Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje

Direktor: Refik Zeković

Nadležnosti Zavoda:

Zakonom o izmjeni i dopuni Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/12) u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, osnovana je upravna organizacija „Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje“, i to za obavljanje upravnih i stručnih poslova koji se odnose na:

  • izradu planskih dokumenata za koje su nadležni Kanton i jedinice lokalne samouprave – općine u Kantonu (prostorne planove, urbanističke planove i detaljne planske dokumente),
  • vrši određene stručne i druge poslove koji pretežno zahtijevaju primjenu stručnih i naučnih metoda rada i sa njima povezane upravne poslove koji se odnose na: planiranje prostornog i društveno-ekonomskog razvoja Kantona, izradu, čuvanje i stavljanje na jav­ni uvid planskih dokumenata,
  • davanje stručnih mišljenja i informacija u postup­ku izdavanja urbanističke saglasnosti iz nadležnosti Kantona u skladu sa zakonom,
  • rad i razvoj geografsko-informacionog sistema Kan­tona, koji se odnosi na nadležnost Kantona u oblasti planiranja razvoja,
  • vršenje drugih stručnih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima, odlukama Vlade Kantona i Skupštine Kantona.


Image
Kontakt forma