Pregled materijala sa 153. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 28.10.2009. godine

09 Nov 2010
23081 puta
 1. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu za period januar-juni 2009. godine
 2. Zaključak o utvrđivanju Smjernica ekonomske i fiskalne politike Zeničko-dobojskog kantona u 2010. godini
 3. Odluka o načinu rasporeda i korištenja finansijskih sredstava prikupljenih po osnovu kontinuirane naknade od koncesija
 4. Odluka o odobravanju sredstava – subvencije privrednom društvu “Porobić” d.o.o. Zavidovići na ime refundacije administrativnih troškova za izgradnju proizvodnog objekta
 5. Odluka o odobravanju sredstava – subvencije samostalnom privredniku Lemeš Ibrahimu vlasniku Firme za tov peradi “Koka-promex” Visoko na ime refundacije administrativnih troškova za izgradnju proizvodnog objekta
 6. Odluka o odobravanju sredstava – subvencije privrednom društvu “Faro” d.o.o. Zenica na ime refundacije administrativnih troškova za izgradnju proizvodnog objekta
 7. Odluka o odobravanju sredstava – subvencije privrednom društvu “Omega comerc” d.o.o. Visoko na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom HACCP Codex Alimetarius
 8. Odluka o odobravanju sredstava – regresa privrednom društvu “Omega comerc” d.o.o. Visoko na ime regresiranja kamata na investicijski kredit
 9. Odluka o odobravanju sredstava – subvencije privrednom društvu “Braća Karić” d.o.o. Zenica na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008
 10. Odluka o odobravanju sredstava – subvencije privrednom društvu “Albex-Groupe” d.o.o. Visoko na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom ISO 9001:2000
 11. Odluka o odobravanju sredstava – subvencije privrednom društvu “Ziko” d.d. Zavidovići na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom ISO 9001:2000
 12. Odluka o odobravanju sredstava Općini Kakanj na ime sufinansiranja projekta rekonstrukcije puta u MZ Mramor, općina Kakanj
 13. Odluke o odobravanju sredstava Općini Kakanj na ime sufinansiranja projekta rekonstrukcije puta u MZ Brnj, općina Kakanj
 14. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava za podršku medijima sa područja Zeničko-dobojskog kantona u 2009. godini, sa razdjela 11, Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, pozicija “Transfer neprofitnim organizacijama”- u dijelu Sredstva za podršku medijima, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu
 15. Zaključak o odobravanju sredstava Omladinskom košarkaškom klubu “Čelik” iz Zenice na ime pokroviteljstva za organizaciju priprema i kvalifikacionih utakmica muške košarkaške A reprezentacije BiH za odlazak na Evropsko prvenstvo u košarci “Poljska 2009”
 16. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju za odnose s javnostima “PRIBA” u Bosni i Hercegovini, iz Tuzle na ime pomoći za održavanje IV. konferencije “PRIBA 2009”
 17. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju građana muzičkih pedagoga Zeničko-dobojskog kantona iz Zenice na ime pomoći za održavanje svečane akademije u BNP Zenica povodom Dana državnosti BiH
 18. Zaključak o odobravanju dodatnih sredstava za izradu glavnog projekta rekonstrukcije vodovoda Plahovići, MZ Gornja Gračanica, općina Zenica
 19. Zaključak o odobravanju isplate za juli 2009. godine Javnom preduzeću “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići na ime subvencioniranja razlike ugovorene i pune tržišne cijene drvnih sortimenata koje isporuči privrednom društvu “Krivaja 1884”
 20. Zaključak o odobravanju isplate za august 2009. godine Javnom preduzeću “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići na ime subvencioniranja razlike ugovorene i pune tržišne cijene drvnih sortimenata koje isporuči privrednom društvu “Krivaja 1884” d.o.o. Zavidovići
 21. Zaključak o odobravanju isplate za avgust 2009. godine Javnom preduzeću “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići na ime subvencioniranja razlike ugovorene i pune tržišne cijene drvnih sortimenata koje isporuči privrednom društvu ŠIP “Stupčanica” d.d. Olovo u stečaju
 22. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku navigacionih GPS uređaja koji služe za orjentaciju na terenu prilikom identifikacije parcela, doznake drvnih sortimenata, ustanovljavanja mjesta sječe i slično
 23. Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona broj: 13-34-11921-1/09 od 09.09.2009. godine
 24. Zaključak o odobravanju sredstava JU Služba za zapošljavnje Zeničko-dobojskog kantona na ime poticja aktivnih mjera zapošljavanja demobiliziranih branilaca
 25. Zaključak o odobravanju sredstava Čosić Ađulu iz Kaknja, ratnom vojnom invalidu 90% III grupe, u svrhu prilagođavanja stambenog objekta posebnoj potrebi, sa ciljem rješavanja stambenog pitanja
 26. Zaključak o odobravanju sredstava Halilović Sehiji, supruzi i Muhamedu, mldb. sinu umrlog 70%. ratnog vojnog invalidu iz Kopica, općina Maglaj, u svrhu uređenja potkrovlja stambenog objekta, sa ciljem rješavanja stambenog pitanja
