70. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 12.07.2012.godine

12 Jul 2012
14904 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 69. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 05. i 06.07.2012. godine;
 2. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica za 2011. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica za 2011. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica za 2011. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti Zenica za 2011. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedloga Odluke o obavezi primjene principa energetske efikasnosti na objektima finansiranim iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime nadoknade štete nastale zbog provođenja naređenih mjera ubijanja konja seropozitivnih na uzročnika zarazne bolesti IAK;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime premije za uzgojenu steonu junicu;
 9. Prijedlog Zakona o prestanku važenja Zakona o Javnoj ustanovi Kantonalna bolnica, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 10. Prijedlog Zakona o prestanku važenja Zakona o Javnoj ustanovi Kantonalni zavod za javno zdravstvo, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 11. Prijedlog Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Kantonalna bolnica, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 12. Prijedlog Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Kantonalni zavod za javno zdravstvo, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 13. Prijedlog Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Kantonalni zavod za medicinu rada, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 14. Prijedlog Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 15. Program sufinansiranja aktivnih mjera za podsticaj zapošljavanja mladih nezaposlenih osoba bez radnog iskustva „100+“ VSS pripravnika u 2012/13 godini, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nastavak sufinansiranja Projekta „Angažovanje socijalnog radnika za potrebe organizacije unutrašnjega života u zgradama Crkvice i Radakovo“ u 2012. godini;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nastavak sufinansiranja Projekta „Mobilna kućna njega i pomoć u kući za stara iznemogla lica smještena u objektima Crkvice i Radakovo, općina Zenica“ u 2012. godini;
 18. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Sporazum o načinu snošenja troškova korištenja objekta „Penzionerski dom“ u Zenici;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju „Medica“ iz Zenice kao implementatoru projekta „Sigurna kuća za žene i djecu žrtve nasilja u porodici i zajednici sa područja općina Zeničko-dobojskog kantona“;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju za pomoć osobama sa poteškoćama u razvoju „Svjetlost“ kao implementatoru projekta „Podrška samostalnom stanovanju – življenju osoba sa poteškoćama u razvoju općine Zenica“;
 21. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Univerziteta u Zenici broj: 01-101-701-2446/10 od 18.08.2010. godine;
 22. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu za korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport- Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psihofizičkom razvoju Zenica;
 23. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu za korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport- Osnovna škola „Fra Grga Martić“ Ozimica, općina Žepče;
 24. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu za korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport- Osnovna škola „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj;
 25. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za izvođenje dijela nastave stručnog studija računarstva u Žepču za studente sa područja općine Žepče na trećoj godini studija u akademskoj 2012/13 godini;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava  privrednom subjektu „Sjaj“ d.o.o. Maglaj na ime troškova prevoza učenika i nastavnika osnovnih škola sa područja Zeničko-dobojskog kantona na Federalno takmičenje iz fizike;
 27. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu za korisnika u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline - Kantonalna direkcija za ceste;
 28. Program utroška finansijskih sredstava sa razdjela 11 - Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300 – pozicija Tekući transferi neprofitnim organizacijama Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 29. Program utroška finansijskih sredstava sa razdjela 11 - Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200 (BCD 201) – pozicija Tekući transferi za posebno nadarene i talentovane mlade, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 30. Program utroška finansijskih sredstava sa razdjela 11 - Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200 (BCD 203) – pozicija Tekući transferi pojedincima Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za potrebe Službe za zajedničke poslove (štampač);
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za potrebe Ureda premijera (telefax);
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime isporuke i montaže klima-uređaja za potrebe kantonalnih organa;
 34. Upoznavanje članova Vlade sa aktima:
  • Obavijest o konačnoj obustavi isporuke goriva i prekidu Ugovora, Hifa-Petrol Sarajevo, broj: 2093/12 od 03.07.2012. godine,
  • Rješenje o otklanjanju utvrđenih nedostataka i nepravilnosti u Zeničko-dobojskom kantonu, Federalne uprave civilne zaštite, broj: 01-44/60-366/12 od 02.07.2012. godine,
  • Dopis Sindikata grafičkih, izdavačkih i medijskih radnika BiH, Sindikalna organizacija IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići, broj: 50/12 od 05.07.2012. godine,
  • Zaključak Općinskog vijeća Općine Žepče, broj: 01-37-131/12 od 28.06.2012. godine,
  • akt Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona, broj: 047-07/12 od 03.07.2012. godine

 

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma