65. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 31.05.2012.godine

31 Maj 2012
14937 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 63. i 64. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona;
 2. Prijedlog Odluke o odobravanju produženja vremena dodjele koncesije za istraživanje mineralnog resursa - dijabaza na ležištu Krmance, Begov Han u općini Žepče;
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa - dijabaza na ležištu Željezno Polje, općina Žepče;
 4. Informacija o realizaciji poticajnih mjera Vlade Zeničko-dobojskog kantona u 2011. godini (Program utroška budžetskih sredstava u 2011. godini – subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji), sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 5. Program utroška budžetskih sredstava u 2012. godini – subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 6. Program utroška sredstava u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje-ESCROW“- Program kapitalnih ulaganja u vodne objekte za 2012. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 7. Program utroška sredstava u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, pozicija „Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz posebnih vodnih naknada“- Program utroška sredstava vodnih naknada za 2012. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 8. Program utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva u razdjelu 23, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 9. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja Ministru Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da može odobravati korištenje sredstava iz Fonda Revolving kredita za nabavku i promet kvalitetnih junica;
 10. Informacija o nevladinom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu, sa Prijedlogom zaključka o primanju na znanje;
 11. Program utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2012. godinu, u razdjelu 16, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821600, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 12. Program utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2012. godinu, u razdjelu 16, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821100, pozicija „Nabavka zemljišta“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 13. Prijedlog:
  1. Programa utroška sredstava „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2012. godinu“, razdjel 15, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821300, pozicija „Nabavka opreme-redovna sredstva“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu;
  2. Programa utroška sredstava „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2012. godinu“, razdjel 15, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kodovi 821200, pozicija „Nabavka građevina“ redovna sredstva, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu;
  3. Programa utroška sredstava „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2012. godinu“, razdjel 15, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kodovi 821200, pozicija „Nabavka građevina“ namjenska sredstva, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu;
  4. Programa utroška sredstava „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2012. godinu“, razdjel 15, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kodovi 821300 i 821600, pozicije „Nabavka opreme“ i „Rekonstrukcije i investiciono održavanje-namjenska sredstva“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu;
  sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju programa utroška sredstava kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2012. godinu, razdjel 15, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kodovi 821200, 821300 i 821600, pozicije „Nabavka građevina“, „Nabavka opreme“ i „Rekonstrukcije i investiciono održavanje“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku opreme prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2012. godinu;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku građevina prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2012. godinu – redovna sredstva;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku građevina prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2012. godinu – namjenska sredstva;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku opreme prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2012. godinu – namjenska sredstva;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za rekonstrukcije i investiciono održavanje prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2012. godinu – namjenska sredstva;
 19. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psihofizčkom razvoju Zenica;
 20. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Ekonomska škola Zenica;
 21. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Gimnazija „Muhsin Rizvić“ Breza;
 22. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Gimnazija „Muhsin Rizvić“ Kakanj;
 23. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna škola „15. april“ Kakanj;
 24. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, donacija organizacije „Save the Children Norway“;
 25. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija (dodiplomski studij) na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2012/2013. godini;
 26. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2012/2013. godini;
 27. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu školarine za strane državljanje studente prvog ciklusa studija (dodiplomski studij) na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2012/2013. godini;
 28. Program utroška sredstava u razdjelu 22, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 002, pozicija „Transfer za sport“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Jelah – Tešanj na ime troškova štampanja monografije o DVD Jelah;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mahmić Nihadu, RVI iz Zenice, u svrhu odlaska na atletski miting u Rijeci (Hrvatska) i Beogradu (Srbija);
 31. Program utroška sredstava u razdjelu 21, Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, pozicija „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju
 32. Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izdržavanja regionalnih cesta za 2012. godinu Kantonalne direkcije za ceste, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 33. Program utroška sredstava sa ESCROW računa za infrastrukturne projekte za 2012. godinu u razdjelu 19, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0001 - Kantonalna direkcija za ceste, ekonomski kod 821600, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje –ESCROW“, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 34. Program utroška budžetskih sredstava za 2012. godinu u razdjelu 19, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0001 - Kantonalna direkcija za ceste, ekonomski kod 821600, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 35. Program utroška sredstava dobivenih na osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila za 2012. godinu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 36. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu za Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije, i zaštitu okoline;
 37. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava Budžeta za 2012. godinu za budžetske korisnike Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacje i zaštitu okoline-Kantonalni zavod za urbanizam i Stručna služba Vlade;
 38. Prijedlog Zaključka kojim se odobrava isplata sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu za stipendije studenata-branilaca i članova njihovih porodica u studijskoj 2011/2012. godini;
 39. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona u akademskoj 2011/2012. godini;
 40. Informacija Ministarstva finansija o poteškoćama i provođenju mjesečnih operativnih planova novčanih tokova;
 41. Upoznavanje članova Vlade sa:
  • Molbom za donaciju za izgradnju studentskog doma u Sarajevu, Hrvatskog katoličkog dobrotvornog društva, broj 02-1-14-11016/12;
  • Zaključcima Okruglog stola na temu „Implementacija Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu FBiH“ Federalne uprave civilne zaštite, broj: 02-1-02-11404/12;
  • Dopis - Obavijest o radnom sastanku predsjednika boračkih organizacija, broj: 02-1-02-11406/12;
  • Hodogramom aktivnosti za izradu plana reorganizacije podjele „rmk promet“ d.d. Zenica na dva dionička društva;
  • Prigovorom preduzeća A.S. auto-centar d.o.o. Zenica na izbor najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga održavanja vozila Zeničko-dobojskog kantona, od 24.05.2012. godine;
  • Obavijest preduzeća „Bosnamed“ doo Sarajevo – prijevod Obavijesti o projektnoj ponudi Austrijske kontrolne banke vezano za projekat isporuke i ugradnje opreme u novom centralnom hirurškom bloku Kantonalne bolnice Zenica;
  • Informacija u vezi izrade Programa nabavke opreme, broj: 14-14-11061/12, Službe za zajedničke poslove;
  • aktima vezanim za primjenu Kolektivnog ugovora i sporove iz radnog odnosa po istom:
   • pismo Udruženja pravobranilaca u Federciji BiH, broj: 02-1-34-10885/12;
   • pismo advokata Ante Petrušića, broj: 02-1-34-11017/12;
   • izjašnjenjem Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona, broj: 07/02-14-8933/12;
   • Obavijest – podsjećanje o obavezi primjene potpisanog Sporazuma Sindikata policije MUP ZDK, broj: 02-34-29504/12, sa izvještajima i zaključcima skupštinske Komisije za nadzor rada policije, broj 01-04-10440-1/12 i Komisije za pravosuđe i upravu, broj: 01-06-10435-1/12.

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma