Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 189. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 11.08.2010. godine

05 Okt 2010
12633 puta
 1. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za prvo polugodište 2010. Godine
 2. Zaključak o prihvatanju Informacije Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona o zakonskoj opravdanosti za poduzete radnje iz Pasivnog podbilansa
 3. Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo finansija da sagleda zakonsku mogućnost o namjenskom utrošku sredstava sa ESCROW računa za finansijsko poslovanje Agencije za privatizaciju
 4. Zaključak kojimse zadužuju Agencija za privatizaciju i Kantonalno pravobranilaštvo da sagledaju posljedice štete nastale zbog pogrešnog prevoda dijela Sporazuma o pitanjima sukcesije i mogućnost utuženja
 5. Odluka o davanju saglasnosti i uslovima za provođenja postupka dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa – krečnjaka na ležištu Kosova, KO Kosova u općini Maglaj
 6. Odluka o odobravanju sredstava regresa privrednom drušvu „Alma Ras“ d.o.o. Olovo na ime regresiranja kamata na investicijski kredit
 7. Zaključak o odobravanju sredstava NK “Nemila” na ime pomoći za organizaciju turnira u malom nogometu “Nemila 2010”
 8. Zaključak o odobravanju sredstava JU Dom kulture “Edhem Mulabdić” Maglaj na ime sufinansiranja Međunarodnog festivala “Studentsko ljeto 2010”
 9. Zaključak o odobravanju sredstava Gradskom klubu vodenih sportova Zenica na ime obezbjeđenja uslova za treniranje Benjamina Buće iz Zenice
 10. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju građana muzičkih pedagoga iz Zenice na ime održavanja Bajramskog koncerta u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica
 11. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju poljoprivrednika “Proizvođači maline – kooperanti” Žepče kao podrška u realizaciji projekta za unapređenje proizvodnje maline u Željeznom Polju
 12. Zaključak o zaduženju Ministarstva za pravosuđe i upravu o pokretanju aktivnosti u vezi poslovne zgrade vlasništvo Zeničko-dobojskog kantona, u ulici Masarykova broj 37
 13. Zaključak o odobravanju sredstava Džafić Muji iz Visokog, ratnom vojnom invalidu 70% V grupe, na ime kupovine stambenog objekta, sa ciljem rješavanja stambenog pitanj
 14. Zaključak o odobravanju sredstava Ahmić Salemu iz Visokog, demobilisanom braniocu, na ime kupovine stambenog objekta, sa ciljem rješavanja stambenog pitanja
 15. Zaključak o odobravanju sredstava Zora Nihadu, Fuadu i Nizadu iz Visokog, demobilisanim braniocima, na ime izgradnje stambenog objekta, sa ciljem rješavanja stambenog pitanja
 16. Zaključak o odobravanju sredstava Imamović Rašidu iz Zenice, ratnom vojnom invalidu 60%, na ime kupovine stambenog objekta, sa ciljem rješavanja stambenog pitanja
 17. Zaključak o odobravanju sredstava Pašić Edibu i Adinu iz Olova, demobilisanim braniocima, na ime izgradnje stambenog objekta, sa ciljem rješavanja stambenog pitanja
 18. Zaključak o odobravanju sredstava Bajramović Zejni iz Kaknja, djetetu bez oba roditelja, na ime kupovine stana, sa ciljem rješavanja stambenog pitanja
 19. Zaključak o odobravanju sredstava Salkanović Jasminu iz Visokog, djetetu bez oba roditelja, na ime izgradnje stambenog objekta, sa ciljem rješavanja stambenog pitanja
 20. Zaključka o odobravanju sredstava Bilinović Hasiji iz Tešnja, supruzi poginulog branioca, na ime kupovine, sanacije i adaptacije stambenog objekta, sa ciljem rješavanja stambenog pitanja
 21. Zaključak o odobravanju sredstava Grebić Adisi iz Tešnja, supruzi poginulog branioca, na ime izgradnje stambenog objekta, sa ciljem rješavanja stambenog pitanja
 22. Zaključak o odobravanju sredstava Makarević Hani iz Tešnja, supruzi poginulog branioca, na ime izgradnje stambenog objekta, sa ciljem rješavanja stambenog pitanja
 23. Zaključak o odobravanju sredstava Meša Edini iz Visokog, supruzi poginulog branioca, na ime izgradnje stambenog objekta, sa ciljem rješavanja stambenog pitanja
 24. Zaključak o odobravanju sredstava Škokan Sabini iz Tešnja, supruzi umrlog demobilisanog branioca, u svrhu kupovine stana, sa ciljem rješavanja stambenog pitanja
 25. Zaključak o odobravanju sredstava Grozdić Relji, povratniku u općinu Žepče, kao pomoć za sanaciju stambenog objekta i stvaranja uslova za povratak
 26. Zaključak o davanju saglasnosti na Prijedlog statuta Univerziteta u Zenici
 27. Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo finansija da u pismenoj formi dostavi informaciju o vrsti računa preko kojeg Univerzitet u Tuzli vrši finansijsko poslovanje
 28. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za Kantonalnu direkciju za ceste od donacije Federalnog ministarstva prometa i komunikacija
 29. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Službe za zajedničke poslove