Printaj ovu stranu

141. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 11.02.2022.

18 Feb 2022
2831 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 140. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 04.02.2022. godine;
 2. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period januar - decembar 2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Program utroška sredstava, pod nazivom “Nabavka opreme i nabavka stalnih sredstava u obliku prava“ Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju Komisije za postupanje sa privremeno i trajno oduzetim predmetom prekršaja;
 5. Kantonalni plan pripravnosti i odgovora na pojavu novog korona virusa (COVID-19) od 02.02.2022. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu zdravstva, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Prijedlog Zaključka o imenovanju članova radne grupe ispred Zeničko-dobojskog kantona za izradu prijedloga ugovora o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima osnivača nad kliničkim centrima;
 8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za zaključenje Sporazuma o vansudskom poravnanju za izmirenje duga po osnovu Presude Općinskog suda u Zenici, a prema prijedlogu ugovora o vansudskom poravnanju “ASA BANKE “d.d. Sarajevo i “Natron” d.d.Maglaj;
 9. Izvještaj o odobrenim novčanim sredstvima odnosno utrošku sredstava sa budžetske pozicije Ministarstva za boračka pitanja namijenjenih za potrebe branilaca i članova njihovih porodica u 2021. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Adilović Jasminu, demobiliziranom braniocu iz Maglaja, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja – implantacija ICD uređaja;
 11. Program utroška sredstava,u razdjelu 22, budžetska organizacija 04, potrošačka jedinica 0010 - Univerzitet u Zenici, namjenska sredstva Fonda za zaštitu okoliša, projekat „Uspostava Centra za monitoring okoliša Zeničko-dobojskog kantona“, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Prijedlog Zaključka o oglašavanju pozicija predsjednika i članova Upravnog odbora JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona;
 13. Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Izvještaj o utrošku sredstava po Programu utroška sredstava vodnih naknada za 2021. godinu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Zeničko-dobojskom kantonu na dan 06.02.2022. godine, s prijedlogom Naredbi Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, sa Prijedlogom Zaključka.