Pregled materijala sa 176. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 09.04.2010. godine

05 Okt 2010
17734 puta
 1. Zaključak o utvrđivanju Izvještaja o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2009. Godinu
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena Prostornog plana Zeničko-dobojskog kantona (2009-2029.)
 3. Zaključak o prihvatanju Informacije o provođenju ustavnih odredbi o konstitutivnosti naroda u javnim institucijama Zeničko-dobojskog kantona
 4. Zaključak o prihvatanju Mišljenja Ministarstva za pravosuđe i upravu, na Inicijativu Službe za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona za donošenje Zakona o izmjeni Zakona o pravobranilaštvu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 14/08)
 5. Zaključak o prihvatanju Mišljenja Ministarstva za pravosuđe i upravu, na Inicijativu poslanika Asima Čajlakovića za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o sudskim taksama („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 12/09)
 6. Rješenje o utvrđivanju naknade za rad predsjednika i članova Drugostepene disciplinske komisije za namještenike zaposlene u kantonalnim i općinskim organima državne uprave u Zeničko-dobojskom kantonu
 7. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2010. godinu, sa razdjelu 16 – Ministarstvo za pravosuđe i upravu, budžetska organizcija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821200, pozicija „Nabavka građevina“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. Godinu
 8. Odluka o odobravanju sredstava za nastavak gradnje zgrade za potrebe Općinskog suda u Tešnju
 9. Zaključak o prihvatanju Prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 4/97, 15/97 i 6/01), Sejada Zaimovića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 10. Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2010. Godinu
 11. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava budžeta za poticaje u poljoprivredi u 2010. godini, u razdjelu 23 – Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614400, NAD 402 pozicija „Subvencije za poticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. Godinu
 12. Zaključak o usvajanju Programa utroška namjenskih sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta u 2010. godini, u razdjelu 23 - Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, budžetska organizacija 01, potrošaka jedinica 0001, ekonomski kod 614400, NAD 404, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. Godinu
 13. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava budžeta za zdravstvenu zaštitu životinja u 2010. godini, u razdjelu 23 - Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614400, NAD 405 pozicija „Subvencije – veterinarstvo“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. Godinu
 14. Zaključak o usvajanju Programa utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva u 2010. godini, u razdjelu 23 – Kantonalna uprava za šumarstvo, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. Godinu
 15. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava za subvencioniranje JP „Šumsko-privedno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići, u razdjelu 23 - Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 414400, NAD 407 pozicija „Subvencije – JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. Godinu
 16. Odluka o subvencioniranju razlike cijene za isporuku drvnih sortimenata ŠIP „Stupčanica“ d.d. Olovo pod povoljnijim uslovima
 17. Zaključak o prihvatanju Informacije o realizaciji prava na novčanu pomoć branilaca i članova njihovih porodica, koji se nalaze u teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji u 2009. Godini
 18. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 24 – Ministarstvo za boračka pitanja, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, pozicija „Grantovi pojedincima“, ekonomski kod 614300, pozicija „Grantovi neprofitnim organizacijama“, ekonomski kod 615100, pozicija „Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. Godinu
 19. Zaključak o odobravanju sredstava JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona u svrhu poticaja aktivnih mjera zapošljavanja demobiliziranih branilaca
 20. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 20 – Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001,  pozicije „Transfer pojedincima“, „Transfer neprofitnim organizacijama“ i „Kapitalni grantovi općinama“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. Godinu
 21. Zaključak kojim se skida sa dnevnog reda tačka: Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o budućem modelu definisanja statusa i finansiranja „Dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama“ u Maglaju
 22. Zaključak kojim se skida sa dnevnog reda tačka: Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za osnivanje ustanove „Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama“ u Maglaju
 23. Zaključak kojim se skida sa dnevnog reda tačka: Prijedlog Zaključka o saglasnosti Vlade Zeničko-dobojskog kantona da će učestovati zajedno sa općinama Žepče, Maglaj i Zavidovići u budućem finansiranju djelatnosti Dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama školskog uzrasta u Maglaju, po okončanju aktivnosti registracije centra kao ustanove
 24. Zaključak o odobravanju sredstava općini Maglaj za plaćanje troškova ugradnje doniranog građevinskog materijala za popravku porodične kuće Muminović Sakibe, povratnice u Ravnu, općina Maglaj, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 25. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sportu, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 003, pozicija „Transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. Godinu
 26. Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sportu, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 004, pozicija „Transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. Godinu
 27. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sportu, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 005, pozicija „Transfer za omladinske projektne aktivnosti“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. Godinu
 28. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sportu, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 006, pozicija „Transfer za podršku vjerskim zajednicama“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. Godinu
 29. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sportu u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100, subanalitika MAD 101, pozicija „Transfer za ustanove kulture“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. Godinu
 30. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sportu, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100, subanalitika MAD 102, pozicija „Transfer za Franjevačku gimnaziju“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. Godinu
 31. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sportu, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 201, pozicija „Transfer za prijevoz đaka“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. Godinu
 32. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sportu, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 202, pozicija „Transfer za stipendiranje studenata“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. Godinu
 33. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sportu, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 203, pozicija „Transfer za smještaj studenata u studentske centre“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. Godinu
 34. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sportu, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 204, pozicija „Transfer za naučno-istraživačku djelatnost“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. Godinu
 35. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sportu, budžetska organizacija 04, potrošačka jedinica 0010 – Univerzitet u Zenici, ekonomski kod 821200, pozicija „Nabavka građevina“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. Godinu
 36. Odluka o odobravanju sredstava za provođenje preventivne sistematske deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na području Zeničko-dobojskog kantona u 2010. godini, prema Programu utvrđenom od strane Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo Zenica
 37. Rješenje o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalnog zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti Zenica
 38. Rješenje o konačnom imenovanju Kaknjo Sabrije za člana Upravnog odbora Kantonalne bolnice Zenica
 39. Rješenje o određivanju državnog službenika Kovač Rasima da obavlja poslove i radne zadatke „direktora Kantonalne direkcije za ceste“ do konačnog imenovanja na ovu upražnjenu poziciju
 40. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 19, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Fond za zaštitu okoline za 2010. godinu, ekonomski kod 614128 (Transferi finansiranja projekata Vlade iz sredstava Fonda za zaštitu okoline) i ekonomski kod 614116 (Transferi općinama iz sredstava Fonda za zaštitu okoline
 41. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava dobijenih na osnovu naknada za obavljene tehničke preglede za 2010. godinu, Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline
 42. Zaključak o davanju saglasnosti na Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2010. godinu, Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline
 43. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 19, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0001, Kantonalna direkcija za ceste, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“ pod nazivom „Program utroška budžetskih sredstava Kantonalne direkcije za ceste za 2010. godinu“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. Godinu
 44. Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline broj: 12-34-9955/10 od 05.04.2010. godine
 45. Zaključak o davanju saglasnosti da projekat „Čišćenje obala rijeke Bosne na području Zeničko-dobojskog kantona“ povjeri općinama kroz čije područje protiče rijeka Bosna
 46. Rješenje o konačnom imenovanju Salkanović Almira za člana Školskog odbora OŠ "9. septembar" Medakovo, Tešanj

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma