63. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 08,10,11. i 23.05.2012.godine

09 Maj 2012
14795 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 62. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 26.04.2012. godine;
 2. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, na razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100, subanalitika MAD 101, pozicija „Transfer za ustanove kulture“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 3. Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
  1. 3.1.Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Plana novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu za mjesec maj 2012. godine
  2. 3.2.Prijedlog Odluke o visini osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za mjesec april 2012. godine;
  3. 3.3.Prijedlog Odluke o visini naknade za topli obrok zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za period april-decembar 2012. godine;
  4. 3.4.Prijedlozi Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa depozitnog računa, transakcijskih računa i podračuna u okviru JRT za period IV-XII.2012. godine;
 4. Prijedlog Uredbe o dopuni Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja;
 5. Informacija o dosada implementiranoj odredbi iz Ustava o ravnopravnoj zastupljenosti u sektoru javnog zapošljavanja konstutivnih naroda na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 6. Informacija o upravnom rješavanju u 2011. godini u Zeničko-dobojskom kantonu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 7. Bilans energetskih potreba Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 8. Prijedlog Zaključka o imenovanju punomoćnika državnog kapitala za Skupštinu privrednog društva „Natron-Hayat“ d.o.o. Maglaj;
 9. Prijedlog Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za izgradnju male hidroelektrane MHE „Podjezera“ na Jezeračkoj i Stupničkoj rijeci, na području općine Zenica, na osnovu utvrđenog javnog interesa;
 10. Program utroška sredstava Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice na razdjelu 20, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, pozicije: „Tekući transferi pojedincima“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ i „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Crvenom križu Zeničko-dobojskog kantona na ime pokroviteljstva za organizovanje XV. kantonalnog takmičenja iz poznavanja Prve pomoći za učenike osnovnih i srednjih škola;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate  sredstava za klubove poslanika političkih stranaka i samostalne poslanike u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec april 2012. godine;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime nabavke putničkog motornog vozila za potrebe Službe za zajedničke poslove;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime nabavke putničkog motornog vozila za potrebe Skupštine Zeničko-dobojskog kantona;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime nabavke dijela namještaja za potrebe Ureda Premijer Zeničko-dobojskog kantona;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime nabavke dijela fiksnih telefona za potrebe Ministarstva za privredu;
 17. Program utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu sa transfera Ministarstva za boračka pitanja namijenjenih za potrebe branilaca i članova njihovih porodica, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 18. Upoznavanje članova Vlade sa:
  • aktom Saveza općina Federacije Bosne i Hercegovine broj: 270/12 od 23.04.2012. godine, u vezi Konferencije na temu „Problemi u primjeni Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja sa aspekta lokalnih zajednica“;
  • Zaključkom Općinskog vijeća Općine Žepče broj: 01-40-64/12 od 30.03.2012. godine;
  • Zahtjevom Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona broj: 01-2669/12 od 26.04.2012. godine, u vezi planiranja sredstava za finansiranje zdravstvene zašitte određenih korisnika iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu;
 19. Prijedlog Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2012. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 20. Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratne pomoći općinama za otklanjanje posljedica prirodne nesreće uzrokovane velikim snježnim padavinama i niskim temperaturama;

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma