okviru svog resora od upravnih ili nadzornih odbora javnih ustanova i preduzeća zahtijevaju dostavu izvještaja o realizaciji Zaključaka po Programu mjera štednje

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma