Printaj ovu stranu

137. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

11 Jan 2022
2737 puta

Na osnovu člana 18. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 10/21), sazivam 137. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 13.01.2022. godine (četvrtak) u 1000 sati u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika sa 42. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 24.12.2021. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 136. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 28.12.2021. godine;
 3. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za postupanje sa privremeno i trajno oduzetim predmetom prekršaja;
 4. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu o Inicijativi Duvnjak Jasmina, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za izmjenu i dopunu Zakona o komunalnim djelatnostima, sa ciljem njegovog usklađivanja sa novim federalnim Zakonom o zaštiti okoliša, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu o Inicijativi Imamović Nusreta, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za izmjenu i dopunu Zakona o prostornom uređenju i građenju, s ciljem njegovog usklađivanja sa Zakonom o energijskoj efikasnosti u F BiH, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline dato na prijedlog Službe za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice Grada Zenica za Program rada Skupština Zeničko-dobojskog kantona u za 2022. godinu, a vezano za način raspodjele sredstava Fonda za zaštitu okoline, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, dato po prijedlogu pomoćnice Gradonačelnika za urbanizam Grada Zenica za Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2022.godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline dato po prijedlogu JP „Gradsko groblje“ d.o.o. Zenica za Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, dato po prijedlogu Službe za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice Grada Zenica za Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Plan aktivnosti i godišnji Plan finansiranja Poslovne jedinice Spomenik prirode “Tajan” za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor za policijske službenike u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona;
 12. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija za period od 01.01.2022. godine do 31.12.2022. godine;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Anex Sporazuma o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zeničko-dobojskog kantona;
 14. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova i zamjenika članova Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zeničko-dobojskog kantona ispred Vlade Zeničko-dobjskog kantona;
 15. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju Upravnog odbora JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona;
 16. Prijedlog Rješenja konačnom o imenovanju člana Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona;
 17. Prijedlog Zaključka o oglašavanju pozicije člana Nadzornog odbora privrednog društva „Natron“ d.d. Maglaj.

 

PREMIJER

Mirnes Bašić

 

Materijale za predloženi dnevni red možete preuzeti sa servera putem linka:  http://172.16.2.205/sjednice/ ili http://80.65.74.245:10081/sjednice ako se nalazite izvan zgrade Kantona.