179. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 03.11.2022. godine

18 Nov 2022
1615 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verfiikacija Zapisnka sa 178. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 28.10.2022. godine;
 2. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti;
 3. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za držanje koka nosilja;
 4. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime nerealizovanih zahtjeva iz prethodnog perioda i pomoć u posebnim okolnostima;
 5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju tehničko-građevinskog kamena krečnjaka na lokalitetu „Sokolica“, Grad Zavidovići;
 6. Prijedlog Zaključka o izmjenama Programa utroška budžetskih sredstava u 2022. godini (Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - ESCROW);
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava po Ponovnom javnom pozivu namijenjenom subvencioniranju projekata turističke infrastrukture i suprastrukture;
 8. Uputstvo za dodjelu sredstava po Javnom pozivu za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundaciju) finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju troškova jačanja konkurentnosti, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Program utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu na poziciji „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo“, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „1. mart“ Tešanj;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava nastavnicima osnovnih škola Zeničko-dobojskog kantona za uspjeh učenika na takmičenjima;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava nastavnicima srednjih škola Zeničko-dobojskog kantona za uspjeh učenika na takmičenjima;
 13. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o davanju saglasnosti na visinu naknada spoljnim saradnicima (nastavnici/saradnici) u realizaciji naučno-nastavnog procesa prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2022/2023. godini;
 14. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekta „Rekontrukcija društvenog doma u MZ Kovači“ grad Zavidovići;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje projekta „Izgradnja javne rasvjete u MZ Krivaja“ grad Zavidovići;
 16. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekta „Sanacija i rekonstrukcija hidroizolacije i fasade pravoslavne crkve u Kaknju“;
 17. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekta „Sanacija krova na društvenom domu u MZ Strica – Zaruđe, općina Vareš“;
 18. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekta „Sanacija lokalnog puta u MZ Bistrica naselje Lučići“ općina Žepče;
 19. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekta „Sanacija i adaptacija lokalnog puta i kanalizacione mreže u MZ Gostović“ grad Zavidovići;
 20. Prijedlog Zaključka o obustavi postupka konačnog imenovanja predsjednika i članova Nadzornog odbora JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona;
 21. Prijedlog Zaključka o propisivanju kriterija za formiranje Komisije za nominiranje kandidata za upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 22. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za nominiranje kandidata na upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Halilović Erminu, iz Zenice, u svrhu pomoći za troškove liječenja;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Sedini Babanović, iz Zenice, u svrhu pomoći za troškove liječenja;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Delibašić Senki, iz Kaknja, u svrhu pomoći za troškove liječenja;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Imamović Izudinu, iz Zenice, u svrhu pomoći za troškove liječenja.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma