Kantonalna uprava za šumarstvo

Direktorica: Nevzeta Elezović

Nadležnosti

 • prikuplja podatke i vodi bazu podataka o stanju i razvoju svih šuma i vodi katastar šuma i šumskog zemljišta na području Kantona,
 • prikuplja podatke i vodi bazu podataka o stanju i razvoju svih šuma i vodi katastar šuma i šumskog zemljišta na području Kantona,
 • prati dinamiku poslova na izradi šumsko - privrednih osnova i njihove realizacije,
 • vodi evidenciju objekata za proizvodnju i doradu šumskog sjemena i proizvođača šumskog i ukrasnog drveća i grmlja,
 • obavlja poslove izvještajno - dojavne službe i prati stanje i stepen oštećenosti šuma i o tome izvještava Federalnu upravu,
 • osigurava neposrednju zaštitu šuma putem čuvarske službe,
 • priprema podatke za ustupanje gospodarenja državnim šumama Kantonalnom šumsko - privrednom društvu,
 • prati realizaciju Programa integralne zaštite šuma,
 • usaglašava šumsko - privredne osnove sa prostornim planom Kantona i općina, vodoprivrednom osnovom, o lovno - privrednim osnovama i evidencijama, koje se vode u Zavodu za zaštitu kulturno - historijskog i prirodnog naslijeđa,
 • daje mišljenja na šumsko - privredne osnove,
 • prati ekonomsko stanje šumarstva na području Kantona i podatke dostavlja Federalnoj upravi
 • priprema i izrađuje programe iz oblasti šumarstva koji se finansiraju ili sufinansiraju iz namjenskog fonda Kantona,
 • učestvuje u izradi stručnog mišljenja za formiranje ili reviziju šumsko - privrednog područja,
 • priprema i daje mišljenje za proglašenje zaštitnih i šuma sa posebnom namjenom,
 • provodi programe i inicira naučno - istraživački rad,
 • izrađuje planove za izgradnju i održavanje šumskih saobraćajnica i zaštitu izvorišta vodotoka unutar šuma, uz saglasnost nadležnog organa za poslove vodoprivrede,
 • prati provođenje jedinstvenih cijena šumskih proizvoda,
 • upoznaje javnost sa stanjem šuma i izdaje prigodne stručno - popularne publikacije o stanju šuma i njihovom značaju,
 • izrađuje godišnji plan rada, finansijski plan i godišnje izvještaje i iste dostavlja Ministarstvu,
 • obavlja i druge poslove i zadatke koji proizilaze iz zakona i podzakonskih propisa ili po zahtjevu ministra

Kantonalna uprava za izvršavanje neposredne zaštite šuma od bespravnog prisvajanja i korištenja, šumskih požara i drugih elementarnih nepogoda, biljnih bolesti i štetočina, kao i obavljanje poslova gospodarenja privatnim šumama koje obuhvata doznaku stabala za sječu, primanje i premjeravanje izrađenih proizvoda, izdavanje otpremnog iskaza, planiranje šumsko-uzgojnih radova i vođenja evidencija o izvršenim radovima i provedenim mjerama predviđenim šumsko-razvojnim planovima, šumsko-gospodarskom osnovom i projektom za izvođenje obrazuje organizacione jedinice van svog sjedišta u općinama Kantona, kako slijedi:

 • Organizaciona jedinica sa sjedištem u Olovu za državne šume i privatne šume u granicama općine Olovo.
 • Organizaciona jedinica sa sjedištem u Varešu za državne i privatne šume u granicama općina Vareš i Breza.
 • Organizaciona jedinica sa sjedištem u Visokom za državne i privatne šume u granicama općine Visoko.
 • Organizaciona jedinica sa sjedištem u Kaknju za državne i privatne šume u granicama općine Kakanj.
 • Organizaciona jedinica sa sjedištem u Zenici za državne i privatne šume u granicama općine Zenica, izuzev šuma pripojenih Zenici, nakon razgraničenja po Daytonu.
 • Organizaciona jedinica sa sjedištem u Žepču za državne i privatne šume u granicama općine Žepče.
 • Organizaciona jedinica sa sjedištem u Zavidovićima za državne i privatne šume u granicama općine Zavidovići.
 • Organizaciona jedinica sa sjedištem u Maglaju za državne i privatne šume u granicama općine Maglaj.
 • Organizaciona jedinica sa sjedištem u Tešnju, za državne i privatne šume u granicama općinâ: Tešanj, Usora i Doboj-Jug i za šume pripojene općini Zenica nakon razgraničenja po Dejtonu.
Image
Kontakt forma