 27. Zaključak o davanju saglasnosti JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona na Program sufinansiranja poticaja zapošljavanja VSS pripravnika u 2009/2010. godini
 28. Zaključak o davanju saglasnosti za potpisivanje Protokola o realizaciji projekta izgradnje stanova za stanare kasina iz naselja Kanal-Zenica sa Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica, Općinom Zenica i Željezarom “Zenica” d.o.o. Zenica
 29. Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-34-11837/08 od 26.03.2008. godine
 30. Rješenje o razrješenju Rizvić Kenana sa  mjesta člana Školskog odbora Osnovne škole “Mula Mustafa Bašeskija” Donje Moštre, Visoko
 31. Rješenje o razrješenju Kurtović Fikreta sa mjesta člana Školskog odbora Osnovne škole “Omer Musić” Brežani, Kakanj
 32. Rješenje o konačnom imenovanju Đidić Fatime na mjesto člana Školskog odbora Osnovne škole “Omer Musić” Brežani, Kakanj
 33. Rješenje o razrješenju Fetić Munevere sa mjesta člana Školskog odbora Osnovne škole “Vladimir Nazor” Zenica
 34. Rješenje o konačnom imenovanju Ćosanović Zdenke na mjesto člana Školskog odbora Osnovne škole “Vladimir Nazor” Zenica
 35. Rješenje o razrješenju Mačak Dine sa mjesta člana Školskog odbora JU Druga osnovna škola Zavidovići
 36. Rješenje o konačnom imenovanju Smajlhodžić Samira na mjesto člana Školskog odbora JU Druga osnovna škola Zavidovići
 37. Rješenje o razrješenju člana Likić Halida sa mjesta Školskog odbora Mješovite srednje škole “Nordbat 2” Vareš
 38. Rješenje o konačnom imenovanju Rahić Dijane za člana Školskog odbora Mješovite srednje škole “Nordbat 2” Vareš
 39. Zaključak o odobravanju sredstava Košarkaškom invalidskom klubu “Bosna” iz Zenice na ime pomoći za troškove takmičenja
 40. Zaključak o odobravanju sredstava Ragbi savezu Bosne i Hercegovine za odigravanje utakmice reprezentacije BiH sa reprezentacijom Azerbejdžana
 41. Zaključak o odobravanju sredstava NIPD “Naša riječ” d.o.o. Zenica na ime dijela troškova za realizaciju priloga povodom obilježaanja 50 godina visokog obrazovanja u Zenici
 42. Zaključak o odobravanju sredstava Javnoj ustanovi za informisanje i kulturu “Dom kulture” Žepče na ime dijela troškova za organizaciju manifestacije povodom obilježavanja Dana učitelja, Sedmice djeteta i Dana općine Žepče
 43. Zaključak o odobravanju sredstava Šahovskom klubu “Preporod” iz Zenice za odlazak Maje Hadžiselimović iz Zenice na Svjetsko prvenstvo za kadetkinje u Antaliji, Turska
 44. Zaključak o odobravanju sredstava Karate klubu “Internacional” iz Zenice za odlazak Amne Fetić i Arnela Kalušića na Svjetsko prvenstvo u Rabatu, Maroko
 45. Zaključak o odobravanju sredstava Matici hrvatskoj iz Zenice na ime dijela troškova štampanja knjiga autora Ladislava Kostijala i Željka Kocaja
 46. Zaključak o odobravanju sredstava Zavičajnom muzeju Visoko na ime dijela troškova promocije knjige “Mile  i Moštre; Ilirsko-Gotski korijeni Bosanske vladarske dinastije, stećaka i crkve bosanske”, autora doc.dr. Ibrahima Pašića
 47. Zaključak o odobravanju sredstava Bošnjačkoj zajednici kulture “Preporod” iz Zenice na ime dijela troškova promocije knjige “Umjetost islamske kaligrafije” i izložbe kaligrafskih radova autora dr. Ćazima Hadžimejlića
 48. Zaključak o odobravanju sredstava Almi Jeftić iz Zenice za odbranu magistarskog rada
 49. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo zdravstva
 50. Zaključak o odobravanju sredstava kantonalnim organizacijama Crvenog križa i Crvenog polumjeseca kao pomoć za sprovedene akcije dobrovoljnog darivanja krvi u periodu april-septembar 2009. godine
 51. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline  na poziciji Primljene donacije neplanirane u Budžetu
 52. Odluka o ustupanju stalnih sredstava osnovnim školama po općinama Zeničko-dobojskog kantona sa ciljem opremanja učionica za rad saobraćajnih sekcija
 53. Zaključka o utvrđivanju visine premije za kolektivno osiguranje uposlenika organa uprave i službi za upravu Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalog tužilaštva, Kantonalnog suda u Zenici, općinskih sudova sa područja Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalnog pravobranilaštva i Ministarstva unutrašnjih poslova, od rizika trajnog invaliditeta i smrti
 54. Zaključak o odobravanju sredstava na ime sanacije krova zgrade na adresi Zmaja od Bosne bb, u kojoj su smješteni Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Pedagoški zavod, Kantonalna uprava civilne zaštite, Kantonalna direkcija robnih rezervi i Agencija za
 55. Zaključak o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za potrebe Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
 56. Zaključak o odobravanju izdavanja potvrda o visini primanja zaposlenicima od strane rukovodilaca
 57. Zaključak kojim se odobravaju Izmjene i dopune Programa kapitalnih ulaganja Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline za 2009. godinu

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma