73. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 03.08.2012.godine

06 Avg 2012
15374 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 72. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 26.07.2012. godine;
 2. Informacija o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za prvo polugodište 2012. godine, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 3. Prijedlog Uredbe o izmjeni Uredbe o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona;
 4. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava udruženjima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime pomoći za implementaciju programa/projekata udruženja u 2012. godini;
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU „Dom penzionera“ Zenica kao pomoć socijalno intervenirajućega karaktera za stvaranje materijalno-tehničkih uslova za obavljanje osnovne djelatnosti-smještaj korisnika, prema Planu aktivnosti za nastavak rada JU „Dom penzionera“ Zenica;
 6. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora JU „Dom penzionera“ Zenica;
 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora JU „Dom penzionera“ Zenica;
 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora JU „Dom penzionera“ Zenica;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Zavidovići na ime pomoći u obnovi parohijskog doma u Žepču u svrhu podrške povratku na područje općine Žepče;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Žepče na ime ugradnje građevinskog materijal doniranog od Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, u svrhu rekonstrukcije stambenih objekata četiri povratnika u Ljeskovicu, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje i podršku povratka na područje Općine Žepče;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava HKD „Naši korijeni“ Bistrica, općina Žepče na ime pomoći pri realizaciji projekta „Bistričko prelo“, u svrhu podrške povratku na područje općine Žepče;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštine Kakanj na ime pomoći u obnovi Pravoslavne crkve u Kaknju u svrhu podrške povratku na područje općine Kakanj;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu RVI Zeničko-dobojskog kantona na ime sufinansiranja manifestacije „Septembarski dani otpora 92-95“, čiji je nosilac aktivnosti OO RVI Maglaj;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sevli Karahasanović iz Zavidovića, udovici ratnog vojnog invalida Brajke Karahasanovića, na ime kupovine stana u svrhu rješavanja stambenog pitanja;
 15. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821600, pozicija «Rekonstrukcija i investiciono održavanje», Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 16. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100, pozicija «Tekući transfer drugim nivoima vlasti», Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 17. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 18. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu naknada spoljnim saradnicima (nastavnici/saradnici) u realizaciji naučno-nastavnog procesa prvog i drugog ciklusa studija na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2012/13. godini;
 19. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na povećanje broja studenata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2012/13. godini;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Martinović Dariu na ime dijela troškova za prijevoz do Albuquerqa na školovanje na Koledžu ujedinjenog svijeta u SAD;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Planinarsko-sportskom-rekreativnom udruženju „Priroda-natura“ iz Zenice na ime dijela troškova za organizaciju manifestacije „Biciklijada-povratak prirodi“;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava BZK „Preporod“ Zenica na ime dijela troškova za organizaciju Svečane sjednice u povodu obilježavanja 20. godišnjice obnoviteljskog rada;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ivani Ružić iz Jelaha, studentici klavira, ime dijela troškova za odlazak na seminar u New York, SAD;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava KUD „Izvor“, Žabljak, Usora, na ime dijela troškova za organizaciju manifestacije“Srpanjski susreti-Žabljak 2012“;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava UG Likovnih umjetnika „Likum 76“ iz Visokog na ime dijela troškova za organizaciju manifestacije „Visočka likovna kolonija“;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Atletskom klubu Zenica na ime dijela troškova za učešće Mesuda Pezera na Svjetskom juniorskom prvenstvu u Barceloni, Španija;
 27. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju upražnjene pozicije člana Nadzornog odbora „Velepromet-maloprodaja“ d.d. Visoko, reguliranom tijelu u nadležnosti Vlade Zeničko-dobojskog kantona;
 28. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Plana novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za august 2012. godine;
 29. Prijedlog Odluke o visini osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za mjesec juli 2012. godine;
 30. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za klubove poslanika političkih stranaka i samostalne poslanike u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec juli 2012. godine;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava medijskim kućama na području Zeničko-dobojskog kantona na ime generalnog pokroviteljstva nad Projektom medijskog pokrivanja mjeseca Ramazana u 2012. godini;
 32. Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2011. godini, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime kupovine četiri interventna vatrogasna vozila sa pripadajućom opremom;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za potrebe Skupštine Zeničko-dobojskog kantona;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za potrebe Ureda Premijera Zeničko-dobojskog kantona;
 36. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za istraživanje i ekstpoataciju metaličnog mineralnog resursa-olova, cinka i barita na ležištima Veovača, u općini Vareš („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/12);
 37. Prijedlog Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za istraživanje i ekstpoataciju metaličnih mineralnih resursa-olova, cinka i barita na ležištima Veovača i Rupice-Juraševac, Brestić, u općini Vareš („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/12);
 38. Prijedlog Zaključka za izdavanje šumarske saglasnosti J.P. „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za krčenje šume (promjenu namjene šume i šumskog zemljišta u građevinsko) u svrhu izgradnje mosta preko rijeke Krivaje;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za potrebe Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za potrebe Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Ministarstva za pravosuđe i upravu i Ministarstva finansija;
 41. Informacija o statusu realizacije izvršenja presude u korist mldb. Ene Fišek po presudi Općinskog suda u Zenici i Kantonalnog suda u Zenici, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 42. Prijedlog Odluke o podržavanju implementacije projekta „AgroMap Network“-podizanje konkurentnosti podsektoru ljekovitog i aromatičnog bilja“ na osnovu zaključenog ugovora Udruge poduzetnika i poslodavaca Žepče sa Delegacijom EU u BiH;
 43. Upoznavanje članova Vlade sa:
  • Mišljenjem Udruženja boraca odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995, Organizacija demobilisanih boraca Općine Žepče, broj: 01-30/12 od 22.07.2012. godine;
  • Odlukom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: AP-2535/09 od 13.06.2012. godine (usvajanje apelacije Tahira Muhovića u vezi izvršne sudske odluke na teret sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona);
  • Odlukom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: AP-2972/09 od 13.06.2012. godine (usvajanje apelacije Hasibe Smajić, Halime Klinac i odbacivanje apelacije Selvete Šećerović u vezi izvršne sudske odluke na teret sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona);
  • aktom Ministarstva za privredu broj: 04-14-16702/12 od 27.07.2012. godine;

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma