68. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 28.06.2012.godine

29 Jun 2012
14697 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 • Verifikacija Zapisnika sa 67. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane dana  20.06.2012. godine
 1. Informacija o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 2. Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu, sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 3. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava kao pomoć za rad javnih-humanitarnih kuhinja Zeničko-dobojskog kantona;
 4. Prijedlog Rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu dokumenta „Projektni zadatak za izradu strategije zapošljavanja Zeničko-dobojskog kantona za period 2012.-2016. godina“;
 5. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na projekat „Obnova stambenih objekata za povratnike na područje Zeničko-dobojskog kantona i raseljene osobe čije je prijeratno prebivalište bilo na području Zeničko-dobojskog kantona-2012“;
 6. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava MZ Žabljak, općina Usora, kao pomoć od značaja za organizaciju 16. Dječijeg glazbenog festivala „Mladost protiv ovisnosti“;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Talić Huseinu, povratniku u općinu Žepče, kao pomoć za sanaciju stambenog objekta;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu slijepih boraca Zeničko-dobojskog kantona u svrhu finansiranja sedmodnevnog boravka deset slijepih 100% RVI I grupe sa pratiocima na moru;
 9. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport-Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić“ Zenica;
 10. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport-Osnovna škola „Vareš“ Vareš;
 11. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport-Osnovna škola „Mustafa Mulić“ Tešanj;
 12. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport-Osnovna škola „Vozuća“ Zavidovići;
 13. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport-Mješovita srednja škola Tešanj;
 14. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport-Gimnazija  „Muhsin Rizvić“ Breza;
 15. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport- KŠC „Sveti Pavao“ Gimnazija Zenica;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu školarine za strane državljane studente drugog ciklusa studija – magistarski studij na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2012/2013. godini;
 17. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu troškova izrade i ovjere diplome o sticanju naučnog strepena doktora nauka, iznajmljivanje toge i nostrifikacije diplome doktrorskog studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2012/2013. godini;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava UG Omladinska radna brigada „Brezanski rudari“ iz Breze u svrhu realizacije projekta Slet brigadira „Breza 2012“;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Salkić Amri iz Zenice u svrhu finansiranja obavljanja prakse u Poljskoj u okviru projekta studentske razmjene IASTE;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženje dobitnika najvećih ratnih priznanja- Organizacionom odboru za obilježavanje 20 godina od osnivanja specijalne jedinice MUP-a;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime nabavke vakcine protiv bjesnila;
 22. Informacija o primjeni Ugovora o sukcesivnoj isporuci goriva sa „HIFA“ d.o.o. Vogošća, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 23. Prijedlog Zaključka o davanju na korištenje putničko m/v marke VW GOLF registarske oznake 646-E-684 Samostalnom sindikatu BiH;
 24. Prijedlog Odluke o prihvatanju roba Federalne direkcije robnih rezervi;
 25. Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2012. godini Ministarstva za pravosuđe i upravu, broj: 02-14-14179/12 od 31.05.2012. godine;
 26. Program utroška budžetskih sredstava za kapitalna ulaganja u 2012. godini Ministarstva za pravosuđe i upravu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 27. Prijedlog Rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu dokumenta „Informacija o realizovanim mjerama u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona i mogućnosti unapređivanja stanja“;
 28. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Upravnom odboru JU „Dom penzionera“ Zenica da razriješi sa dužnosti direktora Babić Ibrahima;
 29. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Zapisnika stručnih savjetnika za unutarnju reviziju broj 07-04/05-02/12MŠ.MS od 14.05.2012. godine, o obavljenoj reviziji poslovanja i godišnjeg obračuna za 2011. godinu u  JU „Dom penzionera“ Zenica;
 30. Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Zaključka o usvajanju Programa utroška budžetskih sredstava u 2012. godini Ministarstva za privredu, broj: 02-14-14174/12 od 31.05.2012. godine;
 31. Program utroška budžetskih sredstava u 2012. godini Ministarstva za privredu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava „Institutu za privredni inžinjering“ d.o.o. Zenica u svrhu organizacije Internacionalnog naučnog skupa o zaštiti okoliša „EMFM 2012“;
 33. Prijedlog Zaključka o dopuni Zaključka broj: 02-14-14009/12 od 20.06.2012. godine;
 34. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministru Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona za potpisivanje Ugovora o uvjetima korištenja ACC usluge;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju roditelja djece sa poteškoćama u razvoju „Mala sirena“ iz Zavidovića putem kupovine stotinu ulaznica za koncert štićenika;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Odboru za međureligijsku saradnju na ime pomoći za rad Ureda u Zenici
 37. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Agenciji za privatizaciju na ime finansiranja redovnih obaveza i aktivnosti;
 38. Prijedlog Zaključka kojim se ovlašćuje Ministar Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da može odobravati korištenje sredstava iz dijelom obnovljenog Fonda  Revolving kredita;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava u iznosu od Savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona u svrhu sufinansiranja projekta posjete R Turskoj;
 40. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 002, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu,  pozicija „Transfer za sport“;
 41. Prijedlog Zaključka kojim se prima na znanje Informacija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport o sačinjenom Elaboratu o pregledu stanja objekata osnovnih i srednjih škola na području Zeničko-dobojskog kantona;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava učesnicima 4.pješačkog pohoda Marš mira Srebrenica 2012;
 43. Prijedlog Zaključka - poziv imenovanim na funkcije u reguliranim tijelima.
 44. Upoznavanje članova Vlade sa:
  • Zaključcima sa 29. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01/a-50-1-15-29/12 od 07.06.2012. godine;
  • Aktom Ministarstva privrede upućenom Vladi Zeničko-dobojskog kantona u vezi dodjele koncesije preduzeću „ŽGP Zenica“ d.d. Zenica;
  • Informacija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove o izvršenoj kontroli u preduzeću „Libos“ d.o.o. Žepče, koju je izvršio rudarsko-geološki inspektor (na osnovu Zaključka sa 65. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona);
  • Izvještaj Službe za zajedničke poslove o realizaciji Zaključka Vlade u vezi projekta „E-inspektor“;
  • Izvještaj Ministarstva finansija o korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve za period januar-mart 2012. godine,
  • Zapisnikom o inspekcijskom nadzoru u Zeničko-dobojskom kantonu izvršenom od strane inspektora Federalne uprave civilne zaštite radi utvrđivanja načina raspolaganja sredstvima namijenjenim za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća;
  • Poslaničkim pitanjem Brkić Fahrudina postavljenom na 22. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, u vezi pilana za obradu drveta na području Kantona;
  • Aktom Ministarstva finansija upućenom Kantonalnom pravobranilaštvu kojim se traži stav po pitanju redoslijeda naplate izvršnih naslova i vansudskih nagodbi, a po prijedlogu gospodina Imamović Ferida;
  • Aktom Ministarstva finansija upućenom Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, kojim se traži autentično tumačenje po pitanju raspolaganja ESCROW sredstvima;
  • Aktom Kantonalne uprave civilne zaštite upućenom JP „AUTOCESTE FBIH“ d.o.o. Mostar  kojim se predlaže saradnja po pitanju razvoja zaštite i spašavanja za dionicu koridora Vc koja prolazi kroz Zeničko-dobojski kanton;
  • Aktima Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu u vezi problematike obezbjeđenja drvnih sortimenata za potrebe IP „Krivaja“ u stečaju, upućenom JP ŠPD Zeničko-dobojskog kanotna, broj: 05-26-13311-1/12 i 05-26-13311-1/12;
  • Aktom Ministarstva za privredu po zahtjevu Privredne komore za organizaciju sastanka na temu pitanja iz oblasti privrede, finansiranja, privređivanja idr.;

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma