56. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 08. i 15.03.2012.godine

12 Mar 2012
14598 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa:
  • 54. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 24.02.2012. godine,
  • 55. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 27.02.2012. godine i
  • 2. vanredne sjednice održane 28.02.2012. godine;
 2. Odluka o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti i uslovima za provođenje postupka dodjele koncesije putem poziva za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa-krečnjaka na ležištu Široke stijene kod Zenice („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 15/11) i poništavanju Javnog poziva;
 3. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od koncesija u 2011. godini Ministarstva za privredu, pozicija „Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija“, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 4. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava u 2011. godini Ministarstva za privredu, pozicija „Subvencije preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji“, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 5. Informacija o visini prihoda ostvarenih po osnovu proširene biološke reprodukcije šuma i neizmirenim obavezama prema općinama, Kantonalne uprave za šumarstvo, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 6. Izvještaj o utrošku namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu-Kantonalne uprave za šumarstvo za 2011. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 7. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Budžeta za zdravstvenu zaštitu životinja za 2011. godinu, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 8. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Budžeta za realizaciju projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 9. Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta za 2011. godinu, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 10. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Budžeta za poticaje u poljoprivredi za 2011. godinu, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 11. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2011. godinu, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 12. Izvještaj o realizaciji Programa kapitalnih ulaganja u vodne objekte za 2011. godinu, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 13. Informacija Ministarstva za pravosuđe i upravu o dasadašnjim aktivnostima na donošenju Zakona o tužilaštvima Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 14. Izvještaj o utrošku sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2011. godinu Ministarstva za prostorno uređenje, saobraćaj i komunikacije i zaštitu okoline, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 15. Izvještaj o realizaciji Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2011. godinu – Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, saobraćaj i komunikacije i zaštitu okoline, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 16. Izvještaj o utrošku sredstava sa ESCROW računa za infrastrukturne projekte za 2011. godinu – Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, saobraćaj i komunikacije i zaštitu okoline, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 17. Izvještaj o utrošku sredstava iz Programa utroška sredstava za 2011. godinu – Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, saobraćaj i komunikacije i zaštitu okoline, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 18. Informacija o medicinskoj rehabilitaciji pripadnika branilačke populacije u 2011. godini, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 19. Prijedlog Odluke o trajnom ustupanju stalnog sredstava, bez naknade, Savezu ratnih vojnih invalida Zeničko-dobojskog kantona;
 20. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za boračka pitanja za zaključenje anexa na Ugovor sa JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Iliđa“ Gradačac broj: 13-41-2877/04 od 10.02.2004. godine (sa anexima);
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu ratnih vojnih invalida Zeničko-dobojskog kantona na ime sufinansiranja pripremnih aktivnosti na izradi Monografije o Trećem korpusu Armije RBiH;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu ratnih vojnih invalida Zeničko-dobojskog kantona na ime sufinansiranja programskih aktivnosti povodom obilježavanja 20-te godišnjice Trećeg korpusa Armije RBiH;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava IOK „Bosna“ Zenica na ime sufinansiranja sedmog turnira u sjedećoj odbojci u Zenici, povodom Dana nezavisnosti BiH;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava općini Doboj-Jug na ime sufinansiranja obilježavanja 21. marta „Dan bitke na Karušama“;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Tirić Miralemu iz Zenice, 100% ratnom vojnom invalidu II. grupe, u svrhu kupovine stana i rješavanja stambenog pitanja;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mašić Jasminu iz Žepča, sinu poginulog branioca i djetetu bez oba roditelja, na ime osiguranja normalnih uslova za stanovanje, u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Delić Azri iz Žepča, supruzi demibilisanog borca, na ime osiguranja normalnih uslova za stanovanje, u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 28. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Mišljenja Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i utvrđivanju Prijedloga Autentičnog tumačenja odredaba člana 120. stav 1 i 2 i člana 121. stav 1 i 3. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, 13/07 i 13/11);
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sakalić Jasminki, povratnici u Kotorsko, općina Doboj, na ime nabavka lijekova i ortopedskog pomagala za majku;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava grupi od 32 lica sa područja Zeničko-dobojskog kantona kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera;
 31. Prijedlog Odluke o promjeni naziva Javna ustanova „Srednja stručna škola Zavidovići“ u Javna ustanova „Mješovita srednja škola Zavidovići“;
 32. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Sekretarijata za zakonodavstvo Vlade Zeničko-dobojskog kantona;
 33. Izvještaj o utrošku sredstava po „Programu nabavke stalnih sredstava“ Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2011. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 34. Strateški plan ruralnog razvoja područja Zeničko-dobojskog kantona za period 2012 – 2016. godine, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 35. a) Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-4550/12 od 24.02.2012. godine;
  b) Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona broj: 01-100-26-43/12 od 20.02.2012. godine;
 36. Upoznavanje članova Vlade sa:
  • Aktom Kantonalne uprave civilne zaštite sa Odlukom o prestanku prirodne nesreće na području Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine broj: 174/12 od 22.02.2012. godine;
  • Obavijesti Federalne direkcije robnih rezervi u vezi preuzimanja lož ulja;
  • Dopisima Mirzete Subašić, direktorice Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i Avdaković Omera, šefa Službe za finansije i računovodstvo Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, u vezi izrade završnog računa Zavoda za 2011. godinu sa prilozima (aktom broj: 01-1161-2/12 od 27.02.2012. godine, broj: 04-14-1163 od 24.02.2012. godine sa Pregledom i strukturom prihoda i primitaka i rashoda i izdataka od 01.01.-31.12.2011. godine, broj: 01-1161-1/12 od 24.02.2012. godine, aktom (naš broj: 02-14-3933-4 od 24.02.2012. godine), broj: 04-37-____/12 od 24.02.2012. godine, broj: 02-37-1175/12 od 24.02.2012. godine, broj: 01-1161/12 od 23.02.2012. godine, broj: 01-1127/12 od 22.02.2012. godine, broj: 04-14-1092 od 22.02.2012. godine, broj: 01-1080/12 od 21.02.2012. godine, broj: 01/II-04-2-123-1/12 od 17.01.2012. godine, broj: 01-1038/12 od 17.02.2012. godine, broj: 01-1064/12 od 17.02.2012. godine, broj: 04-14-1008/12 od 16.02.2012. godine, broj: 04-14-1501/12 od 16.02.2012. godine i aktom Službe za finansije ZZO upućenom Vladi Zeničko-dobojskog kantona od 23.02.2012. godine u vezi knjiženja odluka Upravnog odbora ZZO u 2012. godini: broj: 01-100-25-36/12 od 10.02.2012. godine, broj: 01-100-25-37/12 od 10.02.2012. godine i broj: 01-100-25-38/12 od 10.02.2012. godine.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma