80. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 19.09.2012.godine

19 Sep 2012
14819 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija: Zapisnika sa 77. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 04.09.2012. godine; Zapisnika sa 78. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 07.09.2012. godine ; i Zapisnika sa 79. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 12.09.2012. godine
 2. Prijedlog Zakona o šumama, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 3. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava namijenjenih za nabavku dotrajalih dijelova šumarskih uniformi-košulja za čuvarsku službu Kantonalne uprave za šumarstvo
 4. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona u vezi opravdanosti izgradnje benzinskih pumpi sa pratećim djelatnostima na autocesti A1 na trasi koridora Vc, na dionici Visoko-Podlugovi, na području Zeničko-dobojskog kantona;
 5. Program provođenja jesenje faze obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu (kontrola uzročnika zaraznih oboljenja i njihovih prenosilaca-glodara),sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za provođenja preventivne sistematske deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na području Zeničko-dobojskog kantona u jesenjoj fazi 2012. godine;
 7. Informacija o davanju saglasnosti Fakultetu strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru za izvođenje dijela nastave stručnog studija računarstva u Žepču, sa Prijedlogom Zaklučka o primanju na znanje;
 8. Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-18-18906/12 od 27.08.2012. godine;
 9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prenošenje prava i obaveza iz Ugovora o koncesiji broj: 04-18-1299-14/03 od 15.03.2004. godine, za eksploataciju mineralnog resursa krečnjaka na lokalitetu „Paska Luka“ kod Olova sa privrednog društva „Bosnaputevi“ d.d. Sarajevo na privredno društvo „Amina trade“ d.o.o. Sarajevo;
 10. Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-18-18907/12 od 27.08.2012. godine;
 11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prenošenje prava i obaveza iz Ugovora o koncesiji broj: 04-18-111834-1/08 od 16.09.2008. godine, za eksploataciju mineralnog resursa dijabaza na lokalitetu „Željezno Polje“ kod Žepča sa privrednog društva „Proton“ d.o.o. Žepče na privredno društvo „Dim kamenolom“ d.o.o. Žepče;
 12. Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-18-15218/12 od 28.06.2012. godine;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime dijela troškova za potrebe operativnog zahvata za Safeta Avdića iz Žepča, demobilisanog branioca;
 14. Prijedlog Zaključka Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u vezi akta načelnika općine Kakanj po pitanju uklanjanja bespravno izgrađenih objekata;
 15. Prijedlog izmjena i dopuna Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu;
 16. Prijedlog Rješenja o imenovanju Interresorne radne grupe za izradu Informacije o stanju i funkcionisanju medija na području Zeničko-dobojskog kantona;
 17. Prijedlog Rješenja o imenovanju Interdisciplinarne radne grupe za izradu Informacije o opravdanosti osnivanja Javnog servisa Kantonalna radio-televizija;
 18. Informacija radne grupe za analizu propisa kojima se uređuje rad Kantonalne uprave za inspekcijske poslove sa ciljem stavranja uvjeta za efikasniji rad;
 19. Prijedlog Zaključka o imenovanju punomoćnika državnog kapitala ispred Zeničko-dobojskog kantona za Skupštinu privrednog društva “Autotrans” d.d. Vareš;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava udruženju „Infohause“ iz Sarajeva u svrhu provođenja projekta „Volontiraj-kreditiraj 2012“ radi „zapošljavanja“ srednjoškolaca poljoprivrednog, veterinarskog, građevinskog i šumarskog smjera radi sticanja prakse u ministarstvu;
 21. Upoznavanje članova Vlade sa aktom Ministarstva za privredu broj: 04-24-18921/12 od 10.09.2012. godine pod nazivom Izjašnjenje u vezi Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-24-18921/12 od 27.08.2012. godine.

PREMIJER

mr.sci. Fikret Plevljak dipl.ing.

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma