172. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 15.09.2022. godine

30 Sep 2022
2058 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verfiikacija Zapisnka sa 170. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 01.09.2022. godine;
 2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Odlukom o dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 3. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Zakona o robnim rezervama Zeničko-dobojskog kantona;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Vatrogasnom savezu Zeničko-dobojskog kantona;
 6. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 7. Prijedlog Odluke o prihvatanju kredita Kreditanstalt fur Wiederaufbau/KfW putem revolving fonda za energijsku učinskovitost Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 8. Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period januar - juni 2022. godine, sa prijedlogom Zaključka;
 9. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu između budžetskih korisnika Ministarstvo zdravstva i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 10. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline o Inicijativi koja se odnosi na proglašenje zaštićenog područja VI kategorije Zaštićeno područje planina Zvijezda sa održivim korištenjem prirodnih resursa na području Općine Vareš, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, sa prijedlogom Zaključka;
 12. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekta „Izgradnja javne rasvjete na području MZ Ribnica“ grad Zavidovići;
 13. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje projekta „Rekonstrukcija mjesnog doma u naselju Krivaja, MZ Krivaja – Smailbašići“ grad Zavidovići;
 15. Prijedlog Zaključka o izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice;
 16. Prijedlog Zaključka o dobravanju sredstava Džinić Emiru iz Zavidovića kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za sanaciju stambenog objekta jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 17. Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj naknadi za demobilizirane branioce;
 18. Prijedlog Uredbe o dopuni Uredbe o pomoći u rješavanju stambenog pitanja branilaca i članova njihovih porodica;
 19. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU OŠ „Rešad Kadić“ Tešanj;
 20. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Školskog odbora JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj;
 21. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje „Avdo Smajlović“ Visoko;
 22. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za donošenje dopuna Pedagoških standarda za osnovnu školu;
 23. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za donošenje dopuna Pedagoških standarda za srednju školu;
 24. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Gimnazija “Edhem Mulabdić” Maglaj;
 25. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „ Alija Nametak“ Buci, Visoko;
 26. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju tehničko-građevinskog kamena krečnjaka na lokalitetu „Sokolica“, Grad Zavidovići;
 27. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju rude hroma na području Duboštica-Tribija, Općina Vareš;
 28. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju dijela troškova organizacije sajmova i manifestacija;
 29. Program utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu Ministarstva zdravstva „Transferi drugim nivoima vlasti“, sa Prijedlogom Zaključka;
 30. Izvještaj o izvršenju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona u 2021. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčana sredstva Fetić Murisu, iz Zenice, u svrhu pomoći za troškove liječenja bolesne majke.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma