128. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 04.11.2021. godine

11 Nov 2021
8643 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika sa 127. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 28.10.2021. godine;
 2. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o Inicijativi za izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona;
 4. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zrno Franji, na ime uplate obračunatih, a neuplaćenih doprinosa za PIO/MIO nastalih za period osiguranja koji je imenovani proveo na radu u Mahnjača d.d. nad kojim je okočan postupak stečaja, radi uvezivanja radnog staža;
 5. Prijedlog Odluke o izradi Strategije za prevenciju i borbu protiv korupcije Zeničko-dobojskog kantona za period 2022-2026. godina;
 6. Periodični konsolidovani finansijski izvještaj za Zeničko-dobojski kanton za period od 01.01.2021. godine do 30.09.2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za učestvovanje u okviru dodatnog finansiranja za projekat „Energetska efikasnost u javnim objektima u Federaciji BiH“ za 2021. godinu, koji će se finansirati sredstvima KfW-a (Njemačke razvojne banke);
 8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na visinu školarine i ostalih naknada koje plaćaju studenti studijskog programa Doktorski studij iz Lingvistike, trećeg ciklusa studija, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2021/2022. godini;
 9. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Miroslav Krleža“ Zenica;
 10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Ahmed Muradbegović“ Kakanj, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini;
 11. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole „Mehmedalija Mak Dizdar“ Dobrinje - Visoko, o prodaji nekretnine u vlasništvu škole;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava po Javnom pozivu za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za 2021. godinu;
 13. Prijedlog Odluke o saglasnosti na pokretanje procedure raskida Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa - dijabaza sa koncesionarom „LIBOS“ d.o.o. Žepče na ležištu „Krmance“, KO Kovanići, općina Zenica;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstava organizatorima sajmova za promociju, razvoj i unapređenje domaće poljoprivredne proizvodnje;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstva na ime podrške za nabavku mehanizacije za poljoprivredu;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime nerealizovanih zahtjeva iz prethodnog perioda i pomoć u posebnim okolnostima;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava namijenjenih za nabavku kompjuterske, kancelarijske i ostale opreme za potrebe čuvarske službe Kantonalne uprave za šumarstvo;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hadžiomerović Mustafi, demobiliziranom braniocu iz Maglaja, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja – implantacija CRT-D uređaja;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bajrić Mirsadu, 70% RVI iz Maglaja, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja – implantacija AICD-a uređaja;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu ratnih vojnih invalida Zeničko-dobojskog kantona u svrhu sufinansiranja organizacije i obilježavanja godišnjice 3. Korpusa Armije R BiH u 2021.godini;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Piknjač Nerminu, iz Tešnja, u svrhu finansijske pomoći pri učešću na Svjetskom klupskom prvenstvu, disciplina lov ribe udicom na plovak, koje se održava u Novom Sadu;
 22. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Prijedlog Ugovora o reguliranju međusobnih prava i obveza glede uspostave i korištenja karantena na području Zeničko-dobojskog kantona u uvjetima važenja Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19);
 23. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na tekst Urgencije u skladu sa usvojenim Zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine a vezano za implementaciju Dodatnog finansiranja projekta „Energetska efikasnost u BiH“;
 24. Program utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu na razdjelu 21- Ministartsvo zdravstva, budžetska orgnizcija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100- „Tekući transferi drugim nivoima vlasti“, sa Prijedlogom Zaključka;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku vakcina;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Sikira Ameru, iz Kaknja, u svrhu finansijske pomoći za snimanje dokumentarnog filma ,,Život i uticaj najpoznatijeg kakanjskog foto hroničara Mirsada Mujagića na kulturni, sportski i historijski razvoj Kaknja“.

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma