71. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 17. i 18.07.2012.godine

18 Jul 2012
15010 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zaključka o izmjeni Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu sa transfera Ministarstva za boračka pitanja namijenjenih za potrebe branilaca i članova njihovih porodica, broj: 02-14-11964/12 od 23.05.2012.godine;
 2. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za finansiranje realizacije projekta „Obnova stambenih objekata za povratnike na područje Zeničko-dobojskog kantona i raseljene osobe čije je prijeratno prebivalište bilo na području Zeničko-dobojskog kantona-2012“;
 3. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU „Dom penzionera“ Zenica broj: 185/12 od 06.07.2012. godine o imenovanju Hasanica Amire za vršioca dužnosti direktora JU „Dom penzionera“ Zenica;
 4. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava NIPD „Naša riječ“ iz Zenice na ime pomoći za izradu reportaže sa staze „Marš mira-trasa smrti do slobode“ i obilježavanja 17. godina stradanja Srebreničana;
 5. Informacija o do sada izvršenoj realizaciji Odluke o integriranju Općine Žepče u ustavna rješenja Zeničko-dobojskog kantona i Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 6. Program utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 004, pozicija „Transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 7. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport-Osnovna škola „Ćamil Sijarić“ Zenica;
 8. Postupak i kriteriji za odobravanje i dodjelu (refundiranje) sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju troškova uvođenja i certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnim standardima, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 9. Postupak i kriteriji za odobravanje i dodjelu (refundiranje) sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 10. Postupak i kriteriji za odobravanje i dodjelu poticaja namijenjenih subvencioniranju povećanja iskorištavanja kapaciteta u ugostiteljskim objektima skupine „hoteli“, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 11. Postupak i kriteriji za odobravanje i dodjelu (refundiranje) sredstava poticaja namijenjenih za subvencioniranje troškova investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 12. Postupak i kriteriji za odobravanje i dodjelu (refundiranje) sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju administrativnih troškova kod izgradnje prizvodnih objekata, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 13. Postupak i kriteriji za odobravanje i dodjelu (refundiranje) sredstava poticaja namijenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 14. Postupak i kriteriji za odobravanje i dodjelu sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju troškova realizacije patenata inovatora sa područja Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prenošenje prava i obaveza iz Ugovora o koncesiji broj: 04-18-1299-14/03 od 15.03.2004. godine, za eksploataciju mineralnog resursa krečnjaka na lokalitetu „Paska Luka“ kod Olova sa privrednog društva „Bosnaputevi“ d.d. Sarajevo na privredno društvo „Amina trade“ d.o.o. Sarajevo;
 16. Prijedlog Zaključka o razrješenju člana Nadzornog odbora u privrednom društvu „Velepromet-maloprodaja“ d.d. Visoko;
 17. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Nadzornog odbora u privrednom društvu „Velepromet-maloprodaja“ d.d. Visoko;
 18. Prijedlog Zaključka o zaduženju Kantonalnog pravobranilaštva Zenica da provede aktivnosti iz svoje nadležnosti u svrhu naplate svih kreditnih obaveza od „KTK-Visoko“ Visoko i „Natron“ d.d. Maglaj, korisnika komisionih kredita dodijeljenih iz sredstava privatizacije;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplata uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime premije za uzgoj brojlera;
 20. Izvještaj o realizaciji Plana preventivne sistematske deratizacije-proljetna faza 2012. godine, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 21. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za provođenje preventivne sistematske deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na području Zeničko-dobojskog kantona u proljetnoj fazi 2012. godine;
 22. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o prihvatanju roba Federalne direkcije robnih razervi broj: 02-29-14991/12 od 28.06.2012. godine;
 23. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Uputstvo o načinu i elementima izrade Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, Ministra Ministarstva finansija broj: 07/03-02-14-15885/12 od 16.07.2012. godine;
 24. Prijedlog Odluke o unosu nedostajućih sredstava u operativnim planovima za januar-juni 2012. godine u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu
 25. Upoznavanje članova Vlade sa:
  • stavom Kolegija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona broj: 01-01-15-2929-1/12 od 10.07.2012. godine, u vezi Informacije Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona o ostvarenim javnim prilivima za period januar-juni 2012. godine;
  • Obavještenjem o šumskim požarima broj: 2261/12 od 10.07.2012. godine, Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
  • Odgovorom na zahtjev za doradu materijala sa sjednice Vlade Ministarstva za privredu broj: 04-18-14223-2-1/12 od 10.07.2012. godine, koji se tiče Informacije o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu i Informacije o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu;
  • aktom Općinskog načelnika općine Žepče broj: 01/1-19-890/12 od 04.07.2012. godine, u vezi okončanja postupka izuzimanja objekata iz procesa privatizacije;
  • aktom Ministarstva finansija broj: 07/02-14-8987-1-4/12 od 28.06.2012. godine, u vezi Obavijesti Ureda sekretara Predstavničkog doma Parlamenta FBiH o prijemu Urgencije Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona za autentično tumačenje po pitanju prava raspolaganja ESCROW sredstava;
  • Informacijom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove broj: 18/01-27-14107-2/12 od 28.06.2012. godine, u vezi dopisa prijevoznika „Centrotrans prijevoz putnika“ d.d. Kakanj;
  • Pravilnikom o načinu i uslovima za plaćanje poreske obaveze putem kompenzacije („Sl. glasnik RS“ broj 63/03);
  • obavijesti Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva broj: 04-02-1433/12 od 29.06.2012. godine u vezi tehničke greške u Zakonu o vinu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 55/12);
  • Odlukom o preuzimanju i zadržavanju osnivačkih prava nad Općom bolnicom Tešanj  broj: 01-02-1-2125-2/12 od 09.07.2012. godine i dopisom Općinskog načelnika općine Tešanj broj: 3690/12 od 04.07.2012. godine, u vezi termina održavanja okruglog stola na temu: „Preuzimanje osnivačkih prava nad Općom bolnicom Tešanj od strane Skupštine Zeničko-dobojskog kantona“;
  • Inicijativom za donošenje odluka Vlade Zeničko-dobojskog kantona u svrhu podrške i razvoja drvoprerade na području Zeničko-dobojskog kantona broj: SU-373/12 od 10.07.2012. godine, IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići u stečaju.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma