Pregled materijala sa 181. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 24.05.2010. godine

05 Okt 2010
18346 puta
 1. Odluka o finansiranju Projekta uređenja interijera i nabavke mobilijara za Kapetanovu kulu - Stari grad Tešanj
 2. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava- subvencioniranju uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom privrednom društvu "PERUTNINA PTUJ B" DOO
 3. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom privrednom društvu GTP „PROGRAD“ d.o.o. Žepče
 4. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom privrednom društvu „ZENKO“ d.o.o. Zenica
 5. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – regresa privrednom društvu SPR „NON-STOP“ Maglaj
 6. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – regresa privrednom društvu „OMEGA COMERC“ d.o.o. Visoko
 7. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – regresa privrednom društvu „VIMAR“ d.o.o. Visoko
 8. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – regresa privrednom društvu „VIBRATECH“ d.o.o. Visoko
 9. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – regresa privrednom društvu „AME“ d.o.o. Breza
 10. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – regresa privrednom društvu „PERO“ d.o.o. Zenica
 11. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – regresa privrednom društvu „AREL“ d.o.o. Zenica
 12. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – regresa privrednom društvu „S.P. BUDO“ d.o.o. Zenica
 13. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – regresa privrednom društvu „ALMY-TRANSPORT“ d.o.o. Zenica
 14. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – regresa privrednom društvu „VELBOS“ d.o.o. Begov Han, Žepče
 15. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – regresa privrednom društvu „ENKER“ d.o.o. Tešanj
 16. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – regresa privrednom društvu „ASCOM“ d.o.o. Tešanj
 17. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – regresa privrednom društvu „ALPINA-BROMY“ d.o.o. Tešanj
 18. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – regresa privrednom društvu „ALGOJA“ d.o.o. Tešanj
 19. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – regresa privrednom društvu „SUBAŠIĆ“ d.o.o. Tešanj
 20. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – regresa privrednom društvu „DUKAT“ d.o.o. Jelah, Tešanj
 21. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – regresa privrednom društvu „TESKO MARKET“ d.o.o. Kakanj
 22. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – regresa privrednom društvu „EUROIMPEX-AN“ d.o.o. Zavidovići
 23. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava – regresa privrednom društvu „EKVA“ d.o.o. Vareš, pravnom sljedniku „ELEKTROKONTAKT“,doo
 24. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom društvu „ALMY-TRANSPORT“ d.o.o. Zenica
 25. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom društvu „SUŠA COMMERCE“ d.o.o. Visoko
 26. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom društvu „MUZURI“ d.o.o. Visoko
 27. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom društvu „KOMOCHEM“ d.o.o. Visoko
 28. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom društvu „VELBOS“ d.o.o. Žepče
 29. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom društvu „NESKO PROM“ d.o.o. Visoko
 30. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta „EURO VEZ“ d.o.o. Tešanj
 31. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta samostalnom privredniku Delibašić Emiru -  „PEKARA DELIBAŠIĆ“ Kakanj
 32. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta samostalnom privredniku Totaj Musli – Samostalna pekarska radnja „NON-STOP“ Maglaj
 33. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta samostalnom privredniku Kruško Seadu – Farma koka nosilja „EKOFARM“ Tešanj
 34. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti privrednom subjektu „PEKARA DELIBAŠIĆ“ Kakanj
 35. Zaključak o odobravanju sredstava Ansamblu „Bosnia folk“ Zenica na ime dijela troškova za odlazak na dječiji festival u Tursku
 36. Odluka o izmjeni Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-25-7668/06 od 29.03.2006. godine (dodjela koncesije za izgradnju MHE „Kamenica“ na rijeci Gostović firmi „Energie Zotter Bau GmbH“ Scheifing, Austria)
 37. Odluka o izmjeni Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-25-7669/06 od 29.03.2006. godine (dodjela koncesije za izgradnju MHE „Čardak“ na rijeci Gostović firmi „Energie Zotter Bau GmbH“ Scheifing, Austria)
 38. Odluka o davanju saglasnosti za prenos Ugovora o koncesiji za izgradnju i korištenje MHE „Rujevica-ušće“ na rijeci Gostović, općina Zavidovići, sa privrednog društva „Primus-energy“ d.o.o. Maglaj na privredno društvo „EBH“ d.o.o. Sarajevo
 39. Odluka o davanju saglasnosti za prenos Ugovora o koncesiji za izgradnju i korištenje MHE „Botašnica-ušće“ na rijeci Gostović, općina Zavidovići, sa privrednog društva „Primus-energy“ d.o.o. Maglaj na privredno društvo „EBH“ d.o.o. Sarajevo
 40. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice
 41. Zaključak o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Zenica kao pomoć za poboljšavanje uslova rada i kvaliteta usluga korisnika prava socijalne zaštite
 42. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Maglaj za nabavku i ugradnju građevinskog materijala za popravku kuće Havić Amire, povratnice u Liješnicu, Maglaj
 43. Zaključak o odobravanju sredstava uzgajivačima na ime premije za uzgoj brojlera
 44. Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju „Lokalna akciona grupa regije Doboj“ za izgradnju dvije potočne vodenice u Bistrici, općina Maglaj
 45. Zaključak o subvenciji razlike cijene drvnih sortimenata J.P. „Šumsko-privrednom društvu Zeničko-dobojskog kantona“ Zavidovići koje isporuči Privrednom društvu „Krivaja 1884“ d.o.o. Zavidovići za mjesec april 2010. Godine
 46. Zaključak o subvenciji razlike cijene drvnih sortimenata J.P. „Šumsko-privrednom društvu Zeničko-dobojskog kantona“ Zavidovići koje isporuči ŠIP „Stupčanica“ d.d. Olovo za mjesec april 2010. Godine
 47. Rješenje o razrješenju Topalović Marina sa mjesta člana Školskog odbora Mješovite srednje škole Stjepana Radića, Žabljak, Usora
 48. Rješenje o konačnom imenovanju Joskić Ljiljane na mjesto člana Školskog odbora Mješovite srednje škole Stjepana Radića, Žabljak, Usora
 49. Zaključak o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2010/2011. Godini
 50. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje Hadžiosmanović Vedata direktora Prve gimnazije u Zenici
 51. Zaključak o odobravanju sredstava Adviji Huseinspahić za odbranu magistarskog rada
 52. Zaključak o odobravanju sredstava Muhamedu Gluhiću za odbranu magistarskog rada
 53. Zaključak o odobravanju sredstava Smaji Šabiću za odbranu magistarskog rada
 54. Zaključak o odobravanju sredstava Dragi Ezgeta za odbranu doktorske disertacije
 55. Zaključak o odobravanju sredstava Mevludinu Dizdareviću iz Zenice za štampanje knjige „Islam i zapad u mišljenju Mustafe Busuladžića“
 56. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju „Tragovi-Crni vrh“ iz Tešnja za štampanje monografije „Drum“
 57. Zaključak o odobravanju sredstava Fondaciji Arheološki park: Bosanska piramida Sunca za organizaciju Međunarodne radne akcije volontera
 58. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju diplomiranih socijalnih pedagoga za štampanje Zbornika radova 3. znanstveno-stručne konferencije sa međunarodnim učešćem
 59. Zaključak o odobravanju sredstava Medžlisu Islamske zajednice Maglaj za izgradnju mekteba u džematu Fazli-pašina džamija
 60. Zaključak o odobravanju sredstava Župnom uredu sv. Josipa u Zenici za nadogradnju pastoralnog centra za mlade
 61. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju Roma „Romano lil“ iz Zenice za obilježavanje „Đurđevdana“
 62. Zaključak kojim se utvrđuje Amandman I na Prijedlog Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 63. Zaključak o odobravanju sredstava Halidu Mahmić iz Zenice u svrhu trajnog rješavanja stambenog pitanja
 64. Zaključak o odobravanju sredstava Kristini Hodžić, supruzi poginulog branioca Zijada Hodžića iz Maglaja, u svrhu trajnog rješavanja stambenog pitanja
 65. Zaključak o odobravanju sredstava Azemini Hrnjičić, supruzi poginulog branioca iz Donjeg Ulišnjaka, općina Maglaj, u svrhu trajnog rješavanja stambenog pitanja
 66. Zaključak o odobravanju sredstava Hediji Mulić, majci poginulog branioca iz Zenice, u svrhu trajnog rješavanja stambenog pitanja
 67. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Zenica za manifestaciju „Majski zov slobode
 68. Zaključak o odobravanju sredstava u svrhu poticaja aktivnih mjera zapošljavanja demobiliziranih branilaca
 69. Zaključak o odobravanju sredstava za realizaciju Projekta „Napiši priču – uradi sliku“
 70. Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove
 71. Rješenje o imenovanju Komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća
 72. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Službe za zajedničke poslove
 73. Zaključak o ustupanju na privremeno korištenje pmv Volkswagen, tip Golf, broj šasije: WWZZZ1JZXW101127, registarskih tablica 646-E-684, za potrebe         Samostalnog sindikata Zeničko-dobojskog kantona iz Zenice
 74. Zaključak kojim se ovlašćuje Aziz Brotlija ministar Ministarstva unutrašnjih poslova da zaključi, potpiše i ovjeri ugovor o kupoprodaji stana u ul. Londža 90, Zenica
 75. Zaključak kojim se ovlašćuje Aziz Brotlija ministar Ministarstva unutrašnjih poslova da zaključi, potpiše i ovjeri ugovor o kupoprodaji stana u ul. Prve zeničke brigade 11c, Zenica
 76. Zaključak kojim se ovlašćuje Aziz Brotlija ministar Ministarstva unutrašnjih poslova da zaključi, potpiše i ovjeri ugovor o kupoprodaji stana u ul. Armije BiH 12, Zenica
 77. Zaključak kojim se ovlašćuje Aziz Brotlija ministar Ministarstva unutrašnjih poslova da zaključi, potpiše i ovjeri ugovor o kupoprodaji stana u ul. Dr. Ćire Truhelke 8, Zenica
 78. Zaključak kojim se ovlašćuje Aziz Brotlija ministar Ministarstva unutrašnjih poslova da zaključi, potpiše i ovjeri ugovor o kupoprodaji stana u ul. Armije BiH 8a, Zenica
 79. Zaključak kojim se ovlašćuje Aziz Brotlija ministar Ministarstva unutrašnjih poslova da zaključi, potpiše i ovjeri ugovor o kupoprodaji stana u ul. Bulevar Kulina bana 28b, Zenica
 80. Zaključak kojim se odobravaju sredstva kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za stradale u selu Hlapčevići, općina Visoko
 81. Zaključak o izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, razdjel 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 001, ekonomskikod 821600, pozicija "Rekonstrukcija i investiciono održavanje"

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma